STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI"), jeho účel, hlavní úkoly a zásady jeho činnosti upravuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Tento statut upravuje systém řízení, zásady činnosti, organizační strukturu, postavení státních zaměstnanců a pracovněprávní postavení zaměstnanců Fondu.


Formy příspěvků s vazbou na městskou mobilitu:

1. Základní informace – "Bezpečnost" (výzva pro rok 2018 je již ukončena):

Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 11. ledna 2018
 Pravidla pro financování jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/
Změny Pravidel oproti roku 2017:

 • Akce jsou nově zařazené do oblastí I. (zpřístupňování dopravy – bezbariérové chodníky) a II. (zvyšování bezpečnosti – přechody pro chodce, místa pro přecházení apod.).
 • Nově příjemcem příspěvku může být jen obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Pro kraje byla vyčleněna nová oblast pro poskytování příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018.
 • Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být v rozmezí 300 tis. Kč až 20 mil. Kč.
 • Na základě zkušeností se zpracováním rozpočtů akcí byl upřesněn výčet neuznatelných nákladů a případných výjimek.
 • Bylo upraveno hodnocení žádostí, které budou hodnoceny jen dle jednoznačně kvantifikovatelných kritérií. Navrhovaná kritéria vystihují míru potřebnosti akce.
 • U akcí, které byly podány v letošním roce, ale příspěvek na tuto žádost nebyl poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 2017, nemusí žadatel předkládat již dříve předložené přílohy, doloží jen průvodní list a případné aktualizace změněných příloh.2. Základní informace – „Cyklostezky“ (výzva pro rok 2018 je již ukončena):

 • Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
 • Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
 • Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
 • Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  
 • Ukázky podpořených cyklostezek3. Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“

(výzva pro rok 2018 je již ukončena):

 • Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
 • Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:

     o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
     o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
     o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)


4. Základní informace – "Bezpečnost silnic II. a III. třídy":

Pro rok 2018 byla nově schválena Pravidla pro financování opatření ke Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy.
Nový příspěvek je poskytován za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Prostředky mohou být použity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.

 • Maximální příspěvek 85% z celkových nákladů akce
 • Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je 15 mil. Kč
 • Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
 • Termín podání žádostí je 28. února 2018
 • Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/bezpecnost-silnic-ii-a-iii-tridy/