Specifický cíl 1 Danube Active 2 Public Transport Action Plan

Bude vypracován akční plán A2PT pro Podunají jako strategického rámcového dokumentu pro zvýšení kvality multimodálního dopravního systému a odvození regionálních akčních plánů A2PT, které lze začlenit do příslušných národních/regionálních strategií.

Komunikační aktivity se zaměří na informování a zapojení cílových skupin, kterými jsou: národní, regionální a místní veřejné orgány a oborové agentury, dodavatelé dopravní infrastruktury, provozovatelé/poskytovatelé služeb, nevládní organizace a mezinárodní organizace.

Aktivita 1.1 Vytvoření pracovní skupiny pro A2PT v Podunají + národní pracovní/regionální skupiny

Bude zřízena pracovní skupina A2PT na národní úrovni, která propojí stávající pracovní skupinu pro rozvoj cyklodopravy se zainteresovanými subjekty z oblasti veřejné dopravy a pěší dopravy. Budou řešeny otázky intermodality a doporučení projektu A2PT. Tato pracovní skupina se sejde nejméně třikrát během fáze realizace projektu.

Aktivita 1.2 Analýza uhlíkové náročnosti a emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy v Podunají

Bude vypracována analýza stávající situace v Podunají se zaměřením na současnou spotřebu energie a emise skleníkových plynů v jednotlivých druzích dopravy, jakož i přehled politik souvisejících s energií a emisemi skleníkových plynů na evropské a národní úrovni. To umožní vytvořit jasný obraz o potřebách a možnostech snižování emisí na začátku realizace projektu. Pro důkladnou analýzu náš spolek poskytne tato data: (1) indikátory chování v oblasti mobility (např. průměrný počet cest na osobu, údaje o cestách do zaměstnání a za zábavou, aktuální rozdělení dopravy, průměrnou délku denních cest), (2) indikátory výkonnosti veřejné dopravy (např. ročně najeté kilometry různých tříd vozidel), (3) indikátory týkající se energie (např. míra obsazenosti, zdroj potřebné energie a faktory emisí skleníkových plynů různých druhů dopravy/tříd vozidel), (4) základní dopravní prognózu pro různé scénáře vývoje. AEA bude analyzovat data ze zpráv Evropské agentury pro životní prostředí o dopravě a životním prostředí, ze Statistické kapesní knihy EU o dopravě, z výsledků Analýzy územních výzev, potřeb a potenciálů Podunají a z údajů o spotřebě energie z evropské databáze Odyssee-MURE.

AEA vypracuje Zprávu o uhlíkové náročnosti a emisích skleníkových plynů v odvětví dopravy v Podunají. Bude obsahovat scénáře pro přechod z automobilové dopravy na multimodální dopravu A2PT, které zdůrazňují potenciál snížení emisí skleníkových plynů, uhlíkové náročnosti a spotřeby energie v projektovém regionu. Výsledky analýzy dat i doporučení pro aktualizaci NECP budou nedílnou součástí národního/regionálního a dunajského akčního plánu A2PT.

Aktivita 1.3 Analýza současného systému A2PT

Analýza současného dopravního systému A2PT se zaměří na pravidelné uživatele i turisty, kteří chtějí využívat stávající nabídky udržitelné dopravy. Úloha spolku: Pro identifikaci hlavních uzlů pro cykloturisty/pěší turisty v Podunají se bude vycházet z Podunajských cyklotras (DanuVelo) vytvořenou v rámci projektu DCP (rozšířenou o německou národní síť cyklotras) a 12 evropských dálkových tras (turistických stezek) s hlavní a komplexní železniční sítí TEN-T a hlavními stanicemi dálkové autobusové sítě. Zároveň spolek kategorizuje uzly veřejné dopravy (pro všechny skupiny uživatelů) na základě předem definovaného souboru indikátorů (např. počet obyvatel v okolí stanice, počet cestujících nastupujících/vystupujících z vlaků/autobusů, počet autobusů/vlaků vyjíždějících ze stanic). Další kroky analýzy budou zaměřeny na Olomoucký kraj (PUM). Z každé kategorie bude vybrán jeden reprezentativní uzel veřejné dopravy (max. 5 včetně významných uzlů pro cykloturisty/pěší turisty identifikovaných v nadnárodních analýzách) pro posouzení stávající infrastruktury a služeb A2PT na místě. Tento screening bude zahrnovat hlavní trasy pro chodce a cyklisty ve spádové oblasti stanice.

