Specifický cíl 3 Demonstrovat dopad

Hlavním cílem komunikačních aktivit v tomto pracovním balíčku je propagovat úspěchy/přínosy pilotní realizace. Cílovou skupinou budou opět další vnitrostátní, regionální a místní orgány veřejné správy a odvětvové agentury, plánovači a úředníci pracující pro poskytovatele železniční/cyklistické infrastruktury, železniční a autobusoví dopravci (vnitrostátní i soukromí), poskytovatelé služeb mikromobility.

Aktivita 3.1 Vypracování koncepce pilotního opatření pro A2PT

Vypracovaní společné koncepce vycházející z konkrétních potřeb cílových oblastí, definující rozsah opatření k řešení těchto potřeb, zajišťující hladkou realizaci v zapojených regionech a zahrnující konkrétní kritéria monitorování/hodnocení pro měření dopadu.

 • BGL povede přípravu akčního plánu pro zkušební programy A2PT, které se zabývají překonáváním dosavadních překážek, které lidem brání v používání "nových" typů vozidel. Za tímto účelem BGL přináší zkušenosti z účasti na národním projektu zaměřeném na poskytování nákladních kol zájemcům z řad uživatelů.
 • MOP bude zodpovědný především za vypracování společného akčního plánu pro DEMONSTROVÁNÍ DOČASNÝCH ÚPRAV V ULICÍCH. Za účelem získání potřebných odborných znalostí plánují angažovat odborníky z Globální iniciativy pro navrhování měst GDCI (https://globaldesigningcities.org/). Společně s ostatními zapojenými PP a za podpory GDCI uspořádají v Lublani workshop, na kterém stanoví rozsah pilotní akce a získají potřebné vedení pro celý proces realizace.
 • MOP bude také vést vypracování společného akčního plánu pro TESTOVÁNÍ (dlouhodobých) CYKLOBOXŮ (a dalších bezpečných parkovacích zařízení pro jízdní kola), které nabízejí možnost bezpečného parkování za rozumnou cenu. Nedávné zkušenosti se zaváděním systémů pronájmu cykloboxů v Rakousku činí z ASP BMK ideálního mentorského partnera pro MOP.
 • BGL povede zřizování laboratoří mobility pro testování ŘEŠENÍ PŘEPRAVY KOL V REGIONÁLNÍCH AUTOBUSECH a bude se zabývat problémy, jako je zajištění odpovídajícího pojištění řidičů autobusů. Analýza trhu stávajících řešení provedená v Akt. 2.1 poskytne důležitý vstup pro vypracování koncepce společné pilotní akce.
 • BGL a KTI podpoří GYS při společném vypracování konceptu pilotní akce, která má DEMONSTROVAT EFEKTIVNOST NOVÝCH SLUŽEB PRO PĚŠÍ + CYKLISTY + PASAŽÉRY NA ŽELEZNICÍCH podél stávajícího železničního spojení mezi západomaďarským městem Szombathely a rakouskou hranicí. Přidružený strategický partner MTS bude v této pilotní akci hrát roli mentora.
 • BID povede vypracování koncepce společné pilotní akce pro testování nových INTEGROVANÝCH JÍZDENEK PRO A2PT. Akce se zaměří na přidání specifických jízdenek A2PT do stávající nabídky jízdenek BID a GYSEV, které jsou nyní nedostatečně zastoupeny.
 • DCC se ujme vedení při vypracování koncepce pilotní akce pro testování integrace ROZŠÍŘENÝCH DAT/INFORMACÍ O A2PT do stávajících aplikací/nástrojů, které jsou nyní zaměřeny především na poskytování informací o jednom druhu dopravy, kde chybí odkazy na infrastrukturu a služby A2PT.

  

Aktivita 3.2 Implementace pilotního projektu A2PT

Zpráva bude sumarizovat výsledky implementace pilotního projektu na úrovni jednotlivých partnerů. Budou mít společnou strukturu založenou na hodnotícím rámci vypracovaném KTI, který umožní identifikovat společné výzvy a klíčové faktory úspěchu pro nadnárodní úroveň.

