Jaký je náš přístup ke vzdělávání?

Je celá řada organizací, která se zaměřuje na vzdělávací činnost v oblasti plánu udržitelné městské mobility a Smart Cities a spolek není v této oblasti výjimkou. Jsou ale čtyři oblasti, ve kterých se spolek odlišuje od ostatních:

  • Zaměřuje se na vzdělávání nových manažerů městské mobility.
  • Nabízí městům opravdu nezávislé konzultace při zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUMM). Prioritou spolku není jejich realizace, ale vést města k tomu, aby si je ve větší míře zpracovala sama. Praktické zkušenosti z přípravy plánů mobility 1. generace by se měla promítnout do aktualizované národní metodiky PUMM 2.0. Pokud se má realizovat, tak z pohledu potřeb měst …
  • Více hovoří o humanitním, než technickém rozměru PUMM.
  • Dává při vzdělávání větší důraz na tvorbu veřejného a uličního prostoru s ohledem na podporu aktivní mobility, ochrany životního prostředí a bezpečnosti z pohledu kvality veřejného prostoru, tedy především očima pěších a cyklistů. Zatímco dopravní odborníci se soustředí v první řadě na řešení parkovací politiky, spolek dává důraz právě na celkové integrované řešení uličního prostoru. Jedná se přitom o jeden ze základních pilířů plánu udržitelné městské mobility. I z tohoto důvodu spolek vydal tematický zpravodaj na téma „Design ulice. Pojem, o kterém ještě uslyšíte“[1].

Kompletní naplnění principu plánování udržitelné mobility vyžaduje změny v dosavadní praxi na mnoha úrovních. Naplnění proběhne za předpokladu, že principy budou přijaty všemi rezorty národní úrovně, budou aplikovány experty a konzultanty, budou promítnuty úředníky měst a krajů do jejich plánovací praxe, principy městské mobility budou osvojeny pedagogy a akademickými pracovníky a předány dále žákům a studentům na základních, středních i vysokých školách, a až i obyvatelé měst začnou přemýšlet o dopadech svého dopravního chování. O tom je kapitola 2. této Výroční zprávy.

Z tohoto důvodu je informovanost, vzdělávání a výměna know-how významnou složkou aktivit spolku Partnerství, které cílí na všechny stakeholdery i širokou veřejnost s potřebou uvědomit si principy městské dopravní udržitelnosti, její výhody a přínosy. Vše uvedené je nezbytné pro to, aby byl dopravní systém komplexně přizpůsoben všem a zároveň z něho mohli všichni profitovat.

Spolek pak vzdělával pomoci těchto nástrojů:

  • Konference, workshopy, školení a vzdělávacích akcí.
  • Poradenství pro města v oblasti otázek městské mobility.
  • Učili jsme se a prohlubovali jsem kontakty….
  • Webový portál Akademie městské mobility a novinky.
  • Zpravodaje, sborník příkladů a odborný leták.
  • Metodiky o udržitelné mobilitě a dopravě.

[1] https://issuu.com/dobramesta/docs/zpravodaj-dobramesta?fbclid=IwAR3dtWUtGiihUZjTQXIeuY7ZX_7IER458kBf-7bsLWSifJmWFuF8AeVsoDA