EMISE A IMISE Z DOPRAVY

V Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Jakou vinu nesou automobily?Vozidla produkují dva druhy emisí – primární a sekundární.

Primární vytvářejí přímo automobily prachovými částicemi při otěru pneumatik o vozovku či výfukovými plyny. Sekundární emise už v prostředí jsou, ale vozidla je znovu rozvíří, tedy prach.

Charakteristika znečišťujících látek

 • oxid dusnatý (NO) - za normální teploty bezbarvý plyn, pro člověka jedovatý. Při vlhkosti leptá a silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu (namodralé zbarvení kůže a sliznic při nedostatečném okysličení).
 • oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu prudce jedovatý s nasládlým zápachem, červenohnědý, agresivní. Je jedním z původců kyselých dešťů, poškozuje ozonovou vrstvu.
 • polétavý prach - jeho vdechování poškozuje kardiovaskulární systém a plíce.
 • uhlovodíky - široké spektrum sloučenin uhlíku a vodíku, některé uhlovodíky dráždí sliznice a oči. Mohou být karcinogenní a mutagenní, jde především o benzen a benzo(a)pyren.

Dopady emisí z automobilismu na zdraví

 • Znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.
 • Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů z dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40 %.
 • Nadměrné znečištění prachovými částicemi z dopravy zkracuje život obyvatelům České republiky v průměru o 10 měsíců. Ve velkých městech je to v průměru o 1 rok.
 • Snížení emisí prachových částic (PM) o 30 % by každoročně zachránilo 300 až 400 životů na každý milion obyvatel žijících ve městech. Ve Zlíně by představovalo 22 až 30 zachráněných životů za rok.


INDIKÁTOR ECI A.2: Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Titulkový indikátor: Emise skleníkových plynů na jednoho obyvatele
Ukazatel: Ekvivalentní emise CO2 (celkové množství a změna vzhledem k referenčnímu roku)
Otázky:

 • Jaké jsou emise  skleníkových plynů odpovídající danému městu (uhlíková stopa města)?
 • Jaké je sektorové složení těchto emisí?
 • Jaký je vývoj těchto emisí v posledních letech?
 • Do jaké míry je místní úřad schopen snížit emise skleníkových plynů jako místní příspěvek k opatřením proti globálním klimatickým změnám?

Více: http://ci2.co.cz/cs/indikator-eci-a2-mistni-prispevek-ke-globalnim-zmenam-klimatu


Indikátor ECI A.5 - Kvalita místního ovzduší

Titulkový ukazatel: Počet případů překročení limitu pro PM10
Ukazatelé

 • Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší
 • Existence a stupeň zavedení plánu řízení kvality ovzduší

Otázky

 • Kolikrát do roka kvalita místního ovzduší překročí mezní hodnoty?
 • Vypracoval místní úřad plán řízení kvality ovzduší a zavádí jej?

Více: http://ci2.co.cz/cs/indikator-eci-a5-kvalita-mistniho-ovzdusi


INDIKÁTORY S PŘÍMOU VAZBOU NA DOPRAVU A MOBILITU

Indikátor: Dny, kdy je znečištění střední nebo vysoké pro relevantní typy imisí z do­pravy, především pro PM10 a PM2,5
Měření / potřebná data: Rozptylové studie, emisní měřící stanice

Indikátor: Emise CO2 emitované jednotlivými druhy dopravy ve sledované lokalitě
Měření / potřebná data:
 • Množství ujetých km jednotlivými druhy dopravy
 • Struktura vozového parku na měřeném území
Indikátor: Acidifikace (okyselení)
Měření / potřebná data:
 • Roční průměrná koncentrace NO2
 • Roční emise SO2