 • TESTOVACÍ PROGRAMY A2PT zavedené společnostmi BGL, DOU, ROV, BID, PUM. Pro každý region bude minimálně 10 osobám nabídnuto např. nákladní/skládací kolo zakoupené odpovědnými PP (vč. nákladů na údržbu), pokud se rozhodnou nepoužívat v testovacím období automobil. Aby se usnadnila skutečná změna dopravního chování, mělo by testovací období pro každou testující osobu trvat 4 týdny.
 • Demonstrace efektivnosti DOČASNÝCH ÚPRAV ULIČNÍHO PROSTORU společností BGL (úprava prostoru před vlakovým nádražím Jennersdorf + propojení s centrem města), MOP (úprava prostoru před stanicí veřejné dopravy + hlavní trasy, které sem vedou), VNC (propojení mezi hlavním nádražím a historickým centrem). Aktivity zahrnují vymezení/aktivizaci příslušných zainteresovaných stran, proces společné přípravy realizace příslušných opatření podpořený doprovodným participačním procesem.
 • TESTOVÁNÍ (dlouhodobé) CYKLOBOXŮ na stanicích MMP (20 cykloboxů na stanicích v okolí Záhřebu), MOP (20 cykloboxů na uzlech veřejné dopravy, např. Lublaň, Celje, Maribor), DCC (10-15 cykloboxů na stanicích podél železniční trati Novi Sad-Bělehrad). Náklady na instalaci a údržbu cykloboxů budou hradit orgány odpovědné za provoz stanic. Majitelům měsíčních/ročních jízdenek na MHD budou boxy nabízeny zdarma. Ti na oplátku souhlasí se zapojením do evaluace pilotního projektu.
 • LABORATOŘ MOBILITY PRO TESTOVÁNÍ RŮZNÝCH ŘEŠENÍ PŘEPRAVY KOL V REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ bude zřízena v BGL (nákup 4 stojanů na kola pro autobusy spojující Vídeň s regionem, regionální autobusy k Neziderskému jezeru a do jeho okolí), MMP (nákup 8 stojanů na kola, které budou testovány na regionálních autobusových linkách Rijeka-Záhřeb nebo ZáhřebPlitvica), BID (nákup 10 stojanů na kola pro testování na severozápadních linkách Bratislavského kraje a na mezinárodní lince do Hainburgu) ve spolupráci s odpovědnými autobusovými dopravci.
 • Demonstrovat efektivitu NOVÝCH SLUŽEB PRO PĚŠÍ + CYKLISTY + PASAŽÉRY NA ŽELEZNICÍCH (GYS) zřízením razítkovacích míst Kéktúra na nádražích, propagací železničních služeb (označení lokomotivy propagující jízdu vlakem jako součást pěší turistiky).
 • BID a GYS budou testovat nové integrované jízdenky pro A2PT. Nové nabídky jízdenek kombinující např. půjčovnu kol (ve spolupráci se stávajícími poskytovateli) se stávajícími jízdenkami na MHD budou integrovány do mobilní aplikace IDS BK. GYS začlení nové možnosti jízdenek do svých stávajících informačních služeb (webové stránky, aplikace), aby otestovala jejich přijetí ze strany uživatele.
 • INTEGRACE ROZŠÍŘENÝCH INFORMACÍ O A2PT DO STÁVAJÍCÍCH APLIKACÍ/ NÁSTROJŮ bude testována společnostmi DCC ( integrování informací o možnostech bezpečného parkování kol, možnostech přepravy kol atd. do webové aplikace EuroVelo), PUM & VNC (s cílem integrovat informace o bezpečných cyklotrasách, odkazy na možnou nabídku služeb veřejné dopravy atd. do online cyklistického portálu Olomouckého kraje a aplikace VeloRomania), GYS ( integrování informací o službách PT do aplikace Kéktúra Hiking a do informačních kanálů společnosti).

 

Aktivita 3.3 Monitorování a evaluace výsledků pilotních akcí včetně doporučení pro zlepšení

Pro každou pilotní akci budou definovány individuální programy monitorování a evaluace, které budou vycházet ze společného plánu, který poskytne vedoucí aktivity.

Pilotní akce jsou dočasné zásahy nebo testy inovativních řešení, proto je třeba vyhodnotit výsledky, aby se vytvořil základ pro dlouhodobé zavedení a/nebo přizpůsobení jiným podmínkám (tj. jiným lokalitám, jiným provozovatelům atd.). PP zodpovědní za vypracování koncepcí pilotních akcí budou tedy také zodpovědní za vytvoření dvou klíčových programů:

 • monitorovací program pro zjišťování změn způsobených pilotními akcemi;
 • evaluační program pro pochopení vlivu těchto změn na dopravní chování, využívání infrastruktury, charakteristiku služeb, dynamiku systému atd., včetně metodiky hodnocení / průzkumu situace před a po pilotním zavedení. KTI poskytne společný plán monitorování a evaluace, který bude přizpůsoben a převeden do jednotlivých schémat monitorování a evaluace v souladu s jednotlivými koncepty pilotních akcí (Akt 3.1). Monitorování i evaluace musí začít před pilotními akcemi a skončit po nich, např. shromažďováním relevantních údajů před akcí, aby bylo možné pochopit situaci ex ante, nebo vedením rozhovorů se zainteresovanými stranami za účelem vyhodnocení výsledků po realizaci pilotní akce. Programy budou v některých případech zahrnovat společné možnosti vyzkoušet si pilotní realizaci společně s odborníky z jiných regionů (vzájemné hodnocení včetně návštěv na místě). Členové pracovních skupin A2PT (Akt 1.1) budou klíčovými odborníky v evaluačních aktivitách. Na základě výsledků hodnocení budou za koordinace KTI, tj. vedoucího aktivity, společně vypracována doporučení; doporučení připraví PP odpovědní za pilotní realizaci a budou shrnuta v regionálních zprávách o pilotních akcích (výstup 3.2.1). Tato doporučení budou upravena a začleněna do souboru nástrojů ( Akt. 2.3), a usnadní tak přijetí a rozšíření nejlepších řešení cílovými skupinami. Výsledky pilotní evaluace budou prezentovány a diskutovány na zasedáních pro A2PT v Podunají a na zasedáních národní/regionální pracovní skupiny pro A2PT a na příslušných konferencích.

Aktivita 3.4 Propagace pilotních opatření pro A2PT

PUM vypracuje KONCEPCI PROPAGACE PILOTNÍCH AKCÍ, která poskytne PP doporučení, jak účinně propagovat realizaci jejich pilotní akce. Tato koncepce nastiňuje strategický přístup pro maximální zviditelnění, zapojení a účast na pilotních aktivitách. Upřesní komunikační cíle, cílovou skupinu a očekávané výstupy, včetně návrhů konkrétních propagačních strategií a taktik, které mohou PP využít k zapojení příslušných zainteresovaných stran, vytvoření povědomí a vyvolání zájmu cílové skupiny. Během workshopu v průběhu 3. nebo 4. partnerského setkání komunikační manažer spolu s PP doladí koncepci a přijde s návrhy na její rozdělení na jednotlivé pilotní akce na regionální úrovni.

Jednou z hlavních propagačních aktivit bude organizace AKČNÍHO DNE A2PT, který každý PP realizující pilotní akci uspořádá v rámci Evropského týdne mobility (ETM) 2025. Cílem těchto akcí je představit a propagovat různé iniciativy a služby související s projektem A2PT, sloužit jako praktická ukázka výhod veřejné dopravy a zvýšit povědomí o možnostech udržitelné mobility a jejich využívání. Aktivity budou zahrnovat propagaci testovacích akcí A2PT, prezentaci nových služeb A2PT, propagaci dočasných proměn ulic, propagační vlak pro lepší kombinaci pěší a železniční dopravy atd. Ke všem pilotním aktivitám budou vytvořena videa. Budou připraveny pobídky (např. klimatická sleva nebo drobné dárky za ekologické zpřístupnění stanic veřejné dopravy) pro každodenní uživatele A2PT a cykloturisty využívající veřejnou dopravu. Zainteresované strany, které se podílejí na provádění těchto pilotních akcí, budou mít příležitost představit sebe a své úsilí. Někteří z nich budou vybráni, aby se stali ambasadory A2PT (videa, fotografie, zapojení do propagačních akcí).

KTI s podporou komunikačního manažera realizuje VÍKENDOVOU KAMPAŇ A2PT zaměřenou především na přínosy pro cykloturisty a pěší turisty. Akce bude organizována ve spolupráci s GYS. Pro další zviditelnění pilotních akcí bude spolu se závěrečnou konferencí v první polovině roku 2026 uspořádáno i specializované zasedání věnované propagaci pilotních akcí. Akce bude moderována komunikačním manažerem a bude kombinovat vstupy od partnerů, jako jsou živé rozhovory s uživateli, videa představující jednotlivé pilotní akce, čímž se vytvoří poutavý a dynamický zážitek pro publikum. Kromě toho bude tato akce prezentovat rozmanitost různých pilotních akcí zahrnutých do projektu a to, jak mohou přispět k hlavním cílům projektu.

Koncepce nabízí PP jasný plán na podporu jejich pilotní akce. Cílem tohoto dokumentu je vybavit PP znalostmi a strategiemi, které jsou nezbytné pro efektivní oslovení cílové skupiny, maximalizaci účasti a vytvoření pozitivního dopadu na realizaci A2PT.


Výstupy

Výstup 3.1 Testovací schémata pro A2PT

Vybraní uživatelé otestují různé možnosti A2PT. Budou jim nabídnuta kvalitní jízdní kola (např. elektrokola, skládací kola), jízdenky na MHD a stávající systémy sdílené mobility zdarma, pokud se rozhodnou v testovacím období nepoužívat automobil. Součástí pilotní akce je průzkum veřejného mínění před a poté, co získají vlastní zkušenost. Z realizace této pilotní akce získají PP poznatky o potřebách a problémech cílových skupin.

Výstup 3.2 Dočasná transformace ulic

Prozatímní, dočasné proměny ulic (tzv. pop-up) nabízejí příležitost rychle a úsporně demonstrovat různé možnosti při zachování stávající infrastruktury a zdokonalit nové návrhy před realizací velkých kapitálových investic. Aplikovatelnost a efektivita ( větší bezpečnost a atraktivita pro cyklisty/chodce) dočasných úprav ulic v bezprostředním okolí stanic a podél cyklistických nebo pěších tras ke stanicím bude demonstrována za účasti občanů a mezinárodních odborníků.

Výstup 3.3 Testování (dlouhodobých) cykloboxů v kombinaci s atraktivními cenami jízdenek / jízdného

Na různých stanicích v pilotních oblastech budou instalovány boxy na kola nabízející možnost bezpečného parkování. To je důležité zejména pro déle zaparkovaná jízdní kola (celý den / přes noc) nebo pro dražší jízdní kola. Pilotní opatření ověří, zda a za jakých předpokladů atraktivní ceny za využití cykloboxů v kombinaci s využitím veřejné dopravy zvýší počet uživatelů A2PT v pilotních oblastech na delší dobu.

Výstup 3.4 Laboratoř mobility pro testování řešení přepravy jízdních kol v regionálních autobusech

Aby byl zajištěn bezpečný prostor pro testování různých řešení přepravy jízdních kol v regionálních autobusech, BGL, MMP a BID zřizují laboratoře mobility, které se skládají z vybraných regionálních autobusových linek s turistickou poptávkou po tomto typu služeb. Společnosti nabízející řešení pro přepravu jízdních kol budou vyzvány, aby je na určitou dobu instalovaly v těchto testovacích autobusech. Cestující i řidiči autobusů a provozovatelé budou požádáni o vyhodnocení kvality služeb.

Výstup 3.5 Prokázání efektivity nových služeb v oblasti pěší + cyklo + železniční dopravy

Pro zajištění lepší kombinovatelnosti cyklistiky a pěší turistiky se stávající veřejnou dopravou zavede GYS na evropské turistické trase E4, která spojuje západní Maďarsko s Rakouskem a dále, nové služby, včetně vypravení speciálního vlaku / lokomotivy, razítkování míst na trase, informačních panelů atd.

Výstup 3.6 Testování nových integrovaných jízdenek pro A2PT

Pro zatraktivnění A2PT budou BID a GYS testovat nové možnosti integrovaných jízdenek. Součástí testování je integrace do stávajících služeb prodeje jízdenek v aplikaci IDS BK (BID) a nákup jízdenky kombinující jízdní kolo a časově omezenou jízdenku nebo pronájem kola a časově omezenou jízdenku. GYS bude testovat novou jízdenku usnadňující pěším turistům nástup a výstup na vlakovou linku, která je vedena v blízkosti turistické trasy Kéktúra.

Výstup 3.7 Integrace rozšířených informací o A2PT do stávajících aplikací/nástrojů

Řada stávajících služeb poskytujících informace o dopravě postrádá odpovídající údaje o možnostech A2PT. S cílem zlepšit tuto situaci budou DCC, VNC, GYS a PUM testovat možnosti začlenění relevantních informací o službách a infrastruktuře A2PT do svých stávajících služeb (DCC: EuroVelo6-WebApp, VNC: VeloRomania-App, PUM: Online cyklistický portál pro Olomoucký kraj , GYS: Kéktúra