Prezentace o městské mobilitě a městské plánování (britská universita Manchester)

18. 03. 2017

Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016  Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské mobility. Nyní představujeme jednu z klíčových prezentací, která zde zazněla.

NUNO PINTO O MĚSTSKÉ MOBILITĚ A MĚSTSKÉM PLÁNOVÁNÍ

Dalším z významných přednášejících byl dr. Nuno Pinto, který na univerzitě v britském Manchesteru přednáší problematiku městského plánování a koncepce měst na katedře životního prostředí, vzdělávání a rozvoje. V rámci Policy Lab přednesl několik pravidel pro koordinování partnerství. Mobilita je průřezový obor, který se dotýká řady dílčích systémů a témat. Vždy je třeba zohlednit příslušné měřítko mobility: např. přístup k budovám v místním měřítku versus dosažitelnost ve větších metropolích, která určuje konkurenceschopnost v oblasti.

Evropská úroveň

Městská mobilita je na poli evropské politiky obvykle kritickým tématem, které přitahuje pozornost odborných a provozních subjektů. Postrádáme však potřebné strategie jako integrované složky městského plánování, především pak v konvergentních státech, kde jsou strategie a investice v městském plánování poměrně novou záležitostí a do značné míry závisí na strukturálních a rozvojových fondech. Celá oblast městské mobility výrazně čerpá z financí a politiky Evropské unie, v první řadě z velkých investic do transevropských sítí. V posledních 10 až 15 letech se klade značný důraz na chytré postupy a technologie. Ačkoliv je však mobilita pro EU hlavní oblastí podpory, všechny intervence jsou omezeny nedostatkem právně daných kompetencí EU ve sféře územního plánování. Dopady strategií EU v oblasti mobility jsou z tohoto důvodu silně limitovány.

Národní úroveň

Z hlediska národního souvisí mobilita především s občanským blahem. Ty největší investice do infrastruktury jsou spolufinancovány z fondů EU a v současnosti využívají koncepci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Metody místního a regionálního plánování jsou odlišné a v územním a dopravním plánování chybí vzájemná propojenost. Jak zdůrazňuje dr. Pinto, plánování je v mnoha zemích ve své podstatě příliš strnulé: vypracovat, schválit a realizovat jakýkoliv plán trvá obvykle moc dlouho, což není v souladu s rychlým tempem plánování mobility, které jde technologicky rychle dopředu. Proto bychom měli začít využívat flexibilnější způsoby podpory pro obnovu měst a rozvoj městské infrastruktury, které by lépe odpovídaly současné intenzitě změn. Příkladem flexibilního financování je partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tzv. měkký prostor pro vyjednávání, který reflektuje nové perspektivy, jež se snaží reagovat na strnulost plánování a plánovacího procesu, jsou novými arénami pro diskuzi, s jejíž pomocí lze překonat problémy vznikající kvůli překotnému vývoji nových technologií a nových požadavků. Nejzásadnějším aspektem těchto měkkých prostor a forem plánování je jejich fungování v rámci a napříč širokou škálou současných institucionálních prostorových stanov, které se současně zabývají i formálnějšími institucionálními postupy.

Pro partnerství je nezbytné vytvořit podmínky pro společnou diskuzi mezi urbanisty a dopravními projektanty i mezi uživateli a politiky či úředníky. Diskuze musí probíhat jak na rovině politické, tak odborné. Nejprve však musíme najít a odstranit překážky bránící diskuzi. Městská mobilita by měla být součástí integrovaných plánovacích procesů s důrazem na nadnárodní spoluúčast a demokratickou povahu urbánních záležitostí na území Evropy. Kromě toho v současné době, kdy je normálnost nově založena na úsporných opatřeních, bychom měli aplikovat mnohem vyváženější přístup k managementu měst. Městský management musí reagovat na sociální a teritoriální kontext, které jsou zásadní pro udržení kulturních a společenských hodnot v evropských zemích.

Aktuality