Propagace carpoolingu mezi zaměstnanci města a univerzity v italské Perugii

08. 01. 2017

V oblasti mobility se radnice v italské Perugii během posledních třiceti let zaměřuje na hledání všech možných způsobů, jak odklonit dopravu z centra do okrajových částí města a zlepšit tak kvalitu života obyvatel a ochránit kulturní dědictví Perugie. Poměr vlastnictví osobních aut ve městě činí 687,3 aut na tisíc obyvatel, proto se radní zavázali prozkoumat veškeré nové udržitelné alternativy dopravy a snížit počet osobních aut, která městem denně kolují.

Projekt CHUMS doplňuje strategie udržitelné dopravy v Perugii a snaží se informovat veřejnost o existenci a udržitelnosti systému carpooling jako vhodném způsobu, jak se dostat do práce.

V rámci projektu CHUMS vznikla unikátní metoda, která otevírá carpooling maximální poptávce a umožňuje nastavit kritickou masu uživatelů prostřednictvím tří po sobě jdoucích aktivit, z nichž každá slouží ke zvyšování informovanosti mezi zaměstnanci a následné angažovanosti v systému carpooling. Metodika CHUMS:

* Krok 1: zorganizovat týden s carpoolingem, kdy se zaměstnanci dozvědí potřebné informace např. o úsporách nákladů a systém si mohou vyzkoušet. V tomto okamžiku je také založena databáze registrovaných uživatelů z řad zaměstnanců.

* Krok 2: poskytnout zaměstnancům tzv. osobní plán mobility (PTP), který opět klade důraz na možnosti carpoolingu. Studie z Velké Británie ukazují, že osobní plány mobility pomáhají snížit počet cest s jednou osobou v automobilu až o 11 %.

* Krok 3: realizovat soutěž „Mobility Jackpot“, kdy každý týden nebo měsíc putuje odměna k jednomu ze zaměstnanců zapojených v systému carpooling a tato informace je zveřejněna v celé firmě. Jak se ukázalo v USA, finanční pobídky dokážou omezit každodenní cesty autem až o 20 %.

Cílem města je prozkoumat novou motivační metodu, která přímo ovlivňuje chování obyvatel, a s její pomocí rozšířit systém udržitelné mobility ve městě. Zatímco doposud se radnice zaměřovala především na opatření podporující veřejnou dopravu, CHUMS je první příležitostí zacílit přímo na řidiče osobních aut a pokusit se využít jejich způsobu uvažování.

Kontext

Cílovou skupinu pro realizaci metodiky CHUMS v Perugii tvoří dvě podskupiny zaměstnanců veřejného sektoru:

 1. zaměstnanci správy města;
 2. zaměstnanci univerzity v Perugii.

Tyto dvě podskupiny představují celkem 1600 osob, které pracují v centru města a nemohou se spoléhat na parkovací místa zajištěná zaměstnavatelem. Abyste získali jasnější představu o dopravním chování subjektů v těchto podskupinách, je třeba zdůraznit jednu zásadní skutečnost: zatímco v celé Perugii 50 % dojíždějících cestuje autem jako řidič a 16 % jako spolujezdec, ve skupině zaměstnanců města jde o 53 % řidičů a pouhých 5 % spolujezdců.

Praxe

Základem realizace projektu CHUMS v Perugii je balíček účinných dopravních opatření na podporu carpoolingu mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci:

Týden s carpoolingem: první akce tohoto typu se konala 16. až 22. září 2015, současně s Evropským týdnem mobility, což pomohlo akci ještě více zviditelnit. Další Týden s carpoolingem pak proběhl 17. až 23. února 2016 společně s dalšími aktivitami, které měly posílit dopady celého projektu. Šlo o losování Mobility Jackpot, zahájení programu PTP (osobních cestovních plánů), osobní kontakty a zviditelnění všech aktivit.

Losování Mobility Jackpot: loterie byla zahájena po skončení prvního Týdne s carpoolingem a ukončena koncem června 2016. Propagace loterie proběhla prostřednictvím plakátů na pracovištích magistrátu města a univerzity a na webových stránkách obou zaměstnavatelů, navíc následovala i propagace cílená přímo na řidiče aut přes emailové adresy a telefonáty.

