O AKADEMII

Modul: Seznam podstránek
Vítejte na stránkách Akademie městské mobility, jejíž cílem je nformovat o možnostech podpory udržitelné městské mobility v našich městech, tak, aby mohla být skutečně místem s dobrou adresou.  Otázka ale je, jaký styl komunikace zvolit, když každý slyší na něco jiného.A tak chceme informace sdílet infornace o udržitelné mobilitě třemí způsoby:
  • Politikům: ptáme se, co považují politici za nejlepší volbu a co jsou ochotni financovat! Je tedy potřeba zajistit politickou podporu: tu lze hledat v organizacích a lidech, kteří mohou využít svou pravomoc k vytvoření plánu a realizaci a financování plánu; nacházejí se především v politických subjektech.
  • Stratégům, úředníkům, vědcům a inženýrům: ptáme se, jaké strategie předkládají odborníci jako řešení a jsou technicky proveditelné! Je potřeba použít přístup, který zajistí kompetence nad dopravními sítěmi a službami a dále zajistí technickou dokonalost ve vývoji plánu: odborné znalosti, dovednosti, data a informace jsou nejen o sektoru dopravy, ale i o oborech, které s dopravou souvisejí, jako územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí a energie. Streategii ale vždy nakonec schvalují politici.
  • Občanům: ptáme se, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní! Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení.
V tomto kontextu je webový portál Akademie městské mobility rozdělen do následujích sekcí:

Aktéři
  • Politika - Je třeba si přiznat, že právě politika výrazným způsobem ovlivňuje řešení otázek mobility a dopravy. Tato stránka představuje moderní trendy, jak by se politici měly postavit k dané problematice.
  • Občan - stránka se týká vzdělávacích a osvětových programů a vede ke spoluzodpovědnosti za dané dané téma. Mobilizuje k aktivnímu zapojení občanů, bez kterých by bylo plánování jen poloviční.
Technické informace:
  • Plánování - na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
  • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
  • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
Ostatní:
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Aktuality - každá novinka je automaticky tříděna dle témat webového portálu

Za webovým portálem Akademie městské mobility stojí Ministerstvo dopravy ČR, koordinátor národní platformy městské mobility. Správcem a majitelem tohoto webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která portál bezplatně propůjčila ve prospěch nově vznikající platformy městské mobility.

Odbornou garanci nad portálem převzaly hned tři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubícich a Univerzita Palackého v Olomouci.

Nicméně problematika městské mobility je natolik vážné téma, že nemůže být iniciativou jedné, dvou, tří organizací. Proto vzniká národní platforma městské mobility, aby řešila společné úkoly. Webový portál Akademie městské mobility je tak jen jednou z řady aktivit, ale na druhé straně přesně definuje pojem městské mobility.

Návrh na vytvoření platformy městské mobility byl přednesen na konferenci City Changers v Ostravě ve dnech 6. - 7. 12. 2017. Podporovatelé této myšlenky jsou:

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Za kolektiv autorů značky Město s dobrou adresou a Akademie městské mobility

Ing. Anna Batulková, MInisterstvo dopravy ČR
Ing. Jaroslav Martinek,  Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty