Shrnutí projektu

 

Pouhé nahrazení konvenčních vozidel elektromobily nestačí Evropě k tomu, aby se podařilo dosáhnout klimaticky neutrální dopravy. Politická opatření v oblasti osobní dopravy se musí více zaměřit na podporu multimodálního přechodu k aktivní a veřejné dopravě. Jízda na kole a chůze jsou nejefektivnější a jediné skutečně bezemisní způsoby dopravy, vhodné zejména na krátké vzdálenosti. Lepší propojení aktivní a veřejné dopravy pomůže zajistit atraktivní alternativy i pro cesty autem na střední a delší vzdálenosti. Řešení vyvinutá a testovaná v rámci projektu pomohou zaplnit stávající mezery v multimodálním dopravním systému a budou zahrnovat všechny formy aktivní mobility na jakoukoli stanici veřejné dopravy. To zahrnuje parkování, přepravu kola v autobuse nebo vlaku nebo odjezd od stanice MHD, např. s využitím sdílených kol.

S podporou národních a regionálních akčních plánů poskytne Dunajský akční plán pro A2PT strategický rámec pro systematický rozvoj v oblasti propojení aktivní a veřejné dopravy v dopravních uzlech, s cílem dosáhnout kvality současných uzlů mobility.

Jedinečný online soubor nástrojů A2PT poskytne návod pro implementaci inovativních řešení k překonání běžných nedostatků v multimodálním systému aktivní a veřejné dopravy. Tato sada nástrojů ukáže, jak rozšířit stávající nejmodernější řešení obohacená o zkušenosti z pilotních akcí projektu A2PT v celém podunajském regionu.

Společná implementace projektu v nadnárodním prostředí bude inspirovat odborníky všech zapojených organizací (místní/regionální/národní veřejné orgány, nevládní organizace, poskytovatele služeb/infrastruktury) k překonání jejich tradičně úzkého zaměření, které často prosazuje pouze automobilovou dopravu; výsledkem pak bude nárůst počtu i kvality služeb a infrastruktury A2PT mimo omezenou geografickou oblast pilotních projektů.


Výsledky projektu


Výsledek 1 Společné strategie a akční plány přijaté organizacemi

Akčním plánem pro aktivní veřejnou dopravu v Podunají se budou zabývat členové pracovní skupiny pro A2PT v Podunají. Zúčastněné národní/regionální orgány a nevládní organizace zapojené do projektu jako PP/ASP/členové pracovních skupin využijí doporučená opatření k aktualizaci svých vlastních strategií a akčních plánů a/nebo je využijí k lobbování/argumentaci za jejich přijetí (nevládní organizace). Odpovědné vnitrostátní orgány navrhnou začlenění do příští aktualizace akčního plánu EUSDR. THE PEP vysoce ocení akční plán A2PT pro Podunají jako účinný příspěvek k implementaci celoevropských hlavních plánů pro pěší a cyklistickou dopravu a bude podporovat jeho přijetí ministerstvy 56 zúčastněných zemí celoevropského regionu. Zvýší se povědomí organizací o potřebě zdokonalit A2PT, jejich politiky budou lépe odrážet požadavky systému A2PT a jejich odborníci budou mít lepší nástroje na podporu implementace na jakékoli další úrovni.


Výsledek 2 Řešení převzatá nebo rozšířená organizacemi

Díky souboru nástrojů pro A2PT mají rozhodovací orgány, plánovači a odborníci v oblasti udržitelné dopravy k dispozici SOUBOR MOŽNÝCH ŘEŠENÍ pro zlepšování infrastruktury a služeb A2PT v Podunají. Prvními organizacemi, které si sadu nástrojů převezmou, budou zástupci partnerů projektu i přidružených strategických partnerů. Vzhledem k tomu, že se od samého počátku podíleli na vývoji a testování souboru nástrojů, měli možnost vznést své požadavky na zlepšení tak, aby odrážely jejich specifické požadavky a potřeby. Za druhé, široká škála dalších relevantních zainteresovaných stran z identifikovaných cílových skupin, které se účastní testování vybraných řešení zahrnutých do souboru nástrojů (O3.1-O3.7), jakož i samotného souboru nástrojů (O2.1), využije soubor nástrojů k přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí překonávajících jejich tradičně úzké, unimodální - často automobilové - zaměření na řešení stávajících problémů.


Výsledek 3 Organizace se zvýšenou institucionální kapacitou díky účasti na aktivitách přeshraniční spolupráce

  • 11 PP + 21 ASP zvýší svou institucionální kapacitu v oblasti zlepšování infrastruktury a služeb A2PT díky formální spolupráci na projektu, která zahrnovala aktivní účast na činnostech spolupráce definovaných v této žádosti.
  • jiné organizace (místní/regionální/národní orgány veřejné správy, nevládní organizace, poskytovatelé služeb/infrastruktury atd.) než ty, které jsou přímo zapojeny do partnerství, zvýší svou institucionální kapacitu při zlepšování infrastruktury a služeb A2PT díky zkušenostem získaným během testování souboru nástrojů (55 organizací) a realizace pilotních akcí 3.1-3.7 (7 organizací).

 


 

Délka projektu:
1. ledna 2024 – 30. června 2026

Rozpočet projektu:
2 856 023,50 €

Příspěvek Interreg:
2 284 818,80 €

 

Program:
Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 1