Pomáháme budovat síť bezpečných cest pro každodenní dopravu

Monitorujeme záměry obcí, měst a krajů na výstavbu cyklistických stezek.
Ve spolupráci s kraji a městy vzniká mapa dopravní sítě pro cyklisty (http://stavbycyklo.cz/)

 

Nejen Česko, ale i celá Evropa zažívají cyklistický boom. Opatření během lockdownu způsobila, že lidé ve městech a i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Češi přesedli nejen na kola, ale i do automobilů, a tak je otázka bezpečnosti na silnicích na pořadu dne. Rozmach cyklistiky tak připomněl některé nedostatky v infrastruktuře, které je třeba do budoucna napravit. 
 

Pracovní skupina krajských koordinátorů, ministerstev a spolku Partnerství pro městskou mobilitu proto spojily své síly pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030. Jejím cílem je vybudování ucelené a bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras napříč republikou, která v jednotlivých regionech, krajích a celém Česku urychlí rozvoj cyklodopravy a podpoří cykloturistiku. Prvním krokem k tomu je sběr relevantních informací a vytvoření unikátní mapy na jejich základě.

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest. Dopravní síť je nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystavení i nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo ještě lépe, stezka náhle končí bez pokračování. CYKLOVIZE 2030 má přispět k tomu, aby se podobné obrázky objevovaly v Česku co nejméně.

Práce navazuje na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021–2030, která byla přijatá v lednu 2021. Užitek z ní budou mít nejen cyklisté, ale i řidiči. Více cyklostezek znamená méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí.

Není přitom potřeba všude budovat nové cyklostezky. Někdy postačí jen dohoda například se správcem vodního toku nebo lesa, aby umožnil cyklistům průjezd. Kraje, města, mikroregiony evidují řadu konfliktních míst, která buď zabraňují, nebo komplikují snahu o vedení cyklotras a budování cyklistické infrastruktury po pozemcích v majetku či ve správě organizací jako jsou Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Odry, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR, další správci lesů apod. Je to především z důvodu obav ze zodpovědnosti za bezpečnost cyklistů.

Účastníci pracovní skupiny se také shodli na tom, že na mnoha místech by pomohlo umístění značky „zákaz vjezdu motorových vozidel“ (B11), kterou zatím pravidla pro podporu stavby cyklostezek neuznávají.

K evidenci pomůže jednotná mapa, která má určit základní síť dálkových cyklotras. Hlavním cílem je stabilizovat ji v terénu, a určit předávací body mezi jednotlivými kraji.  Dalším úkolem bude rozdělit jednotlivé dálkové cyklotrasy na úseky dle jejich současného a cílového stavu a  vytvořit  finanční nástroje k její realizaci. Nyní probíhá aktualizace mapy ze strany krajů, výstupy budou představeny do konce roku 2021.

 

První úspěch – silný tým

Plnění úkolů, jaké do vínku dostala CYKLOVIZE 2030, se neobejde bez koordinovaného postupu schopných a pro věc zanícených profesionálů. A takový tým vznikl. Jde o pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých krajů (každý kraj v ní má po jednom cyklokoordinátorovi) pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Skupina zatím šlape na jedničku – přestože se jí samozřejmě nevyhnuly některé počáteční potíže… Vždyť první online kontakty navázala teprve v květnu, poprvé se sešla 24. – 25. června a druhé osobní setkání v Plzeňském kraji se uskutečnilo právě 11. – 13. října.
  

Mapa dopravní sítě pro cyklisty

Úsilí pracovní skupiny CYKLOVIZE 2030 směřuje k vytvoření unikátní mapy dopravní sítě pro cyklisty, která rozlišuje jednotlivé úseky podle jejich současného a cílového stavu. Podklady pro tuto mapu, a to včetně předpokládaných finančních nákladů na výstavbu cyklostezek, poskytují jednotlivé kraje. Konkrétně pracovní skupina zatím:

  • Vytvořila webové stránky, které jsou stoprocentně věnovány projektu.
  • Zpracovala údaje, které zaslaly kraje jednak v textové podobě (plány na výstavbu cyklostezek na dálkových trasách do roku 2024), jednak jako zákres páteřních tras v GIS podobě. Zde je problém v tom, že každý kraj má zcela jiné vstupní podklady, jeden kraj nezaslal žádné a jiný zase zastaralé. Vše se tedy ještě bude ladit.
  • Ze zaslaných podkladů vytvořila první mapu páteřních cyklotras a všechny údaje nahrála na uvedený web.
 

Jak se k údajům dostanete?

Na domovské stránce webu („Úvod“) jeďte dolů, až narazíte na složku Výběr krajů. Každý kraj má svou složku, kde jsou dva druhý informací:

  • Textová část (plány na výstavbu cyklostezek na dálkových trasách do roku 2024).
  • Zákres páteřních tras v GIS podobě (je potřeba si vpravo kliknout na vrstvy, které chcete zveřejnit).

Kromě volby jednotlivých krajů máte i možnost nechat si zobrazit celou republiku.

Přeskočíte-li ze stránky „Úvod“ na stránku „Statistika“, získáte souhrnné údaje o plánovaných cyklostezkách. Tato čísla ovšem ještě projdou aktualizací zanesením údajů o těchto cyklostezkách přímo v GIS.
 

Nejbližší úkoly

CYKLOVIZE 2030 zaprvé nabídne všem krajům sjednocení popisu atributů pro konkrétní plánované cykloprojekty na páteřních trasách. Právě to je jedno z hlavních témat, o nichž bude pracovní skupina diskutovat na jednání, které se uskuteční ve dnech 11. – 13. října v Plzeňském kraji. Připravena je již vyladěná tabulka atributů pro popis jednotlivých úseků.

A zadruhé je třeba oživit webovou stránku „Finance“, kde CYKLOVIZE 2030 plánuje společně s MD a MMR zveřejňovat finanční možnosti pro podporu výstavby sítě nových cyklotras. Zatím jsou tam umístěny odkazy na články, které se danou problematikou zabývají.
 

Soulad s vládní koncepcí

Aktivity CYKLOVIZE 2030 probíhají v souladu s novou vládní Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2021–2030. Tam je problematika řešena v rámci těchto kapitol:

  • 2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury pro aktivní mobilitu (strana 30)
  • 2.3.5. Koordinace aktivní mobility (strana 33)
  • 3.3 Financování (strana 36)
  • 3.5. Zapojení a role krajů (strana 41)

V souvislosti s bodem 2.3.5. pracovní skupina CYKLOVIZE 2030 přivítala, že národním cyklokoordinátorem v současné době zůstává Ing. Jaroslav Martinek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Jeho agenda a kompetence se ještě budou ladit společně s Ministerstvem dopravy, ale rozsah práce je zřejmý právě z výše uvedených aktivit.