Měníme pohled na dopravu a mobilitu ve městech!

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2022 podpořila projekt Iniciativa CityChangers jako nástroj podpory udržitelného rozvoje měst a obcí v oblasti aktivní  mobility (dále jen CityChangers). Projekt aktivně pracuje s problematikou udržitelné městské mobility, udržitelné dopravy jako celku a změnou pohledu na mobilitu. Hlavním cílem projektu je pomoci městům zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR, a to při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility. Projekt má ambici samosprávy inspirovat prostřednictvím sdílení dobré praxe v oblasti strategické komunikace a také nabídnout vhodné komunikační nástroje.

Města jsou totiž v současné době vystavena mnoha výzvám a řeší, co je pro město a její lokality potřebné (např. parkoviště nebo dětské hřiště? Nová parkovací místa nebo cyklistické pruhy? Nádraží v centru nebo na periférii?), ale také otázky spojené s dopravou a jejími důsledky – více nebo méně dopravy? Města hledají nová a také efektivní dopravní řešení, která jednak ulehčí stávající infrastruktuře, ale také zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné formy dopravy.

Víme, že s rostoucí dopravou ve městech dochází k růstu dalších problémů – znečištěné ovzduší, velké nároky na veřejný prostor, lidé se méně pohybují (přestávají chodit, jezdit na kole do práce či do školy, na nákupy) díky výhodám pohodlných aut a stavu veřejných prostor, které nejsou vždy komfortní pro aktivní mobilitu. Udržitelná městská mobilita hledá odpovědi a nabízí možnosti, jak tyto problémy řešit.

Přitom se ví, že klíčovým aspektem pro úspěšnou implementaci projektů na podporu udržitelné městské mobility je podpora veřejnosti, která je do velké míry ovlivněna komunikací samosprávy a/nebo politiků vůči veřejnosti (informování, vysvětlování, získávání podpory atd.). V této oblasti chybí souhrn dobré praxe, obce strategické komunikaci často nepřiřazují potřebnou prioritu a chybí jim vhodné komunikační nástroje. 

Proto CityChangers projekt chce sloužit jako inspirace, sumář dobré praxe pro samosprávy, a to propojením všech zúčastněných stakeholderů (samosprávy, neziskové organizace, občané (ambasadoři) a firmy) a jejich aktivit (komunikační kampaně, proměny veřejného prostranství, aktivizační a participační projekty i komerční produkty a služby). Projekt CityChangers je realizován pomocí následujících aktivit:

  1. Sdílení dobré praxe pro samosprávy, postavené nejen na workshopech a konferenci, ale také na vytvoření sady příkladů dobré praxe. Součástí aktivity je i podpora tzv. Cyklovize 2030, jejíž cílem je pro cyklistickou dopravu zajistit plošnou obsluhu území, tzn. postupně zajistit napojení všech obcí na cyklistickou síť (viz aktivita I. Vzdělávací a osvětové nástroje).
  2. Vytvoření sady komunikačních nástrojů. Aktivita zjistí, jaká je dobrá komunikační praxe, tedy jaké komunikační aktivity mají nejvyšší potenciál pro získání podpory veřejnosti ke změně dopravní funkce ve veřejném prostoru k udržitelnějším alternativám. Pro tento účel bude vytvořen “Sumář argumentů pro podporu udržitelné mobility” (včetně grafického zpracování) a “Souhrn dobré praxe komunikačních přístupů pro podporu udržitelné městské mobility”. Výstupem bude rozvinutí nabídky komunikačních a konzultačních služeb pro samosprávy a dále vytvoření grafického manuálu Citychangers a potřebných šablon. (viz aktivita II. Komunikační nástroje).
  3. Realizace soutěže Ceny Víta Brandy, která chce ocenit mimořádné realizace, které svým řešením obohatily veřejný prostor. Není přitom důležité, jak byla stavba nebo rekonstrukce investičně náročná. Soutěž poukazuje na ty skutečnosti, že dopravní stavby nemusí být jen stroze technické, ale také kreativní, obsahující design, chytře začleněné v rámci kontextu okolního prostoru a příjemné k užívání (viz aktivita III. Cena Víta Brandy).
  4. Podpora participace a motivace lidí k pravidelné aktivitě prostřednictvím Výzvy 10000 kroků a její mobilní aplikace. Cílem je pomoct městům stát se místem pro život a plánovat jejich rozvoj s ohledem na aktivity a potřeby lidí, kteří se v něm pohybují. Cílem je motivovat občany k pohybu, poznání prostoru a sdílení svých názorů a potřeb. Nástrojem je výzva 10 000 kroků a její mobilní aplikace obohacená o nástroje participace a naše spolupráce s jednotlivými městy nad výstupy z uvedené aplikace (viz aktivita IV. Výzva 10000 kroků).

Předkládaný projekt vzniká z potřebnosti – z poznatků vycházejících z reálných potřeb českých měst, poznatků, které se týkají oblasti městské mobility, problematiky uvádění městské mobility do praxe a problematikou nízké informovaností, kdy veřejnost a média dostatečně hlasitě nevyžadují odpovídající zavádění udržitelné městské mobility u odpovědných politiků či organizací.

V důsledku realizace projektu lze očekávat posílení povědomí o tématu udržitelné městské mobility, jeho správného vnímání a důslednější vyžadování v prostředí České republiky. Očekáváme, že zainteresované subjekty – kraje, města a obce – se díky získaným informacím a poznatkům stanou aktivnějšími články, a výsledkem budou aktualizované a skutečnou potřebnost reflektující plány udržitelné městské mobility, jež přispějí k eliminaci negativních jevů spojených s růstem problémů spojených s narůstající dopravou ve městech a s ní spojenými dalšími problémy.