Představení projektu eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems)

07. 10. 2017

Projekt eGUTS (DTP1-1-454-3.1-eGUTS), zaměřený na podporu rozvoje elektromobility v městském prostředí, je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí. Řešení se účastní 22 partnerských organizací z 9 států (Rumunsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora). Českou republiku v konsorciu zastupují Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a město Olomouc. Seznam členů konsorcia je uveden na stránkách projektu - zde. Doba řešení je stanovena na 30 měsíců, s ukončením v červnu 2019.

Mezi hlavní cíle projektu patří zajištění lepšího a koordinovaného uplatňování řešení e-mobility ve městech a regionech Dunajského regionu (viz obr. 1). Z toho budou těžit nejen zúčastněná města a příslušné regiony, ale celá programová oblast bude schopna lépe plánovat, koordinovat a používat nástroje a služby e-mobility v městských oblastech. Mezi další cíle projektu patří zlepšení informovanosti uživatelů dopravy v oblasti e-mobility díky vyvíjenému inteligentnímu nástroji eGUTS APP. V neposlední řadě projekt přispěje k zintenzivnění spolupráce, vzájemné výměně zkušeností a know-how mezi příslušnými aktéry na nadnárodní úrovni prostřednictvím expertního panelu i na úrovni národní (regionální) díky mítinkům regionálních strategických platforem.

Nadnárodní expertní panel (TEP), jmenovaný v rámci projektu eGUTS, přináší do projektu externí zkušenosti a pomáhá směrovat jednotlivé aktivity projektu. Je tvořen nezávislými externími odborníky specializujícími se na různé aspekty související s elektromobilitou, čímž je pro zúčastněná pilotní města zajištěn přístup k dalším odborným znalostem, řešením a kompetencím v předmětné problematice.
Na národní úrovni je nejvýznamnější součástí projektu iniciace Regionální strategické platformy, jakožto sdružení hlavních aktérů v problematice elektromobility a jejího rozvoje.
Kromě dílčích studií, které budou v projektu postupně zpracovány a které mimo jiné mají za úkol mapovat výchozí stav v jednotlivých segmentech elektromobility, je v projektu definováno osm hlavních výstupů, jimiž jsou:

  • Regionální strategická platforma – sdružení hlavních aktérů v dané problematice (města, dopravní podniky, asociace …) vytvořené za účelem podpory výměny zkušeností pro vývoj výstupů projektu a umožnění integrace zpětné vazby z jednotlivých zasedání platformy do výsledků a výstupů projektu.
  • eGUTS standardy – vytvářející prostředí podporující e-mobilitu a zajišťující co nejlepší integrační schopnost v programové oblasti i v zahraničí. Navrhované standardy eGUTS pro dunajský region budou sloužit jako nadnárodní rámec pravidel, postupů a norem, představující základnu pro každou obec, na níž může budovat svou rozvojovou strategii v této problematice.
  • eMob strategie – soubor krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření pro zavádění systémů elektrické dopravy. Strategie bude zahrnovat cenově dostupná opatření pro elektrická vozidla, aby se snížily bariéry a zatraktivnila preference elektrických vozidel uživateli.
  • Lokální akční plány eGUTS – tvorba plánů zahrnujících cíle jednotlivých SUMP v zúčastněných městech.
  • • Školení v přípravě Lokálních akčních plánů (LAP) eGUTS – vytvoření příručky definující zadání a šablonu LAP. Příručka vycházející z logické návaznosti na SUMP bude navržena tak, aby umožnila začlenění cílů v oblasti elektrifikace dopravy do Lokálních akčních plánů. Zároveň poslouží jako základ pro vývoj vzdělávacích materiálů pro vypracování Lokálních akčních plánů.
  • eGUTS APP – volně dostupná, vícejazyčná platforma pro chytré telefony, která bude pokrývat základní informace o dopravě v dané oblasti s důrazem na volbu e-mobility. Součástí platformy by měla být i diskuzní fóra zaměřená na e-mobilitu.
  • Školení v používání eGUTS APP – školicí materiály o funkcích platformy eGUTS a realizace školení partnerů pro používání a správu fóra a lokalizované aplikace.
  • Tři typy pilotních akcí ve městech a regionech – preference parkování e-vozidel, instalace nabíjecích stanic, budování půjčoven e-vozidel, vše informačně propojené s aplikací eGUTS APP. Z českých měst je do realizací zapojena Olomouc, kde budou s podporou projektu eGUTS zprovozněny dvě nové nabíjecí stanice a půjčovna elektrických dopravních prostředků.

Zdroj: Zpravodaj CIVINET (září 2017)

Aktuality