Clean Air Dialogue

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší v České republice.  Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně schválen vládním usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. července 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu[1].

Z pohledu spolku je důležitý bod 5., ve kterém se ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a s ministrem dopravy uspořádat v průběhu roku 2019 osvětovou kampaň pro starosty obcí a veřejnost k plánování udržitelné městské a regionální mobility,

Tento bod realizoval spolek Partnerství pro městskou mobilitu. MMR totiž podpořilo spolku projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“.

Jenže projekt se týkal jen roku 2019. Co bude dále? Přitom bod 5. vládního usnesení navazuje na dva Závěry vyplývající z dialogu:

  • přizpůsobit metodiku zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a podporovat realizaci rychlých a účinných řešení v nich obsažených, byť jsou zatím v ČR nepopulární včetně omezování nákladní dopravy a dalších opatření ke snižování emisí z dopravy; pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň „City Changers“ zaměřenou na politiky a veřejnost;
  • podporovat aktivní mobilitu, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného MHD.

A tak spolek Partnerství pro městskou mobilitu, bez státních dotací, se rozhodl, že tento bod 5. bude naplňovat. Jednak je iniciátorem kampaně CityChangers a patří mezi organizace, které se spolupodílí na zpracování metodiky zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a samozřejmě se také hlásí k podpoře aktivní mobility. Jako bonus se bude angažovat v připravované vládní koncepci městské a aktivní mobility.

[1] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1003/usnesenim-vlady-cr-ze-dne-8.-7.-2019-c.-502-k-zaverum-vyplyvajicich-z-dialogu-o-cistem-ovzdusi