FINANČNÍ ROZMĚR

KDE MŮŽETE ŽÁDAT NA OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ MĚSTSKOU MOBILITU?


JAK MŮŽEME ZLEPŠIT FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ MĚSTSKÉ MOBILITY?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016  Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepšího financování a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány dvě aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.

Aktivita 1: Pro projekty městské mobility hledejme alternativní finanční zdroje
 • Problém: Jak zlepšit možnosti financování projektů městské mobility pro subjekty na různých úrovních správy?
 • Opatření: Zkoumejte nové možnosti financování projektů městské mobility – hledejte příležitosti prostřednictvím Evropské investiční banky nebo Evropské rozvojové banky.
 • Cíl: V rámci partnerství potřebujeme najít optimálnější způsob využití dostupných finančních fondů a hledat další možné zdroje financování. Cílem této aktivity je maximálně zefektivnit opatření v oblasti městské mobility díky optimálnímu využití stávajících finančních struktur a programů.

Aktivita 2: Zjednodušme dostupnost finančních zdrojů a minimalizujte administrativní bariéry
 • Problém: Jak usnadnit přístup k finančním fondům, jak zjednodušit finanční procedury a jak minimalizovat administrativní překážky , které se staví do cesty žadatelům o finance.
 • Opatření: V rámci partnerství by mělo proběhnout kritické posouzení současných postupů pro financování i administrativních pravidel souvisejících s oblastí městské mobility.
 • Cíl: Kombinací evropských a národních zdrojů financování posílit a zkvalitnit opatření v oblasti městské mobility, např. maximálně zatraktivnit veřejnou dopravu.

ZPRÁVY

KDE JE MOŽNÉ ŽÁDAT NA OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ MĚSTSKOU MOBILITU?

 • Nové dotační tituly Státního fondu životního prostředí na oblast městské mobility (2017/10/28). Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.
 • Seminář MD k problematice SUMP/SUMF a čerpání z Operačního programu Doprava 2014-2020 (2017/10/24). Dne 24. 10. 2017 proběhl na MD seminář k problematice SUMP/SUMF a čerpání z Operačního programu Doprava 2014-2020. Z daného semináře zveřejňujeme prezentaci Ing. Martina Jandy z MMR na téma Aktuální stav realizace IROP s důrazem na SC 1.2. V příloze je dále přiložena osnova Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility.
 • Byla vyhlášena výzva na dotace ze SFDI na cyklostezky a cyklopruhy na rok 2018.Byla vyhlášena výzva na dotace ze SFDI na cyklostezky a cyklopruhy na rok 2018. Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
 • Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI (2017/09/17) Číslo výzvy: 50. Druh výzvy: průběžná. Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské.
 • MZP informuje o zpravodaji, dotacích a prosí o zpětnou vazbu (2017/07/28) Chceme vás informovat o novém Zpravodaji MŽP a o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MŽP určených pro obce: Výzva č. 9/2017 si klade za cíl snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy v obcích v návaznosti na nově vydané programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO).

Zajímavosti ze světa financí:

 • Čas jsou peníze …: Události ČT: Hodiny v dopravních zácpách. Víc než jeden celý den z loňského roku strávili Pražané v dopravní zácpě - po celém Česku to bylo průměrně 18 hodin. Podobně na tom jsou města Česká Budějovice, Hradec Králové, Brno, Liberec a Plzeň. I proto si města nyní nechávají zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility, aby jim pomohl redukovat problémy s dopravou.
 • Přispějte svými příklady k výstavbě cyklistických komunikací podél řek (14.1.2017). Dne 11.1.2017 proběhlo na Ministerstvu zemědělství velmi konstruktivní jednání ve věci možnosti realizace cyklistických komunikací podél vodních toků. Jednání bylo vyvoláno potřebou některých obcí, které stále mají problémy s výstavbou cyklistických stezek podél řek.  
 • Možnosti financování ze zdrojů EU (06.01.2017) Možnosti financování ze zdrojů EU jsou poměrně různorodé. Na tomto místě chceme přehledně uvést a vysvětlit všechny klíčové finanční zdroje EU pro oblast udržitelné mobility: Under the EU Cohesion Policy: European Structural and Investment Funds JASPERS INTERREG URBACT III Innovative actions in sustainable urban development Under the European Investment Bank.
 • Dobrá zpráva z Bruselu, ze SFDI a z krajů - více peněz na cyklostezky. Dobrá zpráva z Bruselu: Více peněz na cyklostezky. EU výzva Connecting Europe Facility CEF 2016 s uzávěrkou 7.2.2017 nabízí celkem i k financování cykloinfrastruktury 1,1 mld. EUR. Pokud máte již připravené projekty související s realizací sítě EuroVelo podívejte se na: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals .
 • Nové možnosti finanční podpory pro rok 2017. Shromáždili jsme pro Vás možnosti finanční podpory pro rok 2017. Využít všech možností pro vytvoření sítě chráněných cest pomáhá několik dotačních titulů, které zkráceně představujeme.
 • Revize ekonomických přínosů udržitelné městské mobility. V rámci projektu EVIDENCE právě probíhá rozsáhlá revize ekonomických přínosů investic do udržitelné městské mobility. Tato revize jasně dokazuje, že investice a intervence v oblasti udržitelné městské mobility, jako je například podpora zvyšování podílu cyklistické a veřejné dopravy, jsou stejně efektivní jako „tradiční“ infrastrukturální projekty.
 • Naše peněženka: hledání nového bydliště. Prevence je vždycky lepší než léčení nemoci. Lidé by měli být informováni a vedeni k udržitelné volbě, ať už se jedná o místo bydliště nebo způsob dopravy. Často se lidé rozhodnou pro život mimo město, aby měli méně hluku, čistější ovzduší, nižší náklady na bydlení, zahradu, více prostoru pro děti a přírodu v blízkém okolí.
 • Jak se počítá cena nemovitosti? Ovlivní ji také závislost na motorové dopravě. Některé realitní kanceláře v Americe si uvědomily, jak důležité je pro jejich zákazníky při výběru bydlení mít většinu potřebných služeb po ruce, to znamená dostat se k nim pohodlně a jednoduše pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou. Jinými slovy, nemuset používat automobil ke každodennímu vyřizování zvyšuje hodnotu místa, to má přirozeně vliv také na ceny nemovitostí.
 • Nový motivační program na podporu cestování. Ministryně Karla Šlechtová na tiskové konferenci představila nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun.
 • Výzva pro města, která chtějí změnit městskou mobilitu (12.3.2017). Iniciativa pro městskou mobilitu (Urban Electric Mobility Iniciative – UEMI) a síť pro záležitosti městské mobility SOLUTIONS Network pořádají výzvu pro evropská města, která se chtějí zapojit do jejich iniciativy, ať už jako školitelé, nebo jako nováčci. SOLUTIONS Network a UEMI hledají zainteresovaná města, která by spolupracovala na realizaci opatření v oblasti udržitelné městské mobility.
 • Program URBACT III a síť CityMobilNet.Dovolujeme si vám představit jeden z možných zdrojů finančních prostředků EU, které vašemu městu či obci mohou pomoci se zaváděním udržitelné městské mobility. Tentokrát se jedná o program URBACT III, který je zaměřen na meziregionální spolupráci. Podílí se na spolufinancování sítí měst, ve kterých se města učí jedno od druhého.