VÍCE O AKADEMII

1. O Akademii

Jedním z cílům Platformy městské mobility je zajistit šíření know – how. Pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku, byl již v předstihu připraven webový portál akademie městské mobility www.dobramesta.cz.

Myšlenka vytvořit tento portál vznikl už před šesti lety. Tehdy k nám do Česka přijeli odborníci z TU Dresden a to na seminář dne 22. 2. 2012 do Pardubic. Seminář měl být o podpoře cyklistické dopravy, ale němečtí kolegové jej směřovali na městskou mobilitu a představili nám svou německou akademii městské mobility.

Možná až tehdy nám došlo, jak propastný rozdíl je ve vzdělání v oblasti městské mobility mezi námi a sousedy. Ano, po šesti letech máme sice nový webový portál, ale kultura městské mobility k nám možná ještě nedorazila. Vždyť ani naše česká odborná sféra není jednotná v tom, co vlastně znamená podpora městské mobility. Není výjimkou, že jeden profesor má určitý názor, přičemž jeho kolega má naprosto odlišný. Proto je třeba, aby tato stránka jasně definovala pohled na městskou mobilitu. Shodou okolností tento týden naši zahraniční kolegové z projektu Sustainable Urban Transport Project (SUTP; globální projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility, zveřejnili opětovně 10 principů podpory udržitelné městské mobility, či Fact sheets o podpoře cyklistické dopravě, které jsme společně vytvářeli v letech 2011 – 2014. Dobrou zprávou je, že chystáme pokračování této spolupráce.

Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla tak připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

 • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod. - http://www.dobramesta.cz/fakta-a-cisla.
 • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena - http://www.dobramesta.cz/dobra-praxe.
 • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ... http://www.dobramesta.cz/role-mesta.
 • Občan - bez aktivního zapojení občanů je plánování jen poloviční - http://www.dobramesta.cz/obcan.
 • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou - http://www.dobramesta.cz/akce.
 • Plánování - na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé - http://www.dobramesta.cz/planovani.
 • Každá sekce má pak další témata. Například příklady dobré praxe se následně člení do těchto kapitol
  • Dopravní infrastruktura & Veřejný prostor & Design ulice.
  • Automobilová doprava, včetně vozidel nových technologií.
  • Parkovací politika.
  • Veřejná doprava pro město/region a multimodalita.
  • Aktivní způsoby dopravy (pěší, cyklistická).
  • Městská logistika a přeprava zboží..
  • Plány mobility & mobility management.
  • Čistá vozidla, paliva. Elektromobilita.
  • Sdílená vozidla, kola.

V jiných sekcích zase například najdete:

 • Inovativní řešení a chytrá mobilita. Chytré město (Smart City, SC).
 • Průřezové téma bezpečnost silničního provozu.
 • Kampaně a osvěta pro širokou veřejnost.

 Poznámky:

 • Odborným garantem webového portálu je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. za finančního přispění Ministerstva dopravy ČR.
 • Asociace měst pro cyklisty je správcem a majitelem webového portálu Akademie městské mobility - http://www.dobramesta.cz/, V roce 2017 zajistila jeho grafickou úpravu a zajišťuje překlady ze zahraničních pramenů do mateřského jazyka. Tento portál dává ve prospěch této platformy.

http://www.cyklokonference.cz/terminy-seminaru/pardubice/4/


2. Mezioborové plánování jako výzva

Co je dobré? Pokud máme k dispozici mnoho dobrých příkladů, pak bychom měli vědět, co je dobré. Pak se ale má rekonstruovat nějaká komunikace, nebo se mají uplatňovat v praxi nové legislativní změny a najednou zjistíme, že realita je někde úplně jinde. Velmi často v našich městech můžeme například slyšet tyto názory:

 • Možný pohled 1: rekonstrukce upřednostňuje automobilovou dopravu na úkor chodců a cyklistů. Pozornost je věnována zaparkovaným autům a fakt, že tu chodníky a silnice nejsou v jedné rovině. Měla tady být pěší zóna, vše v jedné úrovni, aby se napříč celou ulicí mohli – přehledně a bezpečně – pohybovat lidé. Bezpečný pohyb lidí blokují u chodníků podélně zaparkovaná auta. Celková kvalita architektonického řešení neodpovídá tomu, že jsme v klíčovém místě památkové rezervace.
 • Možný pohled 2: v ulici se díky rekonstrukci zvětšila rozloha chodníků o více než polovinu. Rekonstrukce ulice dokázala ideální a rozumný kompromis, a to mezi zachováním této ulice jako historické a dopravní tepny. Ať už pro tramvajovou dopravu, která tu jezdí od roku xy, tak i pro zásobování. Díky úpravám chodníků se také výrazně zvýšil komfort pro chodce.

