Diskuse na téma: Evropské finance, evropská regulace, výměna znalostí

17. 03. 2017

Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016  Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek, které se mohou vyskytnout v souvislosti se třemi hlavními oblastmi partnerství (lepší regulace, lepší financování a lepší výměna znalostí), a také pro nalezení jejich možných řešení použita metoda speedboat.

Diskuze probíhaly ve dvou kolech, nejprve jako debata v malých skupinách po dvou až čtyřech osobách, a následně jako plenární diskuze. Závěry z první plenární diskuze pak byly použity jako vstup do druhého diskuzního kola. Tabulky dále v textu uvádějí syntézu diskuzí, které proběhly nejprve ve skupinách vždy tří odborníků, a následně mezi všemi účastníky. Příslušné aktivity lze využít jako vstupní materiál pro zahajovací schůzi partnerství.

Níže jsou uvedeny tři hlavní diskutované oblasti, a také problémy, které získaly během hlasování po plenárních diskuzích největší počet hlasů.

EVROPSKÉ FINANCE

Aktivita 1: Pro projekty městské mobility hledejte alternativní finanční zdroje

Problém

Jak zlepšit možnosti financování projektů městské mobility pro subjekty na různých úrovních správy?

Opatření

Zkoumejte nové možnosti financování projektů městské mobility – hledejte příležitosti prostřednictvím Evropské investiční banky nebo Evropské rozvojové banky.

Cíl

V rámci partnerství potřebujeme najít optimálnější způsob využití dostupných finančních fondů a hledat další možné zdroje financování. Cílem této aktivity je maximálně zefektivnit opatření v oblasti městské mobility díky optimálnímu využití stávajících finančních struktur a programů.

 

Aktivita 2: Zjednodušte dostupnost finančních zdrojů a minimalizujte administrativní bariéry

Problém

Jak usnadnit přístup k finančním fondům, jak zjednodušit finanční procedury a jak minimalizovat administrativní překážky , které se staví do cesty žadatelům o finance.

Opatření

V rámci partnerství by mělo proběhnout kritické posouzení současných postupů pro financování i administrativních pravidel souvisejících s oblastí městské mobility.

Cíl

Kombinací evropských a národních zdrojů financování posílit a zkvalitnit opatření v oblasti městské mobility, např. maximálně zatraktivnit veřejnou dopravu.

 

EVROPSKÁ REGULACE

Aktivita 1: Stanovte kritéria kvality pro zadávání veřejných zakázek na úrovni EU

Problém

Potřebujeme kritéria kvality, která by mohla prokázat přidanou hodnotu veřejných investic do městské mobility. Současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek práci s kvalitativními kritérii znesnadňují.

Opatření

Plány udržitelné městské mobility by měly projít transfomací, stejně jako pravidla pro jejich zavádění a realizaci. Přezkoumejte pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zaváděním kritérií kvality.

Cíl

Omezit časově náročné a příliš komplikované postupy, které se týkají pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek. U veřejných zakázek zajistit tu nejlepší výslednou hodnotu za investované peníze, tedy aby systém veřejných zakázek fungoval optimálně. Politici a úředníci tak budou mít možnost prokázat veřejnou hodnotu investic do městské mobility.

 

Aktivita 2: Zaměřte se na intenzivnější participaci obyvatel na projektech městské mobility

Problém

Městská mobilita má přímý dopad na způsob, jakým se obyvatelé po městě pohybují. Ve většině případů však veřejnost hraje pouze okrajovou roli.

Opatření

Zkuste obyvatele města přímo zapojit do projektů městské mobility.

Cíl

Ve spolupráci s občany propagovat a podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Tvořit politiku a strategie, v jejichž centru jsou obyvatelé měst.

 

Aktivita 3: Usilujte o integraci jednotlivých úrovní plánování a přípravy politických strategií

Problém

Mezi úřady a dalšími subjekty, které se podílejí na městské mobilitě, nefunguje dostatečná koordinace. Ve většině evropských států odpovídá jedno ministerstvo za problematiku urbanismu, jiné za dopravu a další za finance nebo strategie.

Opatření

Proveďte revizi rozhodovacích procesů, které se týkají městské mobility. Vyzkoušejte takové rozhodovací postupy, na kterých spolupracují veškeré orgány, jejichž práce je pro městskou mobilitu nezbytná.

Cíl

Cílem je maximálně zkvalitnit a zrychlit rozhodovací procesy a zajistit spolupráci mezi všemi subjekty zainteresovanými v problematice městské mobility.

 

VÝMĚNA ZNALOSTÍ

Aktivita 1: Vytvořte databázi příkladů dobré praxe

Problém

Vzájemné sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými členskými státy a místními úřady a institucemi příliš dobře nefunguje. Data a informace jsou sice k dispozici, ale ne v rámci jedné platformy.

Opatření

Vytvořte evropskou databázi, která by umožnila vzájemné sdílení příkladů dobré praxe týkajících se městské mobility, případně se pokuste získat maximum ze stávající databáze. Součástí databáze by měly být i stávající instituce/nástroje/platformy jako síť ESPON, EUROCITIES, Urbact nebo EUKN. Jednotná platforma by měla městům a dalším zájemcům nabídnout snadno dostupné know-how ze všech členských států EU a přístup k ní by měl být co nejjednodušší pro všechny aktéry na poli městské mobility – politiky, úředníky, nevládní organizace, občanské instituce i akademickou sféru.

Cíl

Cílem je zajistit šíření informací o úspěšných programech a aktivitách a usnadnit tak vzájemnou výměnu know-how. Různé skupiny uživatelů by měly informace z platformy získávat v různé podobě (v jiné formě výzkumní pracovníci, jinak politici a jinak NNO, ...).

 

Aktivita 2: Vytvořte komplexní informační systém pro dojíždějící

Problém

Nabídka v oblasti mobility se neustále rozšiřuje, proto by uživatelé jistě uvítali chytrou aplikaci, která poskytuje detailní informace.

Opatření

Oslovte soukromé firmy jako Google a motivujte je k investování do tvorby komplexních informačních systémů. Zjistěte, jaké jsou možnosti pro vytvoření uživatelsky příjemné aplikace, která by usnadnila cestování veřejnou dopravou.

Cíl

Umožnit dojíždějícím dělat uvážená rozhodnutí ohledně možností, které současná mobilita nabízí, a dostatečně je informovat o detailech jednotlivých možností, např. o environmentálním dopadu.

 

Aktivita 3: Vytvořte nástroj pro sebehodnocení, který mohou využít města EU

Problém

Potřebujeme zvýšit aktivitu měst v přístupu k městské mobilitě. Nástroj sebehodnocení slouží ke zvyšování informovanosti a s jeho pomocí lze lépe rozhodnout o úrovni financování, která městu náleží.

Opatření

Zjistěte, jak by místní samospráva mohla využít internetový nástroj pro sebehodnocení a zlepšit s jeho pomocí své strategie a projekty v oblasti mobility. Vhodným základem pro tvorbu podobného nástroje mohou být zkušenosti s RFSC (Referenční rámec pro udržitelná města, viz www.rfsc.eu).

Cíl

Cílem je podpora integrovaného a udržitelného rozvoje měst. Umožněte městům provádět hodnocení vlastní výkonnosti v oblasti městské mobility a porovnávat ji s dalšími evropskými městy.

Aktuality