Smart City na tisíc způsobů, tentokrát z pohledu iniciativy Města s dobrou adresou

20. 02. 2017

Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby.

V České republice se jedná o velmi populární téma, ale není zatím jisté, zda v u nás nevznikl český koncept Smart City. Aby nedošlo ke zkreslení celosvětového konceptu, pak pro účeyl webu byla vytvořena prezentace, která jednoduchým způsobem vysvětluje základní principy Smart City, které jsou tak blízké i k myšlenkám značky Města s dobrou adresou (prezentace je ke stažení dole na této stránce).

Na jednu věc bychom si ale v konceptu Smart City měli dávat pozor. Václav Cílek ve své knize Co se děje světem? na straně 158 píše: "Rychle až unáhleně přijímáme ty poznatky, které nám ulehčují život a vydělávají peníze, ale svůj názor málokdy měníme, pokud bychom tím zároveň museli změnit pořadí hodnot. Na podobný jev, ale v ekonomickém myšlení, upozorňuje držitel Nobelovy ceny D. Kahnemanv oceňované knize Rychlé a pomalé myšlení (Thinking, Fast and Slow, 2011)." Podobně je to i s mobilitou ve městě. Často slyšíme o moderních, čistších technologiích, které mají ulehčit život, ale málo slyšíme o tom, že bychom třeba měli změnit naše dopravní chování a pokud se o tom někdo zmíní, tak je považován za podivína. O čem převážně hovoří koncept Smart City? Pravdou je, že ve Vídni se nebojí dát jasný signál k tomu, že je třeba změnit dobré chování - a moderní technologie tomu chtějí výrazně pomoci. To je koncept hodný k následování.

 

Co bychom také měli vědět o konceptu Smart City?:

Základní definice chytrého města v kontextu metodiky MMR 
Chytré město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Chytré město lze pro podmínky ČR v kontextu metodiky MMR definovat podrobněji takto:
Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.

Definice chytrého města z pohledu dánské výstavy - Kodaňská řešení
KONCEPCE CHYTRÉHO MĚSTA ZPOCHYBŇUJE SOUČASNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ MĚST. VYŽADUJE POLITICKOU ODVAHU A HOLISTICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ. JEJÍM CÍLEM JE ZAJISTIT EFEKTIVNÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ RŮST. TOHO LZE DOSÁHNOUT TAK, ŽE SE DO TVORBY CHYTRÝCH URBANISTICKÝCH ŘEŠENÍ
ZAPOJÍ JAK VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE, TAK KOMERČNÍ SEKTOR I SAMOTNÍ OBČANÉ.

Další informace jsou zveřejněné na akademii městské mobility, na tomto odkaze: http://mesto.dobramesta.cz/smart-cities.

Ke stažení :

Smart.chytra.mobilita.pdf (3.3 MB)
Aktuality