Trendy Evropské komise v oblasti cyklistické dopravy

13. 01. 2017

"Jízda na kole je efektivním způsobem využití drahého a velmi vzácného prostoru v městských oblastech, a navíc jde o zdravý, čistý a levný způsob. Potenciál cyklistické dopravy je skutečně obrovský, vždyť téměř polovina všech cest, které ve městech připadají na automobilovou dopravu, je kratších než 5 km."

Evropská komise. 

Přesně tento odstavec je zveřejněn na oficiálním webu Evropské komise - (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling_en). A co je zde dále napsáno?

POLITICKÝ KONTEXT

Na neformálním zasedání v Lucembursku v říjnu 2015 přijali ministři členských zemí EU Deklaraci o cyklistické dopravě jako způsobu dopravy, který je šetrný vůči klimatu. Ministři vyzvali Evropskou komisi, členské státy i regionální a místní správní orgány, aby v tomto ohledu zvážili několik opatření.

Na základě lucemburské výzvy pracuje Evropská Komise na pokračující integraci cyklodopravy do strategie multimodální dopravy;

Evropská komise se chce v oblasti cyklistiky a městské mobility zaměřit především na následující oblasti:

 • Posílit cyklodopravu v rámci stávajících iniciativ, jako jsou CIVITAS nebo Evropský týden mobility.
 • Věnovat více pozornosti zvyšování bezpečnosti dopravního provozu s ohledem na cyklodopravu.
 • Více spolupracovat s mezivládními organizacemi a dalšími partnery prostřednictvím jednoho kontaktního místa pro záležitosti cyklodopravy, který byl vytvořen v rámci DG MOVE (MOVE-CYCLING@ec.europa.eu).
 • Posílit dopravní statistiky vztahující se k cyklodopravě.

Podle Evropské komise by následující opatření měla přispět k podstatnému navýšení podílu cyklodopravy v evropských, tedy i českých městech, společně s již existujícími aktivitami na podporu cyklistické a pěší dopravy.

 • Podpora měst v realizaci plánů udržitelné městské mobility, které by měly řešit i otázku cyklistické a pěší dopravy.
 • Vzájemná výměna osvědčených postupů v oblasti městské mobility prostřednictvím webového portálu pro městskou mobilituELTIS s více než 550 případovými studiemi.
 • Řešení problematiky zranitelných účastníků dopravního provozu prostřednictvím strategie bezpečnosti na silnicích. Specializovaný celoevropský web o dopravní bezpečnosti poskytuje tipy chodcům, informace o pravidlech pro cyklisty, studie, důležité údaje a čísla nebo odkazy na konkrétní projekty, například BIKEPAL a SAFECYCLE .
 • Podpora osvětových a informačních kampaní Evropský týden mobility, který je zaměřený na propagaci multimodality, a Evropský týden sportu, který informuje o potřebě fyzické aktivity a propaguje participaci všech úrovní samosprávy na sportovních aktivitách.
 • Na evropské úrovni vedení expertní skupiny pro městskou mobilitu, která usnadňuje spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí v oblasti městské mobility.
 • Zajištěné financování, především prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů, které umožňuje rozvoj cyklistické infrastruktury v regionech, prostřednictvím zdravotních a sportovních programů EU Health Programme a Erasmus+ Sport Programme, které podporují aktivity na zvyšování povědomí o významu fyzické aktivity a zdravého životního stylu, a prostřednictvím Horizon2020 Research Framework Programme přes iniciativu CIVITAS. V rámci programu Inteligentní energie pro Evropubylo 21 pilotním projektům v oblasti cyklodopravy poskytnuto 33,6 milionů eur;
 • Spolupráce s klíčovými partnery v oblasti propagace a výměny osvědčených postupů a příkladů nejlepší praxe. Konkrétně jde o projekty Cycle Cities , CHAMP , CycleLogistics , iniciativu Čistý vzduch, která pořádá kampaň European Biking Cities , a také projekt VRUITS (ITS pro zranitelné účastníky dopravy);
 • O podpoře fyzické aktivity občanů EU diskutují zástupci 28 členských států v rámci High Level Group on Nutrition and Physical Activity a členské státy přímo podporují pohybové aktivity dětí v akčním plánu boje proti dětské obezitě . Nejrůznější partneři (např. spotřebitelské či zdravotnické nevládní organizace a odborníci z oblasti zdravotnictví) pořádají v rámci Evropské platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví dobrovolnické akce zaměřené na pohybovou aktivitu. Jednotlivé závazky můžete najít v databázi platforem .
 • Evropská komise také pomáhá vládám jednotlivých států při realizaci doporučení Rady k mezioborové podpoře fyzické aktivity . Nejdůležitějšími kroky jsou podpora při vytváření monitorovacího rámce a při ustanovení expertní skupiny, složené ze zástupců členských států, s cílem usnadnit vzájemnou výměnu poznatků a identifikaci úspěšných metod. Tato skupina rovněž připravuje doporučení, jak podpořit rozvoj tělesné aktivity na školách prostřednictvím pracovního plánu EU pro rozvoj sportu.

 

Aktuality