PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY V SOUVISLOSTECH

Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které je třeba nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé. Prvním  krokem k řešení problémů je certifikovaná metodika Plánů udržitelné městské mobility, která představuje krok po kroku, co má město dělat. V březnu 2016 ji certifikovalo MD. Zpracovatelem bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 

Plán udržitelné městské mobility sice vychází z principů dopravního plánování, ale jedná se o daleko širší téma, než by se na první pohled zdálo. Zahrnuje v sobě také prvky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Jen v širším kontextu je moci lépe pochopit i tyto otázky: Parkoviště nebo dětské hřiště? Nádraží v centru, nebo na periférii? Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka? Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy? Budeme rušit regionální železniční tratě? Kdy se stávají silnice bariérou?


Témata se nemohou prezentovat izolovaně, ale je třeba upozornit na jejich provázanost a mezioborovost. Řešení městské mobility se dá přirovnat k lidskému tělu, které také funguje jako celek, nikoliv jen jeho jednotlivé údy. Pokud tě bolí koleno, tak často je chyba ve špatném držení těla. Pokud tě trápí parkovací politika, pak taky je často chyba někde úplně jinde.

Proto hledáme SOUVISLOSTI v dopravě a mobilitě, které mají pomoci pochopit podstatu problému. Název je také převzat ze stejnojmenného pořadu ČT. Příkladem hledání souvislostí byl pořad Kdo neskáče, není Čech!, který řešil vazbu mezi sportem a aktivní mobilitou.


PLÁNOVÁNÍ

NADŘAZENÉ                                  SEKTOROVÉ                                                   TÉMATICKÉ

ÚZEMNÍ PLÁN                                BEZPEČNOST                                                  POLITIKA ŽP
STRATEGIE                                      CYKLO PLÁN                                                   KULTURA
VIZE MĚSTA                                    PLÁN ROZVOJE MHD                                     ZDRAVÍ
---------                                              PLÁN ROZVOJE INFRASTRUKTURY              EKONOMIKA

Všechny prvky PLÁNOVÁNÍ jsou popsány v rámci tohoto webu akademie městské mobility:

 • příprava a analýza je představována v sekci "FAKTA A ČÍSLA"
 • návrh, akční plán a realizace je představován v sekci "DOBRÁ PRAXE"
 • vyhodnocení je představováno pomocí faktů a čísel opět v sekci "MONITORING A EVALUACE"

Nesmí se ale zapomínat na fakt, že Plán udržitelné městské mobility není dopravně-plánovacím dokumentem, ale strategickým, kde klíčovou roli hraje společnost žíjící ve městě. Proto v rámci webu akademie městské mobility jsou složky, které se na plán dívají z pohledu zainteresovaných "hráčů":


Zásady pro zpracování dopravní strategie města / plánu udržitelné městské mobility (SUMP)

 • Zlepšení mobility a dostupnosti města = zlepšování mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace; zlepšování dostupnosti všech cílů jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas; podpora intermodality
 • Zvyšování dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel = rozšiřování sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snižování tranzitu nákladní dopravy přes města, snižování objemu osobní automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snižování nehodovosti, zvyšování ochrany obyvatelstva
 • Zvyšování efektivity přepravy osob a zboží = zajištění podmínek pro intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – vyšší cestovní rychlost a širší nabídka tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování služeb integrovaného dopravního systému, optimalizace systému logistiky včetně využití nákladní železniční dopravy
 • Zvyšování kvality života ve městě = rozvoj veřejného prostranství, snižování dopravní zátěže, optimalizace systému parkování, snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí – snižování hladiny hluku, nečistot v ovzduší i spotřeby energie
 • Ekonomický a společenský rozvoj města = zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení a podnikání, snižování poptávky po osobní automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením velkých zaměstnavatelů
 • Zlepšování image města = zvyšování atraktivity města, zvyšování potenciálu cestovního ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvyšování kvality a rozšiřování nabídky mobility, propagace udržitelné dopravy, podpora kvalitních, aktuálních a přesných informací o dopravě


Jsou zohledněny následující charakteristické procesy:

 • Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu
 • Závazek pro udržitelnost – vyváženost socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí
 • Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorová, bezmotorová, statická, veřejná, soukromá)
 • Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování
 • Přehled finančních nákladů a přínosů – rámcový odhad finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při navrhování balíčků opatření pro zajištění stanovených cílů


Charakteristické procesy v bodech:

 • Participační přístup - zapojení veřejnosti
 • Kvalitní zdroj dat, dopravní průzkumy, analýzy
 • Scénáře budoucího vývoje, vize, základní měřitelné cíle
 • Principy územního a dopravního plánování
 • Plánování a následné budování dopravní infrastruktury (princip integrace)
 • Management parkování (není však založeno jen na nových parkovacích místech)
 • Veřejná doprava a intermodalita
 • Dopravní služby (městská logistika zásobování a nákladní doprava, dopravní telematické a informační systémy, car-pooling, car-sharing, bike-sharing)
 • Aktivní mobilita, včetně lidi s omezenou pohyblivostí (dříve cyklistická a chůze – vazba na Zdraví2020)
 • Kampaně pro změny dopravního chování, školní, firemní plány mobility, kampaně pro elektromobilitu, ekologicky šetrné dopravní prostředky a alternativní paliva
 • Monitoring a evaluace dopravních opatření a projektů, nastavení sady indikátorů pro oblast mobility

Metodika

Metodika_ceska.pdf (4.2 MB)
Ke stažení

ZPRÁVY:

 • 2017/07/11 - Novinky v Plánu mobility pro město Přerov. Plán mobility pro město Přerov je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Dne 29.6.2017 byla zveřejněna návrhová část, která obsahuje přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného ...více