Měníme pohled na dopravu a mobilitu ve městech!

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2023 podpořilo projekt Podpora implementace opatření Koncepce SmartCities, v oblasti C.4. Doprava a mobilitaaktivně pracuje s problematikou udržitelné městské mobility, udržitelné dopravy jako celku a změnou pohledu na městskou mobilitu a veřejný prostor.

Cílem projektu je rozšířit mezi veřejnost hlubší povědomí o dokumentu „Koncepce Smart Citiesodolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony“, který přijala česká vláda svým usnesením č. 441 z 10. května 2021 (dále jen „Koncepce Smart Cities), a to s důrazem na komponent C.4. Dopravní infrastruktura a mobilita. Cílem projektu je přiblížit téma veřejnosti a překonat předsudky spojené s představou, že dopravu mohou řešit jen dopravní specialisté a pod termínem „smart“ se skrývají jen chytré technologie.  Cílem projektu je dále motivovat odbornou veřejnost, aby aplikovala do praxe základní vizi Koncepci Smart Cities v oblasti dopravy a mobility:  „Zajištění dopravní infrastruktury pro lidi, ne pro auta, znamená prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran. Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury za účelem dosažení kvalitního života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.“ Kampaně CityChangers, soutěž Cena Víta Brandy a Výzva 10 000 kroků představují participaci široké veřejnosti. Projekt bude rozvíjet tři pilíře, které jsou definované v Koncepci Smart Cities:

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí, celkovou odolnost a dopad na klima.
  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti
    mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a plánech udržitelné městské mobility.

Víme, že s rostoucí motorovou dopravou ve městech dochází k řadě souvisejících problémů – znečištění ovzduší, nepřiměřeně velké nároky na veřejný prostor, lidé se méně pohybují (přestávají chodit, jezdit na kole do práce či do školy, na nákupy) díky výhodám pohodlných aut a stavu veřejných prostor, které nejsou vždy komfortní pro aktivní mobilitu. Udržitelná městská mobilita hledá odpovědi a nabízí možnosti, jak tyto problémy řešit.

Proto projekt chce sloužit jako inspirace, sumář dobré praxe pro samosprávy, a to propojením všech zúčastněných stakeholderů (samosprávy, neziskové organizace, občané (ambasadoři) a firmy) a jejich aktivit (komunikační kampaně, proměny veřejného prostranství, aktivizační a participační projekty i komerční produkty a služby). Projekt bude realizován pomocí následujících aktivit:

  1. Rozvoj Akademie městské mobility v duchu Koncepce Smart Cities
  2. Poradenství v oblasti cyklistické dopravy a podpora CYKLOVIZE 2030
  3. CityChangers - marketingová kampaň na podporu udržitelné mobility ve městech
  4. Podpora participace a motivace lidí k pravidelné aktivitě prostřednictvím Výzvy 10000 kroků a její mobilní aplikace.
  5. Příprava realizace soutěže Ceny Víta Brandy o nejlepších proměnách veřejného prostoru.

Projekt vzniká z potřebnosti – z poznatků vycházejících z reálných potřeb českých měst, které se týkají oblasti městské mobility, problematiky uvádění městské mobility do praxe a nízkou informovaností, kdy veřejnost a média dostatečně hlasitě nevyžadují odpovídající zavádění udržitelné městské mobility u odpovědných politiků či organizací.

V důsledku realizace projektu lze očekávat posílení povědomí o tématu udržitelné městské mobility, jeho správného vnímání a důslednější vyžadování v prostředí České republiky. Očekáváme, že zainteresované subjekty – kraje, města a obce – se díky získaným informacím a poznatkům stanou aktivnějšími články, a výsledkem budou aktualizované a skutečnou potřebnost reflektující plány udržitelné městské mobility, jež přispějí k eliminaci negativních externalit narůstající dopravy.