INSPIRACE

1. Partnerství městská mobilita

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Hlavním dokumentem vyšlým z jednání ministrů je tzv. Amsterodamský pakt, který byl sestaven hlavně z iniciativy nizozemského předsednictví. Dokument komplexně zarámoval spolupráci měst, členských států EU, jednotlivých generálních ředitelství EK, evropských programů a sítí, odborných partnerů a nevládních organizací do dvanácti projektů – tematických partnerství. Městská agenda pro EU je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně i národní regulace, na financování a výměně znalostí a dat.

Cílem je sestavení tzv. Akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit. Projekt řěší tři hlavní oblasti:

 • Lepší nastavení norem: jak upravit stávající pravidla a předpisy, aby co nejlépe zajišťovaly městský prostor.
 • Lepší financování: jak zlepšit využívání nebo zjednodušit dostupnost (stávajících) nástrojů financování?
 • Lepší výměna znalostí: v tomto kroku se zaměříme na současnou síť pro výměnu znalostí a zjistíme, zda potřebuje nějaké úpravy.

V průběhu realizace projektu půjde o vytvoření soubor opatření pro městskou mobilitu podporující města v rozvoji vlastní integrované strategie udržitelné městské mobility, která by přesně odpovídala jejich potřebám a podmínkám.

Vazba na Akademie městské mobilty:

Pracovní skupina 4 – Governance

 • “Action 4.1.” Posílit víceúrovňovou spolupráci a governance
  • Národní platforma - Partnerství městská mobility
  • Pro posílení partnerství je dobré mít společnou jednoduchou kampaň – CityChangers
 • “Action 4.2.” Posílení významu SUMPs a jeho monitoring. Důraz na šíření know – how.

Všechny ostatní pracovní skupiny mohou mít společnou základnu právě v Akademii městské mobility (www.dobramesta.cz). Níže jsou uvedeny jen některé příklady.

Pracovní skupina 1 – aktivní mobilita a veřejný prostor:

Pracovní skupina 2 – chytrá mobilita:

 Pracovní skupina 3 – veřejná doprava

Některé aktivity jsou samozřejmě průřezové.

Pro Českou republiku je tak velkou výzvou, že může pomoci při identifikaci hlavních překážek a stanovení priorit. je třeba jednat o způsobech, kterými lze zajistit lepší financování, kvalitnější předpisy a intenzivnější výměnu znalostí, a svým vkladem přispět k co nejlepším výsledkům partnerské spolupráce. Na druhé sttraně se může uplatnit dané myšlenky i v českém prostředí.

Více informací o projektu lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“).


2. Ohlédnutí za konferencí CityChangers

Česká republika se potýká s rostoucím objemem dopravy. S vyšším komfortem je spojená i vyšší mobilita – jednoduše řečeno, komfortní doprava způsobila, že cestujeme stále více a počet automobilů rovněž narůstá. Např. v roce 2015 připadlo 485 automobilů na 1 000 obyvatel v rámci České republiky. Důsledky zvyšující se mobility s sebou přinášejí stále více problémů pro oblasti dopravy, územního plánování a znečištění měst. V první řadě je třeba se vyrovnat s rostoucí poptávkou po mobilitě.  Nicméně není jisté, zda si všichni tento fakt uvědomují a zda jej chtějí nějakým způsobem řešit.

Právě otázky spojené s městskou mobilitou byly otevřeny na konferenci CITY CHANGERS, která proběhla ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě. Jejím hlavním cílem bylo vytvoření podmínek pro to, aby v roce 2018 byla ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, která bude společně řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské mobility.

Pokud má ale být nějaká platforma Partnerství pro městskou mobilitu ustanovena, na konferenci byly představeny základní principy podpory městské mobility. Konferencí na dané téma proběhla už celá řada, proto se tentokrát organizátoři zaměřili na detaily plánování městské mobility, se kterými jsou v českých podmínkách nejčastěji problémy.

Všechny prezentace a dokumenty z konference jsou ke stažení na tomto odkaze: http://www.dobramesta.cz/akce/1.

Informace převzaté z tiskové konference z 21. 7. 2016 v Praze na téma městská mobilita. Zdroj: CDV


3. Příklady další inspirace

 • Německá iniciativa The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Globální projekt Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • Úzká spolupráce s TU Dresden, zejména s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem a s městem Lipsko, které často pracuje s termínem "dobrá adresa". Mnohé informace a zkušenosti pak vychází z letní školy udržitelné městské mobility, která proběhla ve dnech 15.-19.8.2016 v Lipsku.
 • Další příklady inspirace jsou v sekci Vzdělávání.