SUMP podle Vídně - víc cyklistů, více se využívá veřejná doprava a méně se používá aut

02. 02. 2017

O plánech udržitelné městské mobility se toho hodně napovídá. Achillovou patou v České republice je návrh indikátorů. Které město u nás postupuje stejně, jako například Vídeň, kde se nebáli říci, že chtějí snížit využívání aut na 15% do roku 2050 a k tomu zavést konkrétní opatření? Proč se to ve Vídni daří a u nás ne?

Zdá se, že ještě města neumí komunikovat s veřejností. Více k danému tématu najdtete na tomto odkaze.

Kontext

Udržitelná mobilita je možná pouze v kompaktním městě, kde lze přijmout všechny aspekty života spojené s krátkými vzdálenostmi. Nejdůležitějšími aspekty Vídně jsou oblasti bydlení, dodávky zboží a služeb, vzdělávání a práce, kulturní a sportovní akce a dostatek zelených ploch a veřejných prostranství.

Vídeň jako rostoucí město čelí výzvám. Jeho populace vzroste na více než 2 miliony do roku 2030, a podle odhadu bude v roce 2025 potřebovat až 120.000 dalších bytů. Město potřebuje zajistit udržitelnou mobilitu, protože ta je základem budoucího vývoje města. Plán udržitelné mobility bude uplatněn jak v kompaktním centru města, tak v jeho okrajových částech, do nichž se bude město rozšiřovat, a bude zahrnovat i celý region Vídně a jejího zázemí.

V praxi

Přípravné práce na plánu městské mobility (SUMP) na období do roku 2025 byly ve Vídni zahájeny již v roce 2012, kdy městská rada vyhodnotila dopady dopravního plánu města z roku 2003. V návaznosti na to Vídeň formulovala doporučení pro novou koncepci mobility. Město spolu s externím týmem průběžně kontroluje, zda je proces tvorby plánu městské udržitelné mobility v souladu s kritérii SUMPu.

Zejména Vídeň našla způsob a význam v zapojení zúčastněných subjektů (například různých obecních orgánů, které primárně nejsou spojovány s problémy s mobilitou; dopravních asociací; stavební inženýry z oblasti plánování dopravy a veřejných služeb) a uspořádala řadu aktivit s ohledem na tuto skutečnost. Vyzvala řadu externích odborníků pro brainstorming, aby přinesly nápady a nové myšlenky na rozšíření veřejné dopravy a zapojili veřejnost v různých fázích do kroků přípravy SUMPu, prostřednictvím fór se zainteresovanými stranami, rozhovory s občany, online platforem v sociálních médiích a výstav.

Po této počáteční fázi přípravy, město vytvořilo pracovní skupinu pro mobilitu složenou ze zástupců městské správy, která začala pracovat na tvorbě plánu městské mobility. Plán se připravoval v období od podzimu 2013 až do konce roku 2014, zapojeny byly různé městské jednotky a firmy a zapojeni zástupci okresů, občanů, odborníků a zájmových skupin. 23 vídeňských městských částí bylo vyzváno, aby se zapojily ve dvou kolech během čtyř okresních fór pořádaných v létě a na podzim roku 2014, kde se diskutovalo o hlavních tématech a problémech a podávaly se návrhy.

V létě roku 2014 se město opět obrátilo na občany a vyzvalo je, aby ustanovili Radu občanů pro koncept mobility. Členové rady byli vybráni náhodně z registru obyvatel. Výsledkem bylo vytvoření různorodé skupiny lidí z různých prostředí, různých profesí a s různými zkušenostmi. V létě roku 2014 město diskutovalo nad průběžnými výsledky. Ty pak představila k projednání v rámci fór zainteresovaných stran. Rozděleny byly do tří okruhů: inovace a výzkum; obchod; mobilita a související oblasti. Odborníci ze strany města také využili opatření v plánu městské mobility k zajištění rovnosti žen a mužů.

První výsledky

Vídeň zpracovala svůj plán městské mobility formou moderovaného, meziresortního procesu, během něhož od začátku spolupracovala s klíčovými hráči. To jí umožnilo získat zpětnou vazbu již během procesu nastavování konceptu mobility. Proto bylo městem ustanoveno koordinační oddělení pro městské plánování, které tvoří společnou vizi spolu se zúčastněnými stranami a občany pro vytvoření plánu, který bude široce přijímaný a následně zahájí společný proces implementace. V roce 2016 město uspořádalo výstavu o koncepci mobility s cílem pokračovat v myšlence spolupráce na plánování mobility ve Vídni se zapojením mnoha zúčastněných stran.

To umožnilo městu, aby plán pro městskou mobilitu využil jako součást jiných regionálních strategií. Ve stejnou dobu Dolní Rakousko a Burgenland tvořily své samostatné zemské koncepty mobility.

Poprvé územní plán mobility ve Vídni uvádí cíle a ukazatele tak, aby bylo možné zkontrolovat a vyhodnotit možné pokračování realizace plánu. Obvykle Vídeň kontroluje své strategické plánovací dokumenty v polovině doby jejich platnosti. Navíc ukazatelé mobility budou hrát důležitou roli v procesu interního monitoringu Smart City pro město Vídeň.

Výzvy, příležitosti a přenosnost

V Rakousku neexistují žádné formální zásady pro plánování udržitelné dopravy ani legislativní rámec, který by stanovil povinnost zpracovávat  SUMP. Plán udržitelné městské mobility představuje dokument přijatý městskou radou.

Na jedné straně to umožňuje velmi dynamické začlenění nových metod a témat. Na druhé straně se diskutuje o tom, jak přesně by měla být strategie vypracována a které oblasti musí pokrývat. Vytvoření společného konsensu na těchto klíčových bodech zabere více času na začátku přípravy tvorby strategie mobility.

Jakákoliv strategie mobility musí být ve Vídni úzce koordinována na politické a administrativní úrovni. Zkušenosti ve Vídni prokázali, jak důležité je trvat na politické angažovanosti a aktivně řídit tuto významnou agendu již od samého počátku.

Zdroj:http://www.eltis.org/discover/case-studies/communication-and-participation-urban-mobility-planning-vienna-austria.

Výsledky v číslech

Počet aut na ulicích hlavního města Rakouska klesá, zatímco počet cyklistů roste – to nám říkají nová data vídeňského dopravce Wiener Linien.

Analýza dopravního sčítání motorových vozidel v letech 2010 až 2015 ukazuje pokles automobilové dopravy o 6,3 % na území celého města.

Výrazně klesly počty aut především v městských oblastech – o 11,2 %.

Ve stejném období zaznamenala Vídeň nárůst objemu cyklistické dopravy: na ulici Neubaugürtel vzrostl počet cyklistů během pracovního týdne o 26 %, na ulici Lassallestrasse o 42 % a na Opernringu o 68 %.

„Vídeňané se k životnímu prostředí vždy chovají šetrněji, i když motorová doprava je v celém Rakousku na vzestupu. Ve Vídni je poměrně jednoduché pořešit své každodenní povinnosti pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou,“ říká primátorka Vídně Maria Vassilakou.

Čísla rovněž ukazují, že Vídeň již třetím rokem drží rekord v objemu cestujících veřejnou dopravou, jejich počet vzrostl od roku 2015 z 939,1 milionu osob na 954,2 milionu.

 „Pokračující rozvoj veřejné dopravy se skutečně vyplácí,“ potvrzuje předsedkyně rady města Uli Sima.

http://www.eltis.org/discover/news/more-cycling-less-car-traffic-vienna-austria

Aktuality