Aktivita 1.4 Posouzení potřeb

Potřeby cyklistů a chodců by měly být základem pro jakákoli opatření ke zlepšení současných podmínek v oblasti A2PT. Pro získání lepšího obrazu o potřebách cykloturistů v podunajském regionu provede DOU s podporou spolku nadnárodní kvantitativní online průzkum, a to po vzoru německého průzkumu cyklistické dopravy. Cílovou skupinou průzkumu budou cyklisté obecně/na krátké výlety /dovolená na kole/denní výlety na kole a také turisté, kteří nejezdí na kole. Spolek podpoří tuto aktivitu tím, že průzkum rozšíří v Česku. Zaměří se zejména na potřeby a problémy, kterým čelí cykloturisté v Česku. Kromě toho se průzkum bude zabývat překážkami, které cyklistům brání v plánování cyklistické dovolené v Podunají. Výsledky průzkumu budou využity k získání přehledu o současných podmínkách týkajících se cykloturistiky v Podunají. Kromě analýzy cykloturistiky v Podunají bude DOU (s podporou PP) zkoumat potřeby pěších turistů v Podunají. To bude provedeno prostřednictvím rozhovorů s odborníky na pěší turistiku, turistickými sdruženími a analýzou stávajících údajů/studií. Na základě výsledků průzkumu a analýzy chce DOU vypracovat doporučení ke zlepšení situace v Podunají, která se stanou nedílnou součástí akčního plánu A2PT pro Podunají.

Pokud jde o potřeby každodenních cyklistů a chodců, spolek bude analyzovat výsledky průzkumů provedených v jednotlivých zemích v Podunají i jinde. Aby získali podrobnější obraz o potřebných úpravách, provede spolek průzkum mezi cestujícími (počet osob, které se k dopravnímu uzlu dopravují různými způsoby dopravy, potřebné úpravy pro změny dopravního chování atd.) v uzlech vybraných pro screening/hodnocení stávající infrastruktury a služeb A2PT ( Akt. 1.3). Výsledky těchto průzkumů by měly zvýšit povědomí o potřebě transformovat stávající infrastrukturu na uzlech veřejné dopravy a v jejich okolí tak, aby byla přívětivější pro pěší a cyklisty (podklady pro regionální akční plány A2PT). Kromě získání podkladů pro uživatelsky přívětivější infrastrukturu a služby A2PT uvedené v souboru nástrojů se spolek zaměří na vypracování různých scénářů pro každodenní cyklisty/chodce a cyklo/pěší turisty využívající infrastruktury A2PT v Podunají. Za tímto účelem se spolek bude opírat o dostupné údaje a stávající informace, které poskytnou členové regionálních/národních pracovních skupin. Tyto scénáře budou využity pro akční plán A2PT v Podunají, aby zdůraznily, jaký potenciál má vysoce kvalitní infrastruktura a služby A2PT, pokud jde o proměnu stávajících dopravních vzorců směrem k ekologičtějším a aktivnějším druhům dopravy, a tedy snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí.

Aktivita 1.5 Strategický rozvoj a akční plánování

Výsledky analýzy dopravního (Akt. 1.3) a energetického (Akt. 1.2) systému a posouzení potřeb (Akt. 1.4) budou podkladem pro vypracování akčních plánů na regionální a nadnárodní úrovni. Přípravu akčního plánu v Olomouckém kraji bude řídit spolek ve spolupráci s pracovní skupinou na národní a regionální úrovni. V prvním kroku budou výsledky analýzy stávající infrastruktury a služeb A2PT na stanicích veřejné dopravy v regionech porovnány s potřebami uživatelů, které vyplynou z průzkumů mezi cestujícími. To poskytne jasný obraz o konkrétních výzvách a možnostech na regionální úrovni. AEA, která tuto akci povede, poskytne základní strukturu pro regionální plány, aby byla zajištěna určitá srovnatelnost pro rozšiřování témat akčního plánu A2PT v Podunají. Regionální plán rovněž převezme politická doporučení (akt. 1.2) k projednání na regionální úrovni. Budou korespondovat s tématy řešenými v souboru nástrojů A2TP (SO2). V souladu s touto logikou budou řešení uvedená v souboru nástrojů (SO2) upravena do podoby opatření splňujících konkrétní požadavky regionu a jeho obyvatel a hostů. Regionální akční plán bude projednán se zúčastněnými stranami v krajských pracovních skupinách ( (Akt. 1.1). Výsledky budou prezentovány konferencích a nadnárodních setkáních zainteresovaných stran, jako jsou EPOMM, THE PEP, ECF, Walk21, UITP, CER.