Specifický cíl 2 Prezentace inovativních řešení

Cílem je poskytnout pokyny pro inovativní řešení A2PT k překonání stávajících nedostatků v multimodálním dopravním systému a zvýšit povědomí o možných. Cílovými skupinami jsou celostátní, regionální a místní orgány veřejné správy a odvětvové agentury, projektanti a úředníci pracující pro poskytovatele infrastruktury pro veřejnou dopravu/cyklisty/chodce, (veřejní i soukromí) provozovatelé železnic a autobusů.


Aktivita 2.1 Soupis řešení A2PT

V rámci aktivity budou studovány technologie a konstrukční postupy intermodality mezi aktivními druhy dopravy a veřejnou dopravou v podunajském makroregionu i mimo něj. Řešena budou mimo jiné následující témata: (1) analýza cestovního chování na základě big dat, (2) integrace služeb, (3) obchodní případy a prodej jízdenek, (4) sběr dat a integrace do stávajících informačních systémů pro dopravu, (5) dostupnost stanic a nástupišť veřejné dopravy, (6) služby pro uživatele aktivních způsobů dopravy na stanicích a ve vlacích, (7) modely údržby zařízení pro parkování kol, (8) konstrukce vlaků pro přepravu kol, (9) řešení pro parkování / sdílení jízdních kol a přepravu kol v autobusech (10) nástroje pro výpočet úspor energie / snížení emisí CO2.  

Zde nebude v centru pozornosti aktuální stav a výzvy na makroregionální úrovni, ale globální řešení pro zatraktivnění a zefektivnění intermodálních cest a související infrastruktury a služeb. Spolek bude zkoumat literaturu (zprávy, články v časopisech a magazínech, blogy atd.) a spolupracovat s příslušnými institucemi (ECF, Walk21, UITP atd.) s cílem shromáždit relevantní postupy. Vzhledem k tomu, že budou vyhledávány případové studie nejen z podunajského makroregionu, ale i z dalších geografických prostředí, bude třeba zohlednit možnost adaptace.

Výstupem bude zpráva, která bude shromažďovat příklady nejlepší praxe v oblasti intermodální technologie a designu A2PT na základě řešení v makroregionu Podunají i mimo něj. V této zprávě jsou definovány zásady navrhování vycházející z osvědčených postupů v oblasti infrastruktury a souvisejících služeb pro aktivní a veřejnou dopravu, které mají sloužit jako vodítko pro orgány, provozovatele infrastruktury a služeb, projektanty atd. při budoucích investicích a modernizaci.


Aktivita 2.2 Vytvoření souboru nástrojů

KTI bude analyzovat stávající formáty souborů nástrojů: jak jsou strukturovány, jak je používají, které zájmové skupiny, jak se řeší jejich aktualizace a budoucí rozšíření. Pro strukturu a design budou formulována různá řešení, která budou projednána s partnery. Bude vypracován soubor nástrojů a spolek bude mít na starosti: Zapojení komunity/zainteresovaných stran a budování partnerství. Kromě poskytnutí obecných popisů k těmto tématům bude spolek shromažďovat a připravovat případové studie.


Aktivita 2.3 Testování a šíření souboru nástrojů

TESTOVÁNÍ SOUBORU NÁSTROJŮ bude probíhat ve třech fázích. V první fázi budou projektoví i přidružení strategičtí partneři požádáni o zpětnou vazbu k pracovní verzi online souboru nástrojů. Ve druhé fázi bude vylepšená verze testována klíčovými subjekty. Šablonu a strukturu výběru vzorků náš spolek vypracuje KONCEPCI PRO ŠÍŘENÍ SOUBORU NÁSTROJŮ, která bude koordinovat komunikační úsilí, jež by mělo vést k co nejširšímu rozšíření souboru nástrojů mezi příslušnými zainteresovanými subjekty. Zainteresované strany, které se podílejí na testování souboru nástrojů, budou informovány o konečných výsledcích. Další propagační aktivity zahrnují propagaci souboru nástrojů na akcích a zasedáních příslušných konferencí a setkání na mezinárodní (např. Velocity, ECOMM, TRA, výroční akce EUSDR, Dny dopravy v Podunají, Evropský týden mobility, Dny městské mobility) a národní úrovni (např. národní konference o cyklistické a pěší dopravě nebo summity o veřejné dopravě). Kromě toho bude soubor nástrojů propagován v rámci akčního dne A2PT (Akt. 3.4) a na sociálních sítích (např. LinkedIn) a prostřednictvím dalších online kanálů (webové stránky projektu, webové stránky PP a ASP, newslettery, tiskové zprávy, zasedání národních/regionálních pracovních skupin). Za tímto účelem budou DOU a PUM vytvářet videoklipy samotného souboru nástrojů.