O AKADEMII

Vítejte na stránkách odborné knihovny platformy městské mobility. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

 • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
 • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
 • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
 • Občan - bez aktivního zapojení občanů je plánováníá jen poloviční
 • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
 • Plánování - na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
Inspirací je celá řada.
 • MMR od 1.1.2017 realizuje projekt na téma "Partnerství městská mobilita" (PUM).
 • Německá iniciativa The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Globální projekt Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • Novinky a články jsou postupně překládány a umísťovány do AKTUALIT na webu www.dobramesta.cz
 • Úzká spolupráce s TU Dresden, zejména s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem a s městem Lipsko, které často pracuje s termínem "dobrá adresa". Mnohé informace a zkušenosti pak vychází z letní školy udržitelné městské mobility, která proběhla ve dnech 15.-19.8.2016 v Lipsku.


Webový portál Akademie městské mobility vznikl za podpory Ministerstva doprava ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí a je společným dílem partnerů značky Město s dobrou adresou, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu. Mezi hlavní partnery patří organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Svaz měst a obcí ČR a Universita Palackého v Olomouci.

Zvláštní poděkování patři Ministerstvu dopravy ČR a Asociaci měst pro cyklisty, kteří prozatím financují tento portál.

Centrum dopravního výzkumu, v. v i. pak garantuje odborné zázemí.

Návrh na vytvoření platformy městské mobility byl přednesen na konferenci City Changers v Ostravě ve dnech 6. - 7. 12. 2017. Podporovatelé této myšlenky jsou:

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Za kolektiv autorů značky Město s dobrou adresou

Ing. Jaroslav Martinek