Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu

V letech 2017-2021 jsme byli členem poradního panelu, který byl zřízen MMR jednak pro možnost ovlivňování budoucí evropské politiky v oblasti městské mobility, ale zejména pro implementaci nových poznatků do českého prostředí.  Pro Českou republiku je projekt tak velkou výzvou, že může pomoci při identifikaci hlavních překážek a stanovení priorit. Je třeba jednat o způsobech, kterými lze zajistit lepší financování, kvalitnější předpisy a intenzivnější výměnu znalostí, a svým vkladem přispět k co nejlepším výsledkům partnerské spolupráce, a to jak na evropské, i národní úrovni.

Klíčovým dokumentem pro implementaci je akční plán, který obsahuje seznam devíti hlavních aktivit, rozdělených do skupin pod čtyři hlavní témata:


Všechny poznatky jsou průběžně implementovány do vzdělávacích aktivit, včetně participační platformy.

Odkaz na stránky projektu: https://www.akademiemobility.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu


Mimo jiné, právě na základě spolupráce na tomto projektu došlo k transformaci Asociace měst pro cyklisty na spolek Partnerství pro městskou mobilitu, aby se myšlenky z evropské úrovně mohly lépe uplatňovat i na české.

Více informací:

Od 1. ledna 2017  je Ministerstvo pro místní rozvoj spolukoordinátorem projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU). Spolek je členem pracovního týmu, který byl zřízen MMR jednak pro možnost ovlivňování budoucí evropské politiky v oblasti městské mobility. 

MMR podpořilo projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“, který řeší implementaci tohoto projektu Partnerství do podmínek České republiky. Implementací v roce 2019 byl pověřen právě náš spolek.

Cílem je propojovat témata mobility a dopravy a celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje měst, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb. Projekt upozornil alespoň na dvě vazby:

 

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.


V souladu s tímto cílem se projekt Partnerství pro městskou mobilitu snaží podpořit společné úsilí o udržitelnější a účinnější městskou mobilitu, na níž se zaměřuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, jsou  identifikována čtyři témata, kterými se projekt zabývá: 

  • GOVERNANCE - správa a plánování: pro veřejnou správu nabízíme řadu doporučení a také spoluvytváříme novou metodiku SUMP 2.0.
  • DOSTUPNOST a veřejná doprava: upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdyby polovina lidí by z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města. Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility. Odborným garantem pro tuto oblast je pro nás Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích.
  • VEŘEJNÝ PROSTOR a aktivní doprava: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč. My chceme podporovat aktivní mobilitu a vést k tomu i kampaň CityChangers.
  • NOVÉ SLUŽBY MOBILITY, INOVACE: chceme upozorňovat na smart řešení, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Často se v tomto kontextu píše o opatření čisté mobility. Odborným garantem pro tuto oblast je pro nás Svaz měst a obcí ČR a jejich projekt Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City.


.