Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility

08. 04. 2018

Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 9. Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility. Cílem je upozornit na fakt, že i v Česku proces plánování udržitelné městské mobility má výrazné trhliny. Na webu Akademie městské mobility jsme k dané problematice zveřejnili sice dva odkazy "Na co si dát pozor?" a "Podněty z konferencí a seminářů", ale otázka je, nakolik se berou vážně. Proto je dobré, když se můžeme odkazovat i vyšší evropský strategický dokument, který na stejný problém upozorňuje v evropském měřítku. Budeme se společně těšit na výslednou podobu daného opatření.

Problémy

Jak upozorňuje zpráva Evropské komise „Společně za konkurenceschopnou a zdrojově efektivní městskou mobilitou“ [COM(2013) 913 final], v současnosti se objevují nové přístupy k plánování městské mobility. Místní a městské úřady totiž stále častěji hledají způsob, jak opustit izolované přístupy z minulosti a vytvořit strategie, které budou stimulovat posun společnosti směrem k ekologičtějším a udržitelným způsobům dopravy, jako jsou cyklistická, pěší a hromadná doprava, a také vznik nových vzorců používání a vlastnictví osobních automobilů.

Evropská komise aktivně podporuje koncepci plánování udržitelné městské mobility již několik let, např. prostřednictvím Platformy EU pro plány udržitelné městské mobility. Koncepce PUMM zaznamenala v posledních letech významný rozvoj. Připravit vlastní PUMM se odhodlává stále více měst a obcí, v rámci EU často s výraznou podporou např. Evropských strukturálních a investičních fondů. Stále je však hodně měst, kde úsilí o rozvoj udržitelné mobility potřebuje intenzivní podporu.

V mnoha městech a regionech je dopravní plánování i dnes zaměřeno především na projekty týkající se infrastruktury a mnohem méně na posílení nových vzorců a paradigmat v oblasti městské mobility. Je důležité propojovat politické vize, strategické plánování a potřeby a očekávání obyvatel i firem.

Rozhodně potřebujeme jasnější představu o tom, jak v současnosti probíhá implementace PUMM na území EU, kde jsou hlavní překážky, které stojí v cestě šíření politiky udržitelné městské mobility, a co se již na úrovni evropské a národní vlády udělalo a co by se ještě mělo udělat na podporu měst a obcí. V současnosti je přístup orgánů na národní úrovni k plánování udržitelné městské mobility značně rozmanitý. Jak uvádějí obce, nedostatečná podpora ze strany regionálních a národních orgánů (včetně finanční) a chybějící vhodný regulační rámec jsou hlavní překážky pro implementaci PUMM.

Politika EU, její cíle a strategie, mají společně s národním regulačním rámcem značný vliv na způsob a možnosti místních úřadů rozvíjet ve své obci vhodnou politiku městské mobility. Proto musí EU a národní vlády vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj činnosti místních úřadů.

 

Cíle

Obecným cílem je aktualizovat a šířit informace o koncepci PUMM, a to jak na úrovni EU, tak v jednotlivých členských státech, s cílem motivovat a podpořit další města a obce v realizaci vlastních PUMM.

 1. Předložit analýzu národních rámců (zahrnuje politiku, regulaci, financování a znalosti) dvaceti osmi členských států (abychom mohli aktualizovat/nahradit profily států dostupné prostřednictvím platformy PUMM);
 2. Na základě předchozího kroku vytvořit takový národní rámec, který posílí a podpoří implementaci PUMM;
 3. Vytvořit přehled o současném stavu implementace dopravních plánů měst (a doplnit tak jedinou databázi měst Platformy PUMM, kterou spravuje ELTIS – observatoř městské mobility). Udělat analýzu pozitivních i negativních zkušeností z praxe v oblasti přípravy a realizace PUMM;
 4. Aktualizovat směrnice a nástroje, které jsou dostupné prostřednictvím Platformy pro PUMM, a to v souladu se současným vývojem v oblasti dopravy a mobility (digitalizace a automatizace, sdílená mobilita a nové služby, alternativní pohon (včetně vazby na plánování energetické infrastruktury), regulace vjezdu vozidel do městských oblastí / bezemisní zóny, městská logistika, PUMM pro regiony atd.);
 5. Zajistit cílenou finanční podporu ze zdrojů EU na rozvoj, rekonstrukci a implementaci komplexních plánů udržitelné městské mobility.

Výstupy

 1. Prezentovat na ELTIS analýzu národních rámců ve dvaceti osmi členských státech, abychom získali kompletní přehled současného stavu implementace plánů městské mobility a abychom mohli doplnit profily států dostupné prostřednictvím platformy PUMM;
 2. Zajistit kvalitní rámcové podmínky na národní úrovni ve všech členských státech EU (tak, aby úřady pro plánování měly k dispozici vhodné technické, právní, finanční a jiné nástroje), které pomohou urychlit rozvoj PUMM v městských oblastech (včetně menších a středních měst či polycentrických měst) ve všech státech EU;
 3. Doplnit jedinou databázi měst s PUMM na ELTIS;
 4. Připravit soubor příkladů dobré praxe z oblasti realizace PUMM ze všech států EU, který pokryje různě velká města;
 5. Publikovat aktualizovanou verzi pokynů pro PUMM (a v případě potřeby i další dokumenty);
 6. Posílit Platformu pro PUMM včetně její koordinační skupiny a zajistit její budoucí kontinuitu, a tím kvalitní podporu pro všechny projekty a aktivity související s přípravou a realizací PUMM. Provést hodnocení nástrojů dostupných prostřednictvím Platformy pro PUMM a v případě potřeby provést změny, např. bude-li nutné se rychleji přizpůsobovat neustálým inovacím.

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality