ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Jedná se celkem o 3 panely, které se tentokrát zaměřují na řešení kodaňských čtvrtí a opravdu v mnohém již jdou daleko za rámec dopravy a mobility. Nicméně hned ptrvní panel se vrací zpět k územnímu plánování a učí nás o málo známých vazbách mezi plánováním a možnosti pohybu. V případě dvou dalších panelů je naším cílem jen naslouchat příběhům dvou dánských panelů, případně uvažovat o vazbách na řešení zeleně ve městech.

Ve vztahu k Česku se chceme zaměřit na oblast možnosti zklidňování dopravy, Z dopravního hlediska lze najít informace zde. Nám ale spíše jde o to, co daná opatření zpsůobí v životě šlověka.

Ke studiu pak doporučujeme Manuál tvorby veřejných prostranství si můžete stáhnout zde (manuál schválila Rada hl.m.Prahy dne 24.6.2014).

A. Nech město růst!  Čtvrť St. Kjeld

Panel v úvodu píše: „MĚSTO V POHYBU - Návrh v podstatě sestává ze tří základních prvků, soustředěných kolem náměstí St. Kjeld: vytvořit jednotný veřejný prostor, přehodnotit klasický obvodový blok Østerbro a vypracovat celkovou strategii pro celou vnější oblast Østerbro v Kodani, ve které se náměstí nachází. Projekt se zaměřuje na pohyb ve městě. V posledních letech se pozornost medicíny přesunula od léčby nemocí k jejich prevenci. Abychom zůstali zdraví, musíme se začít pohybovat mnohem přirozeněji, častěji a spontánněji. Proto navrhujeme několik míst, která díky úpravě terénu a vybavenosti budou motivovat k pohybu. Městský prostor zohlední zdraví obyvatelstva a měl by lidem otevřít přístup k novým zážitkům.“

Vazba na Česko a územní plánování: „Rostoucí urbanizací se zvýšila závislost na automobilech a mnoho dnešních rezidenčních oblastí a nákupních center je vyprojektováno pro potřebu aut. Chodci a cyklisté se často necítí v takovém prostředí bezpečně a jsou odrazováni od chůze nebo jízdy na kole.“ John Sorrel, předseda Komise pro architekturu a výstavbu v příspěvku na Výročním vědeckém zasedání londýnské Fakulty veřejného zdraví v červnu 2005

Při tvorbě územního plánu mají být zodpovězeny i otázky, týkající se aktivního cestování (pěšky a na jízdním kole):

  • Jaké jsou vzájemné vztahy a souvislosti mezi městskou strukturou a aktivní dopravou, které se vyznačují značně smíšeným využitím půdy a kde je pěší i cyklistická doprava jednoduchou a pohodlnou možností dopravy?
  • Jaké nejdůležitější faktory ovlivňují aktivní cestování?
  • Jaká možná opatření by posílila pěší a cyklistickou dopravu?

B. Výlet do města je výletem do přírody

Panel v úvodu píše: Vidět město a přírodu jako jedno. Města v současnosti produkují více než 70 % CO2, a přitom zabírají jen 2 % celkové rozlohy. Podle odhadu OSN budou v roce 2050 více než dvě třetiny světové populace žít v městských oblastech. Zda se podaří vytvořit přizpůsobivá města, která podobný vývoj zvládnou, bude klíčem k zajištění udržitelné budoucnosti.“

 

 

 

 

 

C. Úroda z nebe!

Panel v úvodu píše: „VODA JAKO ZDROJ. Město žije nejlíp, když je v rovnováze. Uživatelé se vzájemně pozitivně ovlivňují a užívají si celý potenciál města a přírody. Různorodý terén dává lidem možnost jen tak se procházet, pohovět si nebo se setkávat s ostatními. Projekt vytváří nové atraktivní cíle, kdy lidé zamíří ven do města, aby se tu zažili atmosféru města a zároveň si užívali pobytu v přírodě.Pro udržitelný životní styl je nutné zahuštění obyvatel ve městech, kde touží bydlet stále větší počet lidí. To vyvolává nové požadavky na funkčnost, komplexnost, na místo pro každodenní rituály, pro sociální interakci, pro rekreaci a další novodobé zážitky a zkušenosti.“

Jak už bylo napsáno výše, ve vztahu k Česku se chceme zaměřit na oblast možnosti zklidňování dopravy,

Krize ulice, způsobená radikálním rozdělením a hierarchickou organizací sítě ulic, nalézá řešení ve snaze umístit všechny druhy dopravy na “stejnou úroveň terénu” tím, že co nejvíc promícháme všechny uživatele prostoru ulice.

  • Znovu spojit prostor pro chodce s hlavními dopravními tepnami a znovuobjevit klasickou ulici se dvěma jízdními pruhy, s chodníky, s přechody pro chodce a venkovním tržištěm nebo jinými obchodními aktivitami. Není v plánu dopravní provoz vyčlenit, ale začlenit. Otevření těchto obytných enkláv je založeno na míchání a zklidňování dopravy, které umožňuje soužití lidí s automobily.
  • Revitalizace – to je klíčové slovo všech intervencí, jejichž cílem je nahradit dopravní tepny určené pouze pro rychlý pohyb. Nahradit je ulicemi, které jsou uzpůsobeny pro koexistenci zaparkovaných vozidel, chodců, cyklistů a další dopravy o různých rychlostech.
  • Odstranění hlavní příčiny hierarchie ulic, tj. na rychlost motorových vozidel. Součástí těchto aktivit jsou různá opatření, která fyzicky a/nebo psychologicky nutí řidiče zpomalit. Poprvé byly zavedeny rychlostní limity 20-30 km/h, nejdříve v obytných částech měst, později i na řádově vyšších komunikacích mimo obytné zóny. Výsledkem tzv. zklidňování dopravy je mnohem větší sdílení prostoru v ulicích mezi všemi uživateli (chodci, cyklisty, veřejnou dopravou, automobily atd.). Sdílený prostor má za úkol zlepšit bezpečnost v ulicích a jejich obyvatelnost pomocí nekonvenční koncepce, která omezuje přísnou geometrii rohů a značení a zlepšuje viditelnost. Dopravně zklidněné zóny se zavádějí proto, aby motorová doprava jezdila nižší rychlostí, s opatrností a pozorností vůči dané lokalitě.