Šest doporučení pro zvýšení bezpečnosti dopravy

27. 01. 2017

Celosvětově na silnicích každým rokem zemře více než 1,24 milionů lidí a téměř 50 milionů je nějakým způsobem zraněno, přičemž 90 % těchto následků nehod připadá na státy s nízkými nebo středními příjmy, které kvůli tomu ročně vynaloží 3-5 % svého HDP. Samozřejmě to brzdí jejich ekonomický i sociální rozvoj. To je důvod, proč bezpečnost silničního provozu v současnosti považujeme za naléhavý celosvětový problém. Rostoucí význam této problematiky podtrhuje prohlášení OSN o „Dekádě opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu“ i začlenění tématu dopravní bezpečnosti do dvou cílů udržitelného rozvoje.

Kvůli globálně se zvyšující intenzitě urbanizace se osoby i vozidla koncentrují do větších a menších měst. Zranitelní účastníci dopravy jako chodci a cyklisté jsou na silnicích vystaveni většímu riziku úmrtí nebo zranění, přitom již dnes tvoří největší podíl usmrcených. Většina těchto obětí umírá nebo je vážně zraněná právě na ulicích měst v chudších státech. Je na představitelích obcí a jejich správních orgánech, aby přijali preventivní opatření a snížili tak počet zbytečně zraněných a usmrcených osob, stejně jako děsivé finanční a společenské následky v dotčených rodinách, které tak mohou přijít o svého živitele.

Aktualizovaný dokument na téma bezpečnosti dopravního provozu ve městech: modul 5b – "Udržitelná doprava: Source book pro zákonodárce v rozvíjejících se městech" nabízí této cílové skupině ucelený přehled možných typů opatření. Lze je považovat za obecné pokyny pro starosty a primátory, s jejichž pomocí je možné lépe identifikovat prioritní opatření v obci, ale v praxi je nutné tyto pokyny přizpůsobit místním podmínkám a potřebám konkrétního města. Zde je šest hlavních doporučení pro správní orgány obcí:

  • 1) nastavte efektivní management a koordinaci všech aktivit v oblasti dopravní bezpečnosti
  • 2) vytvořte udržitelný způsob financování, který umožní realizaci programu dopravní bezpečnosti
  • 3) vytvořte databázi obce, která poslouží analýze a pochopení daného problému
  • 4) vypracujte integrovaný program pro bezpečnost dopravy ve městě, do kterého se zapojí několik sektorů
  • 5) vypracujte a realizujte program pro rozvoj infrastruktury (Kontrola bezpečnosti silničního provozu a řízení rizikových míst)
  • 6) zaměřte se na řízení rychlosti v obci a další opatření, která pomáhají snížit riziko pro zranitelné účastníky dopravy
  •  

Anglickou verzi celé zprávy stáhněte zde

Další zdoje: “Infographic - A comprehensive approach for road safety: The example of Germany

Zdroj: http://www.sutp.org/en/news-reader/six-recommendations-for-improvement-of-urban-road-safety.html

Datum novinky na www.sutp.org - 24. 1. 2017

Aktuality