Podpora Paktu starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.  Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce pomocí rozšířit tuto síť, neboť V České republice má k měsíci lednu roku 2019 Pakt zatím jen 11 signatářů: Brno, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek. Počet signatářů v ČR je velmi malý, a to jak ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy (Polsko: 40 signatářů, Maďarsko: 40 signatářů, Bulharsko: 25 signatářů, Rumunsko: 73 signatářů), tak se zeměmi s přibližně stejným počtem obyvatel (Belgie: 337 signatářů, Portugalsko: 119 signatářů).

Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke: snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030; zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Toho dosahují prostřednictvím: úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení; vhodných adaptačních opatření.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu. Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"), který obsahuje:

  • výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030;
  • analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce pomocí rozšířit tuto síť, neboť vyhrál výběrové řízení a stal se koordinátorem za Českou republiku projektu SIMPLA (http://www.simpla-project.eu/en/about/), který přichází s jednoduchou myšlenkou: propojit, či harmonizovat ve městech dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. Možná v Česku by se pod tím dala skrýt dnes tolik populární strategie Smart Cities. V čem je přínos takového propojení? Cílem dokumentu SEAPs je do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Za zajímavost stojí, že v České republice má 6 měst zpracovanou tuto strategii energetických úspor. Součástí dokumentu SEAPs je i řešení dopravy, ale většinou jen na úrovni podpory čistých, ekologických dopravních prostředků, případně rozvoje systému bikesharingu apod. Jenže aby se dosáhlo stanovených cílů, pak je třeba vynaložit daleko více úsilí, než jen podpora zaměřena na čistá, ekologická vozidla. A právě v tomto momentě přichází na scénu Plán udržitelné městské mobility, který má daleko lépe vypracovanou koncepci řešení dopravy a mobility, ale jen ve vazbě na lokální cíle, bez vazby na snižování CO2.  Cíl je tedy jednoduchý: propojme z obou dokumentů to nejlepší a dejme si společný cíl, aby doprava výrazně přispěla k naplnění cíle do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Více informací o SEAP lze najít na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru. Pojem SEAP je v Česku spojován s Paktem starostů a primátorů - https://www.covenantofmayors.eu/en/.

Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu a širší možnosti jejich financování.

AKTUÁLNĚ
Ve 4. čtvrtletí 2020 bude opět vyhlášena výzva z Národního programu Životní prostředí na podporu zapojení obcí do Paktu. Předmětem podpory bude opět zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, mezi způsobilé výdaje však budou (stejně jako v předchozí výzvě) patřit i náklady na personální kapacity spojené s koordinací tvorby akčního plánu.
Více k paktu starostů naleznou obce na https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

 
 
Pro zpracování SECAP (zejména jeho mitigační části) lze doporučit příručku How to develop a Sustainable Energy Action Plan na webu Paktu.

Pro následné reportování SECAP na web Paktu lze doporučit příručku Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring rovněž na webu Paktu.

Český překlad obou uvedených dokumentů je k dispozici na stránkách MŽP, na tomto odkaze.


Odkazy:

Je pochopitelné, že spolek Partnerství pro městskou mobilitu bude na tomto projektu spolupracovat s řadou dalších institucí.