Měníme pohled na dopravu a mobilitu ve městech!

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2023 podpořilo projekt Podpora implementace opatření Koncepce SmartCities, v oblasti C.4. Doprava a mobilitaaktivně pracuje s problematikou udržitelné městské mobility, udržitelné dopravy jako celku a změnou pohledu na městskou mobilitu a veřejný prostor.

Cílem projektu bylo rozšířit mezi veřejnost hlubší povědomí o dokumentu „Koncepce Smart Citiesodolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony“, který přijala česká vláda svým usnesením č. 441 z 10. května 2021 (dále jen „Koncepce Smart Cities), a to s důrazem na komponent C.4. Dopravní infrastruktura a mobilita.

Cílem projektu bylo přiblížit téma veřejnosti a překonat předsudky spojené s představou, že dopravu mohou řešit jen dopravní specialisté a pod termínem „smart“ se skrývají jen chytré technologie. 

Cílem projektu bylo motivovat odbornou veřejnost, aby aplikovala do praxe základní vizi Koncepci Smart Cities v oblasti dopravy a mobility:  „Zajištění dopravní infrastruktury pro lidi, ne pro auta, znamená prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran. Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury za účelem dosažení kvalitního života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.“  Projekt rozvíjel tři pilíře, které jsou definované v Koncepci Smart Cities:

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí, celkovou odolnost a dopad na klima.
  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti
    mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a plánech udržitelné městské mobility.


Projekt byl realizován pomocí pěti průřezových aktivit:

  1. Rozvoj Akademie městské mobility v duchu Koncepce Smart Cities
  1. Poradenství v oblasti cyklistické dopravy a podpora CYKLOVIZE 2030
  2. CityChangers - marketingová kampaň na podporu udržitelné mobility ve městech
  3. Podpora participace a motivace lidí k pravidelné aktivitě prostřednictvím Výzvy 10000 kroků a její mobilní aplikace.
  4. Příprava realizace soutěže Ceny Víta Brandy o nejlepších proměnách veřejného prostoru.


Aktivita 1. Rozvoj Akademie městské mobility v duchu Koncepce Smart Cities

Aktivita se zaměřovala na osvětu Koncepce Smart Cities, a to s důrazem na komponent C.4. Dopravní infrastruktura a mobilita. V rámci aktivity byla provedena analýza stávajících Plánů udržitelné městské mobility (SUMP), nakolik korespondují s principy Koncepce SmartCities a Zásad udržitelné městské mobility, které zpracovalo MD. Výstupem bylo zpracování Doporučení pro města, pomocí kterých mohou města zkvalitnit své SUMPy. Doporučení také vycházela z odborných překladů dané problematiky. Doporučení byla prezentována pomocí řady akcí. Ve dnech 22.–23. 5. 2023 ve Znojmě proběhl vzdělávací workshop a ve dnech 
8.– 9. 11. 2023 v Praze proběhla konference, na kterou navazovaly tři webináře: 7. 12. 2023, 13. 12. 2023 a 14. 12. 2023. Aktivity byly prezentovány na Světovém silničním kongresu v Praze dne 6. 10. 2023. Všechny výstupy byly současně prezentovány na webové stránce www.akademiemobility.cz.


Aktivita 2. Poradenství v oblasti cyklistické dopravy a podpora CYKLOVIZE 2030

Z velkého výčtu dopravní infrastruktury, popsaném v komponentu C.4.1., se projekt zaměřil na oblast bezpečné cyklistické infrastruktury. Aktivita byla zaměřena na poradenství v oblasti cyklistické dopravy a na podporu CYKLOVIZE 2030, což je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Poradenství probíhalo formou několika aktivit, které se zejména zaměřovalo na konzultace při čerpání finančních prostředků z evropských fondů, konkrétně z IROP 6.1., na výstavbu cyklistické infrastruktury. Všechny klíčové informace byly průběžně zveřejňovány na webovém portále www.stavbycyklo.cz, dále prostřednictvím cyklokonference, která proběhla ve dnech
26.– 27. 9. 2023 v Litoměřicích, ale také na Světovém silničním kongresu, která proběhl ve dnech 2.– 6. 10. 2023 v Praze. S krajskými cyklokoordinátory proběhly dva workshopy, a to ve dnech 27.– 28. 2. 2023 v Praze a dále ve dnech 2.–3. 10. 2023 v Brně, v rámci Regiontour. Rovněž proběhlo celkem šest regionálních akcí: 20. 7. 2023 Olomoucký kraj, 14. 9. 2023 Ústecký kraj, 20. 11. 2023 Liberecký kraj, 27. 11. 2023 Moravskoslezský kraj, 12. 12. 2023 Královéhradecký kraj a 19. 12. 2023 Plzeňský kraj. Pro šíření informací byla také vytvořen pomocný dokument Jak na čerpání finančních prostředků z IROP. Pro zájemce bylo ještě poskytnuto 10 individuálních konzultací.


