Připomenutí: Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“

07. 01. 2017

O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007. Touto Zelenou knihou nastavila Komise nový program pro městskou mobilitu v zemích EU, který však plně respektuje odpovědnost orgánů místní, regionální a státní správy v tomto sektoru. Cílem Komise je usnadnit cestu při hledání správných řešení, například pomocí vzájemného sdílení příkladů dobré praxe.

Konzultační fáze, během které mohli partneři zasílat své náměty a připomínky k Zelené knize, byla ukončena 15. března 2008. Cílem diskuze bylo ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami definovat všechny bariéry, které stojí v cestě úspěšné realizaci městské mobility, a najít způsob, jak je odstranit.

Zelená kniha řadu otázek, a především zahajuje rozsáhlou veřejnou diskuzi s cílem rozvíjet evropskou politickou vizi městské mobility. Zelená kniha uvádí řadu klíčových prvků, které tvoří udržitelnou městskou mobilitu. Konkrétně zmiňuje nutnost vytvořit v našich městech a obcích dopravní systémy, které budou plynulejší, ekologicky šetrnější, „inteligentnější“, dostupnější a bezpečnější.

Zelená kniha řeší například to, jak zlepšit kvalitu městské hromadné dopravy, jak zvýšit podíl čistých a energeticky účinných technologií, jak podpořit pěší a cyklistickou dopravu nebo jak zajistit práva cestujících ve veřejné dopravě.

Města jsou srdcem evropského života a hnacím motorem evropské ekonomiky. Velká většina Evropanů žije v městských aglomeracích, odkud také pochází přibližně 85 % hrubého národního produktu. Udržitelná městská mobilita – tedy taková, která umožňuje svobodný i bezpečný pohyb lidí i zboží při respektování životního prostředí – hraje zásadní roli jak pro kvalitu našeho života, tak pro zdravou ekonomiku.

Přesto musí města po celé Evropě řešit celou řadu vážných problémů například s dopravní přetížeností, emisemi skleníkových plynů, hlukem, nečistotami v ovzduší nebo bezpečnostními riziky a hrozbami. Jde o společné problémy, jejichž účinky mohou překračovat státní hranice. Chceme-li udržitelnou mobilitu zajistit všem občanům Evropy, musíme je řešit na celoevropské úrovni. Ve většině případů jsou místní orgány nejlépe připraveny přijmout nutná opatření, ale EU je schopna umožnit a podpořit společné kroky vedoucí k rozvoji nové kultury městské mobility v evropských státech.

Pravda je, že v Česku se v roce 2008 ani nevědělo, co to je městská mobilita.

Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/green_paper_en

Aktuality