Měníme pohled na dopravu a mobilitu ve městech!

Od 1. ledna 2017 je Ministerstvo pro místní rozvoj spolukoordinátorem projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU)[1].?

Vzhledem k tomu, že se o něm málo ví, tak MMR podpořilo v roce 2019 projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“, který řeší implementaci tohoto projektu Partnerství do podmínek České republiky.

Projekt realizuje stejnojmenný spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.  a to v těchto aktivitách:

1) Rozvíjet strategická partnerství
2) Realizovat vzdělávací činnost
3) Spolupracovat s kraji
4) Aktivně komunkovat s veřejností
5) Rozvíjet mezinárodní spolupráci

Cílem je propojovat témata mobility a dopravy a celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje měst, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb. Chceme upozornit alespoň na dvě vazby:

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.

V souladu s tímto cílem se projekt Partnerství pro městskou mobilitu snaží podpořit společné úsilí o udržitelnější a účinnější městskou mobilitu, na níž se zaměřuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, jsou identifikována čtyři témata, kterými se projekt zabývá: 

1) GOVERNANCE - správa a plánování: nabízíme 12 doporučení pro veřejnou správu.
2) DOSTUPNOST a veřejná doprava: upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdyby polovina lidí by z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města. Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility.
3) VEŘEJNÝ PROSTOR a aktivní doprava: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč.
4) INOVACE: chceme upozorňovat na moderní technologie, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Ano téma, které dnes hodně často uslyšíme.

Kromě těchto čtyř témat podporujeme také dvě průřezová témata a to je životní prostředí a zdravíbezpečnost a bezpečí v dopravě.


Nechceme ani v tomto případě kopírovat informace jiných, nechceme je ani rozporovat, jen je chceme rozšiřovat:

  • životní prostředí - máme pocit, že se mluví o čisté mobilitě převážně z pozice "čistých vozidel". Není náhodou těch možností více?
  • zdraví - víme o problému s nedostatkem pohybu, tak proč se tak málo mluví o prevenci v kontextu podpory aktivní mobility. Neměli bychom učit už na školách o výhodách udržitelné mobility a neměli bychom děti podporovat v tom, aby více chodily a jezdily na kole? To stejné platí i o seniorech a lidech s omezenou pohyblivostí.
  • bezpečnost - převážně ji má spojenou s dopravní výchovou a BESIPem. My chceme jít dále. Vytvářejme bezpečné prostředí pro naše děti a seniory, aby mohly být aktivní. Z tohoto úhlu pohledu se chceme dívat na bezpečnost.


A posledním průřezovým tématem je participační kampaň CityChangers. O plánování dopravy a mobility bylo toho napsáno už opravdu dost a tak se dá předpokládat, že už víme, jak zpracovat kvalitní Plán udržitelné městské mobility. Ale co když obyvatelé měst si většinově budou přát více parkovacích míst, široké průjezdné komunikace, propustné křižovatky, protože je prostě normální a pohodlné jezdit po městě autem? Je vůbec teoreticky možné, že občané pochopí hodnotu a široký význam veřejného prostoru a "sami" začnou preferovat jiné hodnoty než prostor pro "své" auta? To jsou otázky dnešní doby. Naším úkolem je však hledat odpovědi a motivovat lidi ke změnám. K tomu má pomoci participační kampaň CityChangers.


Mise našeho spolku se inspirovala městem Lipsko, které se při sestavování svého plánu položilo základní otázku. V jakém městě chceme žít? Společenský koncesus zněl - v Městě s dobrou adresou, která je lukrativní a projeví se i na ceně pozemků. Touto cestou uvažování chceme jít i my. Naše mise je spojena s naším posláním:

  1. Usnadňujeme přímou výměnu informací a nástrojů v oblasti inovací a městské dopravní politiky nejen mezi městy a regiony, ale i se soukromými subjekty. Chceme tím poskytovat politikům a úředníkům cenné rady, které jim mohou pomoci realizovat strategie udržitelné mobility.
  2. Našim členům usnadňujeme přístup k projektům, iniciativám, finančním zdrojům a výzkumům, probíhajícím nejen na území ČR, ale i celé Evropy. Těžíme přitom s úzké spolupráce s akadeickou sférou.
  3. Jsme hlasem, kterým česká města a regiony mluví k českým institucím v záležitostech udržitelné mobility a dopravy. V současné chvíli se bude připravovat nová vládní koncepce městské a aktivní mobility. Náš hlas bude při zpracování slyšet.
  4. Chceme srozumitelnou a pokud možnou odlehčenou formou přiblížit téma široké veřejnosti.

Náš spolek společně usiluje o zavádění inovativních a chytrých řešení pro udržitelnou mobilitu. CHYTRÝ ovšem nemůžeme být CHYTRÝM jen sebenázvem, ale především samotnou CHYTROU akcí a o ty nám jde především.

Jelikož téma udržitelné městské mobility se zabývá celá řada dalších iniciativ, náš spolek nebude kopírovat práci jiných relevantních aktérů, ale chce jít dál a hledat otázky, které dosud nebyly řešeny, nebo jen v omezené míře. Vycházíme přitom ze zkušeností stejnojmenného evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který v ČR spolukoordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt má natolik zajímavé výstupy pro česká města, že se naše původní Asociace měst pro cyklisty za souhlasu MMR transformovala do nástupnické organizace, kterou je právě náš spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.