Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší?

16. 03. 2017

Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci (PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.

Za příklad jsme si zvolili Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava CZ07 (dále jen PZKO).  Jedná se o materiál vydaný Ministerstvem životního prostředí v loňském roce závaznou formou opatření obecné povahy (účinné od 7.6.2016). Celý materiál včetně příloh lze najít zde: http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_morava_2016. Znění programu je v příloze č. 1. Zde upozorňujeme na seznam opatření ke snížení emisí uvedený na str. 171-172 PZKO (viz. příloha), na dalších stránkách jsou tato opatření podrobněji rozepsána.

PŘEHLED OPATŘENÍ:

 1. Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)

 2. Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride

 3. Nízkoemisní zóny

 4. Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu

 5. Integrované dopravní systémy

 6. Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy

 7. Zajištění preference MHD

 8. Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě

 9. Podpora cyklistické dopravy

 10. Podpora pěší dopravy

 11. Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu

 12. Podpora carsharingu

Opatření se týkají práce několika odborů měst a zatím není nijak stanoveno, jak budou jednotlivá opatření uchopena, koordinována a implementována.
MŽP zatím připravilo návrh metodiky k implementaci jednotlivých opatření a ustanovilo pracovní skupiny. Zároveň doporučuje na jednotlivých městech zajistit místo koordinátora (počítá se s dotací na vznik takového místa). 

Více:

Programy zlepšování kvality ovzduší definované v § 9 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. navazují na povinnost uloženou v § 7 odst. 6 a následujících zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, v úplném znění.

Programy zlepšování kvality ovzduší provádějí povinnost uvedenou v čl. 23 směrnice 2008/50/ES, který ukládá vydat pro oblasti s překročenými imisními limity (tj. mezními nebo cílovými hodnotami ve smyslu a dle definice jmenované směrnice) tzv. plány kvality ovzduší za účelem dosažení kvality ovzduší v souladu se směrnicí 2008/50/ES.

Plány kvality ovzduší jsou v ČR vydávány již od roku 2004 a v pravidelných intervalech aktualizovány. V roce 2015 byl dokončen projekt Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR, v rámci kterého vznikly nové programy zlepšování kvality ovzduší, které v souladu s § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012 nahrazují programy ke zlepšení kvality ovzduší vydané za platnosti zákona č. 86/2002 Sb. Programy zlepšování kvality ovzduší zpracované v rámci projektu Střednědobá strategie byly vydány MŽP formou opatření obecné povahy v první polovině roku 2016 a jsou níže k dispozici ke stažení.

Aktuality