Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy

Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí.

Dokument, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují. Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., se spolupodílel na tvorbě tohoto dokumentu, který najdete ke stažení pod tímto článkem.

 

Doporučení Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

 • 1. Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu.
 • 2. Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora
 • 3. Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

 • 1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu
 • 2 Vytváření takových dopravních podmínek, které jsou příznivé pro rozvoj cyklistické dopravy.
 • 3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

 • 1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě, tzv. trans-European cycling network
 • 2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek
 • 3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

 • 1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky
 • 2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu.
 • 3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

 • 1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury
 • 2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech
 • 3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

 • 1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky
 • 2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele
 • 3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

 • 1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  
 • 2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií
 • 3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

 • 1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky
 • 2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni
 • 3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

 • 1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku
 • 2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům
 • 3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras.

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

 • 1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat
 • 2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty
 • 3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky (podpora myšlenky poslední míle)

11 PODPORA CYKLISTIKY PRO ODOLNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM

 • 1: Rozdělení uličního prostoru spravedlivě, mezi všechny účastníky silničního provozu
 • 2: Optimalizace veřejných prostorů, aby byly přitažlivé a příjemné.
 • 3: Integrování cyklistické dopravy do Národních plánů obnovy

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.