Danube Cycle Plans

Politika, strategie, plány a podpora pro rozvoj cyklistiky v Podunajském regionu

 

Cílem projektu Danube Cycle Plans bylo zlepšit podmínky pro cyklistiku v Podunají. Do projektu se zapojilo devět zemí Podunají - Rakousko, Česká a Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko. Aktivity jako je rozvoj národních strategií pro cyklistickou dopravu, vytvoření nadnárodní sítě „DanuVelo“ a lepší rámcové podmínky pro zlepšení infrastruktury, až po osvětové aktivity a zapojení příslušných zúčastněných stran měly podpořit rozvoj cyklistické dopravy v Podunají.
 

Více o projektu

Cyklistika je v posledních letech stále populárnější. Podmínky pro jízdu na kole se však velmi liší. Zatímco v některých zemích Podunají již jezdí na kole značný podíl obyvatel, v jiných zemích je význam cyklistiky pro dopravu, zdraví, životní prostředí a ekonomiku sotva uznáván. Cyklistika je často považována za vedlejší téma - v dopravní politice i oficiálním odborném vzdělávání. Rozvoj cyklistické infrastruktury zejména na národní a nadnárodní úrovni postrádá koordinované plánování, financování a implementaci podmínek.

 

Projekt Danube Cycle Plans (2020-2022) se na tyto výzvy zaměřil opatřeními, která směřovala k posílení hlavních pilířů podpory cyklistické dopravy:

(1) Usnadnit rozvoj cyklistických politik na národní a nadnárodní úrovni, podpořených národními plány založenými na společné nadnárodní strategii pro Podunají;

(2) Podpořit zajištění odpovídající cyklistické infrastruktury definováním sítě Podunajských tras, vypracováním společných standardů a vytvořením investičního plánu na modernizaci současného stavu;

(3) Zvýšit povědomí příslušných zúčastněných stran o potřebách cyklistů a zvýšit jejich kapacity na propagaci jízdyna kole v celém Podunají, a to pomocí systému mentoringu, inspirativních akcí a národních cyklistických konferencí.

Projekt byl součástí Partnerství THE PEP pro cyklistickou dopravu (EHK OSN/WHO), jehož Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí poskytl cenné podněty pro projekt a naopak.

Více informací najdete na oficiálních webových stránkách projektu Danube Cycle Plans.

 

 
 

Výstupy projektu

Projekt Danube Cycle Plans jasně ukázal, kde jsou nezbytné investice potřebné k vytvoření komplexní, bezpečné a bezpečné cyklistické infrastruktury. Projekt Cyklovize 2030 v České republice navazuje na síť tras „DanuVelo“, která poskytuje potřebná spojení v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi, včetně lepší metodiky (rozšířená a aplikovaná metodika Cost-Benefit Analysis - CBA), definující přesně přínosy těchto investic. Dalším výstupem projektu Danube Cycle Plans byly minimální standardy infrastruktury, připravené v koordinaci s ostatními zeměmi Podunají.

Národní cyklistické konference nabídly zúčastněným stranám příležitost vyměnit si zkušenosti s odborníky na cyklistiku na národní i mezinárodní úrovni, což je skvělá příležitost k získání znalostí a výměně nových nápadů, jak podporovat cyklistiku na místní a regionální úrovni.

Ambasadoři projektu hovořili ve vytvořených propagačních materiálech o výhodách jízdy na kole, chytrých městech a proměnách veřejného prostoru.

V rámci projektu byly vedeny konzultace a zapojeni občané a občanské iniciativy s cílem získat jejich podněty a názory, např. prostřednictvím veřejných setkání, workshopů nebo online průzkumů. Kromě toho projekt aktivně zapojil cyklistická sdružení, nevládní organizace a další organizace občanské společnosti, které se zaměřují na podporu cyklistiky a udržitelné dopravy, a přinesl jejich odborné znalosti. Zřízení národních pracovních skupin pro cyklistickou dopravu v každé zemi zahrnovalo zapojení aktérů občanské společnosti a občanů.

 
Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2143

Materiály ke stažení a klíčové výstupy:

 

Inspirace pro Českou republiku

V České republice pracovní skupiny pod značkou Cyklovize 2030 začaly pracovat na tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Proběhl také nezávislý BYPAD audit vládního dokumentu Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030. O nutných proměnách městské mobility hovořili čeští ambasadoři, kterými jsou mimo jiné lékař Pavel Pafko, ministr dopravy Martin Kupka, bývalý rektor Jaroslav Miller či předseda spolku Jaroslav Vymazal. 

 

V letech 2020–2023 proběhly následující akce, které měly vazbu na Českou republiku:

 
 
 

Projektoví partneři: 

  • Rakousko – Umweltbundesamt GmbH / Environment Agency Austria

  • ČR – Partnerství pro městskou mobilitu/ Partnership for Urban Mobility

  • Maďarsko – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft./ KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd.

  • Slovensko – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky/ Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

  • Slovinsko – Ministrstvo za infrastrukturo/ Ministry of Infrastructure

  • Chorvatsko – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture/ Ministry of the sea, transport and infrastructure

  • Rumunsko – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Turism/ National Institute for Research and Development in Tourism

  • Bulharsko – Българска асоциация за алтернативе н туризъм/ Bulgarian Association for Alternative Tourism

  • Srbsko – Danube Competence Center (DCC)

 

 

Délka projektu:
1. července 2020–31. prosince 2022

 

Rozpočet:
Celkem: 1.682.760,75 EUR
Příspěvek ERDF: 1.291.787,05 EUR
Příspěvek IPA: 138.559,56  EUR

Program:
Danube Transnational Programme (Interreg), Výzva 3

Priorita:
Lépe propojený a energeticky odpovědný Dunajský region.

Specifický cíl:
Podporovat ekologické a bezpečné dopravní systémy a vyváženou dostupnost městských a venkovských oblastí.

 

 

Kontaktní osoby

Hlavní partner:
Environment Agency Austria
Agnes KURZWEIL
agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at

Koordinace projektu:
Verracon
Andreas FRIEDWAGNER
a.friedwagner@verracon.at

Partnerství pro městskou mobilitu:
Jaroslav Martinek
jarda@dobramesta.cz

 

 

Informace o novinkách v projektu Danube Cycle Plans:

Podívejte se na web projektu, metodiky a propagační materiály v národních verzích.