Paneveropský plán rozvoje cyklistické dopravy

Spolek se spolupodílí na tvorbě Panevropského plánu cyklistické dopravy. Jedná se o klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Díky němu by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v České republice. K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Finální verze dokumentu by měla být přijata ve Vídni v listopadu 2020 na 5. schůzce na nejvyšší úrovni, kam budou pozváni ministři dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE.

V rámci zpracování dokumentu spolek průběžně připomínkoval tento dokument, a také jednotlivé konkrétní úkoly týkající se národní agendy.

Dne 7. 10. 2019 se zástupci spolku účastnili videokonference, jejímž výstupem bylo doporučení Evropské komisi ohledně rozšíření šetření Eurobarometru o téma cyklistické dopravy.


Jaká jsou doporučení?

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

1.1 Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu

1.2 Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora

1.3 Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

2.1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu

2.2 Snížení limitu pro nejvyšší povolenou rychlost zajistí vhodnější podmínky pro pohyb cyklistů na dopravních komunikacích

2.3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

3.1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě

3.2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek

3.3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

4.1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky

4.2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu

4.3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

5.1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury

5.2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech

5.3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

6.1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky

6.2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele

6.3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

7.1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  

7.2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií

7.3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

8.1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky

8.2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni

8.3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

9.1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku

9.2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům

9.3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

10.1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat

10.2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty

10.3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky

 

Další informace:

  • K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Tento dokument definuje pět klíčových okruhů, které je potřeba řešit.
  • Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více zde