Je dobré, že tyto diskuse v našich městech probíhají. Bylo by hodně špatné, kdybychom si vytvořili jednu šablonu, třeba podle Vídně, či Lublaně a tu pak uplatňovali v našich městech. Každé město, každá ulice je originál, o kterém je třeba vést diskuse. Města si dnes nechávají zpracovávat tzv. plány městské mobility. V kapitole 2.1. jsme si ukázali, že vykazují určité chyby, ale zkusme dát našim městům šanci, že s nimi něco budou dělat. Právě tato kapitola přináší návod jak na to.

Pokud se podíváme na vizi a cíle našich měst, pak jsou nastaveny perfektně. Víme sice, že jejich interpretace může být různá, ale pokud vize a cíle hovoří o preferenci pěší, cyklistické a veřejné dopravy, pak se tato preference musí odrazit při následných opatřeních v akčním plánu. Lze uvést jen pár principů, či doporučení:

 • Moderní trendy hovoří o tzv. designu ulice, neboli projektant dostane zadání, aby se komunikace řešila jako celek, při zohlednění výše uvedené preference. Principy míří k uličnímu prostoru, kde je méně místa a je nutné hledat kompromisy mezi automobilovou, veřejnou a cyklistickou dopravou. Pokud jsou vize a cíle myšleny vážně, pak automaticky se musí najít řešení pro cyklisty na hlavních radiálách, přičemž platí, že výstavba samostatných cyklistických stezek se bere jako samozřejmost.
 • Pokud se navrhuje prodloužení tramvajové trati v jakémkoli úseku, pak v rámci projektu je nutné řešit i preferenci pěší a cyklistické dopravy.
 • Pokud dojde např. k výstavbě obchvatů, pak ruku v ruce musí proběhnout humanizace souvisejících komunikací, kde bude vytvořen prostor pro cyklistickou a pěší dopravu. Tento obecný princip musí být zohledněn při všech ostatních přeložkách.

Nicméně města by si mělo dát pozor na jednu věc. Úmyslně opakujeme větu z kapitoly 2.2. V Česku se zatím města bojí stanovit vizi a cíle, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové dopravy. Ano, města mají sice dobrou vizi a cíle, ale rozhodují konkrétní čísla. Proto za příklad byla dána města Vídeň a Lublaň. Dobrá řešení sice existují, ale je také třeba se ptát, jak se k nim města dostala. Pravda je taková, že kloužeme zatím jen po povrchu.

 

3. Bezpečnost silničního provozu v novém pohledu

Můžeme vést tisíce diskusí, můžeme mít tisíce seminářů, ale není jednoduché si téma mezioborového plánování vzít za vlastní. Není to otázka, že bychom nechtěli. Problém je v tom, že v toto případě se nejedná o porozumění informaci, ale opravdu o změnu našich postojů, což bývá problém. Uvedeme jen jeden příklad ze Švédska. Každý z nás má svou zažitou představu, co znamená bezpečnost silničního provozu[1]. Někteří zasvěcení pak ví, že naše česká strategie bezpečnosti je postavena na švédské VIZI NULA[2]. Než jsme ale dokázali vysvětlit české společnosti její princip, její etickou hodnotu, tak Švédové už dále.

Již dvacet let usiluje iniciativa VIZE NULA o snížení počtu úmrtí a těžkých zranění při dopravních nehodách na nulu. Iniciativa byla zahájena v roce 1997 a od té doby se podařilo snížit počet smrtelných dopravních nehod ve Švédsku na polovinu. Inspirovala odborníky v dopravě po celém světě, ale jak se domnívají ti, kdo se víc zabývají udržitelnou mobilitou, postrádá důraz na zdravotní přínosy aktivní mobility.