První mimořádná cena v hodnotě 200 euro (tablet) byla udělena po skončení prvního Týdne s carpoolingem. Do losování mohl být zařazen každý, kdo se zaregistroval do carpoolingové platformy, která tak mohla usilovat o kritickou masu účastníků. Až do druhého Týdne s carpoolingem probíhalo každý týden (tedy 26 týdnů) losování o 20 euro a každý měsíc (tedy šest měsíců) o 100 euro. Druhý Týden s carpoolingem byl zahájen losováním o další mimořádnou cenu v hodnotě 200 euro (smartphone).

Příprava osobních cestovních plánů (PTP) pro zajměstnance magistrátu/univerzity byla zadána soukromé firmě. I když celkový počet těch, kdo jezdí jako řidiči a sami v autě, je 650, ne všichni byli vhodní či ochotní participovat v procesu PTP.

Výsledky

Propagace Týdne s carpoolingem proběhla v letech 2015 i 2016 prostřednictvím:

 • 9kolového rozesílání emailů na adresy celkem 2000 zaměstnanců
 • 2 tiskových konferencí
 • 17 článků v místním tisku
 • 1 projektového loga upraveného pro lokální prostředí
 • 2600 letáků, 4 roll-bannerů, 440 doplňků (kvalitních USB nabíječek); plus 150 plakátů 70x100, 2500 letáků, 2 roll-bannerů a 300 složek, které se vedle prvního Týdne s carpoolingem týkaly i Evropského týdne mobility
 • oficiální webové a facebookové stránky

Nárok na týdenní i měsíční losování o ceny se zakládal na potvrzené aktivní účasti v carpoolingu. Za každou potvrzenou jízdu systémem carpooling získal účastník jeden lístek do slosování. Tedy čím aktivnější účastník, tím větší možnost získat cenu.

PTP: cílovou skupinou této aktivity byli zaměstnanci, kteří vyplnili dotazník týkající se osobních cestovních plánů. Realizační firma obdržela 277 dotazníků, které rozdělila do 22 skupin podle destinací. Každá skupina získala návrh PTP včetně kompletních informací o možných alternativách, jak cestovat jinak než samostatně autem.

Problémy, příležitosti a přenositelnost

Od úplného začátku realizace se projektový tým CHUMS intenzivně snažil zajistit spolupráci s tzv. "mistry", kteří by aktivně podporovali projekt a pomáhali v jeho implementačním procesu: konkrétně šlo o rektora univerzity, radního pro mobilitu a radního pro životní prostředí. Jmenovaní "mistři" se účastnili každé schůze k projektu, jejich podpisy byly součástí všech emailů adresovaných osobám v cílové skupině, podíleli se na organizaci všech tiskových konferencí, osobně předávali ceny a předsedali Evropskému týdnu mobility, v jehož rámci probíhal první Týden s carpoolingem.

Spolupráce s oslovenými "mistry" přinesla: velmi vysokou míru reakce v průzkumu před a po kampani (38,4 % a 28 %), žádoucí výsledky v oblasti osobních cestovních plánů (277 zainteresovaných osob), možnost informovat o projektu CHUMS v 17 článcích v místním tisku a dosažení stanoveného cílového počtu osob registrovaných na platformě carpoolingu.

Naše poznatky:

 • zajistěte silnou politickou podporu a angažovanost
 • oslovte známé a viditelné "mistry"
 • spolupracujte s dalšími sektory, které by mohly mít zájem na úspěchu projektu (např. s IT, komunikačním oddělením a oddělením lidských zdrojů, financí atd.)
 • používejte jednoduchou a uživatelsky příjemnou platformu
 • vybudujte významnou kritickou masu
 • trvale udržujte kontakt s cílovou skupinou, alespoň prostřednictvím krátkých aktualizací
 • dobře si předem naplánujte veškeré přípravné aktivity, které musí předcházet samotné realizaci.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/case-studies/carpooling-perugia-municipal-and-university-staff-italy

Aktuality