INSPIRACE


 • Institut NICE doporučuje omezit rychlost na 30 km/h. Institut zdravotní péče NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ve své nejnovější publikaci „Znečištění ovzduší: kvalita ovzduší ve vnějším prostředí a naše zdraví“ důrazně doporučuje omezit rychlost dopravy ve městech právě v zájmu vyšší kvality ovzduší.
 • Emise z aut zabijí desetkrát více lidí než dopravní nehody. Zdraví škodlivé částice, na jejichž emisích se z velké části podílejí automobily, způsobí podle Michala Vojtíška z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT desetkrát více úmrtí než dopravní nehody. Východiskem jsou podle něho například auta na CNG, tedy na stlačený zemní plyn.
 • Soumrak dieslů. Stále tvrdší emisní normy, ale i nepraktičnost vznětových motorů při jízdách na krátké vzdálenosti – to vše přiživeno diskusí okolo aféry „dieselgate“ – vyvolávají úvahy o konci produkce automobilů jezdících na naftu. V současné době již možná není ani tak otázkou „zda“, ale „kdy“ k tomuto kroku jejich výrobci přistoupí.
 • EkoLogis - Jezdím čistě . Praha rozjíždí projekt „EkoLogis – Jezdím čistě“ zaměřený na předcházení smogovým situacím a postupné snižování množství škodlivých látek v ovzduší. Tento článek byl převzat v plném znění z projektu Čistou stopou, partnera značky Města            s dobrou adresou. Projekt uleví pražskému ovzduší.
 • Projekt čisté městské logistiky EkoLogis spojuje balíkové dopravce. Praha v červnu odstartovala projekt EkoLogis, jehož cílem je snižování emisí z dopravy a zlepšení ovzduší na území hlavního města. Do dnešního dne se do něj vedle více než desítky městských institucí zapojilo několik významných přepravních a logistických firem, které v Praze distribuují balíky a zboží.
 • Chceme lepší vzduch? To nejrychlejší řešení je pěší a cyklistická doprava. Připravili jsme pro vás překlad článku "Chceme lepší vzduch? To nejrychlejší řešení je pěší a cyklistická doprava", který pojednává o přínosech pěší a cyklistická doprava pro životní prostředí. Článek byl zveřejněn na odkaze společnosti SUSTRANS a autorem článku je Dr. Andy Cope.  
 • Výfuky versus zdraví od A do Zet. Problematika škodlivosti automobilových zplodin se kolem nás skloňuje ve všech pádech, do jaké míry se v ní však opravdu vyznáme? Publikace Miroslava Šuty Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví nám v tom může konečně udělat jasno. Tento článek byl převzat v plné verzi z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou.
 • Rok 2036: budou problémy s dopravou již minulostí?Zveřejňujeme překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig a to na téma "Environmentální a sociální problémy v dopravě – kdy začneme jednat?“ od profesora Thilo Beckera z TU Dresden, která zazněla dne 17.8.2016.
 • Cinknuté emise: Žalovat, či nežalovat? Jak již v březnu informovala média, první čtyřlístek Čechů podal žalobu na automobilky Škoda Auto a Volkswagen kvůli nechvalně proslulému podvodu s měřením emisí. Jde o reakci na to, že koncern VW plošně odškodní zákazníky v USA, ale v Evropě tento krok odmítá. Tato novinka byla v plném znění převzata z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou.  
 • Praha má Strategii adaptace na klimatickou změnu.Rada hl. m. Prahy schválila Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě města na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině. Strategie se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí přírodě blízkých opatření.
 • Vzduch v autech je znečištěnější než venku. Ohrožuje děti, varují vědci.Děti jsou uvnitř vozidel vystavené mnohem horšímu znečištění ovzduší než venku, upozorňují vědci. Znečištěný vzduch podle nich může zpomalit růst plic a vyvolat respirační onemocnění. Školáci by tak podle výzkumníků měli raději chodit pěšky nebo jezdit na kole.
 • Vliv znečištění na centrální nervový systém. Na Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády udržitelného rozvoje zazněla dne 6.6.2017 zajímavá přednáška Radima J. Šráma, z Ústavu experimentální mediciny AV ČR na téma Vliv znečištění (PM2,5 a polycyklickými aromatickými uhlovodíky) na centrální nervový systém CNS.
 • Auta na dieselový pohon produkují ještě víc dusíkatých látek, než jsme předpokládali. Emise oxidů dusíku jsou u vozů třídy Euro 6 šestkrát vyšší než povolené normy. Osobní dieselové vozy překračují evropské limity pro oxid dusičitý na silnicích mnohem větší měrou, než zněly původní předpoklady – v roce 2016 měly emise dosahovat hladiny 575 mg NOx / km, ale německý vozový park s dieselovým pohonem ve skutečnosti produkoval průměrné emise 767 mg NOx / km.
 • Praha má první analýzu pro regulaci dopravy při smogových situacích (26.02.2017) Hlavní město má první podklad pro tvorbu regulačního řádu, který by umožnil při vyhlášení smogových situací účinně regulovat automobilovou dopravu. Ta je v Praze největším zdrojem znečištění ovzduší. Rešerše srovnává dopravní opatření používaná evropskými zeměmi a městy k rychlému snížení znečišťujících látek v ovzduší při vzniku smogové situace.
 • Výfukové plyny z aut v plících Smog znovu přidusil Česko - podívejme se na něj v číslech. O tom, ale i o jiných zajímavých informací z pohledu dopravy pojednávalo TÉMA DNE v Událostech ČT dne 2.2.2017. Záznam z reportáže si můžete prohlédnout na tomto odkaze a to od 30:37. Co se odehrává v těle, pokud člověk vdechuje výfukové plyny. Částice se dostávají do různých míst dýchací soustavy.

PŘÍKLAD ZLÍN

Znečišťující látky množství emisí za rok
oxidy dusíku 1 690 tun/rok
prachové částice PM10 462 tun/rok
prachové částice PM2,5 183 tun/rok
benzen47 tun/rok
benzo(a)pyren 6,4 kg/rok

 Celková hmotnost emisí produkovaných dopravou na území města Zlína činí v souhrnu 2 383 tun/rok.     

              

Ve Zlíně se předpokládá pokles emisí znečišťujících látek do roku 2035 především díky zlepšení emisních parametrů aut. Důležitý bude i rozvoj veřejné, pěší a cyklodopravy.

Tabulka: Porovnání množství emisí z dopravy ve Zlíně, stávající stav 2017 a výhledový stav 2035