„Cílem VIZE NULA je dosáhnout nulového počtu usmrcených a zraněných osob při dopravních nehodách. Úspěchy z posledních let můžeme přičítat rozdělení zodpovědnosti mezi účastníky dopravy a odborníky na koncepci dopravy. V současnosti sice vyrábíme bezpečnější automobily, ale často zapomínáme na chodce a cyklisty,“ říká švédská ministryně pro životní prostředí Karolina Skogová.

Švédská Rada dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu na semináři dne 16. 11. 2017 odhalila novou propagační kampaň aktivní mobility „Za hranice VIZE NULA“. Jde o zásadní krok vpřed, který pomůže udržovat švédské dědictví v oblasti bezpečnosti dopravy, a to především pro cyklisty a chodce.

„Když rodiče váhají, zda nechat dvanáctileté dítě venku samotné, většinou jsou důvodem externí faktory jako doprava, a právě tam můžeme mít určitý vliv. Pokud správně nastavená koncepce dopravy umožní dvanáctiletým dětem svobodně se pohybovat venku, provozovat sportovní aktivity nebo kdykoliv se vidět s kamarády, pak jsme uspěli. Jsme-li schopni se při naší práci dívat z perspektivy dítěte, přináší to užitek nám všem,“ vysvětlila cíle nové kampaně Karolina Skogová.

Cílem kampaně Rady pro dopravní bezpečnost je motivovat a podpořit politiky, úředníky a další odborníky, kteří se podílejí na dopravních strategiích a dopravní politice kdekoliv na světě, aby zapracovali na zdokonalení dvacetileté kampaně VIZE NULA tím, že začnou zohledňovat zdravotní přínosy aktivní dopravy.

Otázka je tedy položena: podaří se v české kotlině propojit témata bezpečnosti, designu ulice a aktivní mobility? Více: http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-11-29-je-na-case-posunout-hranice-vize-nula-mysli-si-to-partneri-z-oblasti-udrzitelne-mobility-ve-svedsku/.

Související novinka: http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-11-19-je-zrizovani-cyklistickych-pruhu-bezpecne/

http://www.mesto.dobramesta.cz/bezpecnost-68

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-10-01-znate-vizi-nula/

4. TOP 12 novinek roku 2017

Pro účely této stránky byla vybrána TOP 12 novinek, která by mohla zaujmout účastníky konference.

