O AKADEMII

Vítejte na stránkách odborné knihovny platformy městské mobility. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

  • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
  • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
  • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
  • Občan - bez aktivního zapojení občanů je plánování jen poloviční
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Plánování - na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
Téma městské mobility chce platforma městské mobility vysvětlit prostřednictvím kampaně CityChangers.

Za webovým portálem Akademie městské mobility stojí Ministerstvo dopravy ČR, koordinátor národní platformy městské mobility. Správcem a majitelem tohoto webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která portál bezplatně propůjčila ve prospěch nově vznikající platformy městské mobility. Odbornou garanci nad portálem zatím převzala výzkumná organizace Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Nicméně problematika městské mobility je natolik vážné téma, že nemůže být iniciativou jedné, dvou, tří organizací. Proto vzniká národní platforma městské mobility, aby řešila společné úkoly. Webový portál Akademie městské mobility je tak jen jednou z řady aktivit, ale na druhé straně přesně definuje pojem městské mobility.

Návrh na vytvoření platformy městské mobility byl přednesen na konferenci City Changers v Ostravě ve dnech 6. - 7. 12. 2017. Podporovatelé této myšlenky jsou:

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Za kolektiv autorů značky Město s dobrou adresou a Akademie městské mobility

Ing. Anna Batulková, MInisterstvo dopravy ČR
Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v. v. i., Asociace měst pro cyklisty