Aktivita 3. CityChangers - marketingová kampaň na podporu udržitelné mobility ve městech

Aktivita probíhá v souladu s cílem Koncepce Smart Cities „C4.2 Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí“. Za tím účelem spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. již dlouhodobě rozvíjí iniciativu CityChangers, která si klade za cíl pomoci městům, a to při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility. Každé město, které chce zlepšit situaci v oblasti dopravy, by mělo mít svůj komunikační a marketingový plán. Hlavní aktivitou pro rok 2023 byla realizace kampaně mezi městy, která reagovala na neustále se zvyšující problémy spojené s nárůstem automobilové dopravy a nabízí informace o možných alternativách. Kampaň byla realizována formou poradenství, které proběhlo v 10 městech. Pro tyto konzultace byl vytvořen dokument Obecné principy efektivní komunikace pro podporu udržitelné městské mobility, aneb analýza kampaní pro podporu udržitelné mobility“, dále propagační materiály Sumář argumentů pro podporu udržitelné mobility a Cyklovize 2030, které byly vydány nákladem 500 ks. Pro medializaci myšlenky byla vydána tisková zpráva ve vztahu k Evropskému týdne mobility a na webu www.dobramesta.cz vyšlo několik článků k dané problematice. Rovněž proběhl na dané téma webinář, a to 19. 10. 2023. 20 nových příkladů dobré praxe byly prezentovány na webu www.citychangers.eu. Města byla rovněž průběžně informována pomocí 6 zpravodajů a prostřednictvím kampaní na sociálních sítích.

 

Aktivita 4. Podpora participace a motivace lidí k pravidelné aktivitě prostřednictvím Výzvy 10 000 kroků a její mobilní aplikace.

Aktivita je spojena s podporou Výzvy 10 000 kroků, která motivuje širokou veřejnost k občanské participaci a pravidelnému pohybu v kontextu s udržitelnou mobilitou. Výzva proběhla v dubnu a v říjnu 2023. V rámci dubnové výzvy se do výzvy zapojilo 12 834 aktivních účastníků a v říjnové výzvě 14 115 účastníků.  Vyhlášení dubnové výzvy se konalo v Prostějově dne 13. 5. 2023 a vyhlášení říjnové výzvy se konalo v Hradci Králové dne 18. 11. 2023. Pro popularizaci Výzvy 10 000 kroků bylo vydáno celkem 9 zpravodajů, které byly rozesílány všem účastníkům výzvy, a to i těm, kteří se zúčastnili i v předchozích výzvách. 1.–4. šel na 36 000 kontaktů (č. 4 dokonce na 42 tis. - otevřenost e-mailu až kolem 16 tis.), 6.–9. šel na 16 tis. kontaktů, otevřenost e-mailu cca 8 tis. Open rate okolo 25 %. Výzva 10 000 kroků je založena na spolupráci s městy. Celkem se do ní zapojilo 67 měst. Každé město má svého lokálního koordinátora. Právě pro ně spolupracuje tzv. mediální balíček, který obsahuje 7 typů plakátů, 3 šablony pro sociální sítě a 5 šablon diplomů. Vždy se mediální balíček dělá jak pro dubnovou, tak říjnovou výzvu. Pro města také byla vytvořena příručkaJak využít výzvu 10 000 kroků k udržitelnému rozvoji obcí“, který byl prezentován na setkání lokálních koordinátorů ve dnech 17.–18. 11. 2023. Výzva má také svou mobilní a webovou aplikaci, které byly v roce 2023 dále rozvíjeny. Mobilní aplikaci využívalo 7 444 unikátních uživatelů. Webová aplikace sloužila pro vkládání údajů, což bylo učiněno 74 000krát. Výzva má také svou webovou stránku www.desettisickroku.cz a využívá svých sociálních sítí.

 

Aktivita 5. Příprava realizace soutěže Ceny Víta Brandy o nejlepších proměnách veřejného prostoru.

Tato aktivita je spojena s podporou tzv. designu veřejného prostoru, který se má přizpůsobovat potřebám nejen dopravy, ale také pobytovým funkcím. O podobě veřejného prostoru rozhodují desítky osob a institucí, profesionálů, kteří často plní pouze zadání investorů, pro něž bývá nejpřednějším kritériem cena navrženého řešení. Stav veřejného prostoru je už dnes pod velkým tlakem z mnoha stran. Aktivita navazuje na schválenou vládní Koncepci Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, konkrétně na cíl C4.3. Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.

V roce 2023 proběhly pouze přípravy, a to příprava podmínek, propagačních materiálů, vypsání soutěžní přehlídky a sběr nominací, samotné hlasování poroty i veřejnosti a slavnostní vyhlášení výsledků bude otázkou prvního pololetí roku 2024.