 • Dávný spor: Adam Smith vs. John Nash; Jeden (centrální) mozek vládne všem. Systémy plánování tras a navigační systémy v tichosti změnily způsob, jakým vnímáme město, v němž žijeme, i způsob, jak cestujeme. Natolik jsme si zvykli na navigaci, že si už ani nevzpomeneme na statické mapy, které jsme zkoumali v atlasech, ani na ty obrovské skládací mapy, které byly uložené v palubní desce auta. V současnosti se hodně změnilo.
 • Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility. Zatímco německé politické strany stále bojují o vytvoření nové koaliční vlády, ADFC, německý člen Evropské cyklistické federace, důrazně volá po změnách v oblasti mobility. Pokud chce Německo dodržet své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu, musí překonat svou dopravní politiku, která se soustředí především na automobilovou dopravu.
 • Starostové rozhodují o podobě našich měst - budeme v nich chtít žít? Je pro člověka něco důležitějšího než zdraví a životní pohoda? Jak moc jsme spokojení a jak dlouho budeme žít? Jak zdravé jsou naše děti? Díky čemu jsme tedy zdraví a šťastní? Odpověď na tuto otázku je velmi osobní, není však pochyb o tom, že významnou roli hraje prostředí, v němž žijeme, a způsob, jakým se po světě pohybujeme.
 • Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu. Jak města získávají vliv na globální politické scéně? Kolektivním úsilím a pozitivními hodnotami. Moc měst na politické scéně roste také díky spolupráci a inovativnímu myšlení. Přinášíme deset rad, jak se inspirovat novým typem řízení. Otevřenost, transparentnost, osobitost.
 • Rozhovor s náměstkem pro dopravu, který byl odvolán. Život je ošidný. Dnes tu jsi, ale zítra už tomu tak nemusí být. Nejhorší variantou je smrt, lepší variantou je politická smrt. V tomto případě se naštěstí může jednat o dočasnou záležitost. Ale proč o tom píšeme? Začátkem listopadu byl odvolán náměstek primátora Jihlavy. Na tom by nebylo nic zvláštního, neboť politici přicházejí a odcházejí.
 • Každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle. Na téma dopravy a mobility zatím vyšlo málo odborných článků, které by stály za publikování. Za pozornost však rozhodně stojí článek „Odsun nádraží v Brně byl vždy krajně sporný“ od profesora doc. Ing. Jana Pavlíčka a akad. arch. Jana Sapáka, který vyšel v časopise Stavebnictví dne 27.6.2016.
 • Jsou potřebné útvary dopravního inženýrství? Kam se bude ubírat dopravní inženýrství v České republice? Nevíme, ale rozhodně by si čeští dopravní inženýři měli přečíst výborný článek Sú nám potrebné ÚDI-útvary dopravného inžinierstva? od A. Kollárové a R. Surového z SZSI-Slovenského zväzu stavebných inžinierov.
 • Prezentace, která vám změní pohled na mobilitu. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Jak zajistit mobilitu a naplnit environmentální standardy?" od profesora Udo Beckera z Technické univerzity v Drážďanech, která zazněla dne 16.8.2016. V městské radě máme problém. Diskuze. Hádky. Koalice.
 • 10 principů pro udržitelnou dopravu ve městě. Velkou inspirací pro vznik značky Města s dobrou adresou bylo město Lipsko. V průběhu srpna 2016 se zde dokonce konala letní škola „Made in Leipzig“, zaměřené na plánování městské mobility ve městech. Akci pořádalo město Lipsko ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, zúčastnilo se cca 100 lidí z výzkumu, měst, nevládních organizací, dopravního plánování a urbanismu a správců infrastruktury.
 • Design ulice na státních, krajských a místních komunikacích. Už jste slyšeli, že by nějaká norma, vyhláška, či zákon hovořil o designu ulice? My také ne, ale rádi bychom tento pojem zavedli v českém prostředí. Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek.
 • Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking". Co je to placemaking? Český překlad neexistuje, ale doplňující otázka může napovědět. Co kdybychom budovali komunitu místa? Placemaking je idea i praxe zastřešující veškeré postupy, které vedou ke zkvalitnění čtvrtí, měst nebo regionů. Slouží jako inspirace pro všechny, kdo společně znovuobjevují a přetvářejí veřejný prostor jako centrum každé sociální komunity.
 • Mobilita je paradoxně stále velmi nepopsaný jev. Setkáváme se s řadou vizí a předpovědí týkajících se globálních i regionálních změn, které budu mít dopad na současné pojetí mobility. Faktem je, že jsou často protichůdné a závisí na dnes neodhadnutelných faktorech. Co s pracovním trhem udělá robotizace a umělá inteligence? Budou lidé chtít pracovat z domu? Co budou dělat s volným časem?

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-03-14-davny-spor-adam-smith-vs-john-nash-jeden-centralni-mozek-vladne-vsem/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-12-01-proc-nemecko-vic-nez-nove-typy-aut-potrebuje-zmenu-koncepce-mobility/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-06-22-starostove-rozhoduji-o-podobe-nasich-mest-budeme-v-nich-chtit-zit/

http://www.mesto.dobramesta.cz/novinky/14

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-11-30-rozhovor-s-namestkem-pro-dopravu-ktery-byl-odvolan/.

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-10-06-kazde-koncipovane-inzenyrske-dilo-musi-byt-mereno-podle-jeho-cile/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-11-24-jsou-potrebne-utvary-dopravniho-inzenyrstvi/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-10-14-prezentace-ktera-vam-zmeni-pohled-na-mobilitu/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-10-05-10-principu-pro-udrzitelnou-dopravu-ve-meste/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-10-08-design-ulice-na-statnich-krajskych-a-mistnich-komunikacich/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-12-10-mesto-s-dobrou-adresou-by-rado-uplatnilo-placemaking/

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-11-23-mobilita-je-paradoxne-stale-velmi-nepopsany-jev/