Cyklostrategie - bilancování

25. 10. 2016

Dne 25.10.2016 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců jednotlivých ministerstev, aby společně vyhodnotili průběžné naplňování Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020, kterou vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 382 ze dne 22. května 2013 (dále jen „Cyklostrategie“). Výsledný dokument následně bude předložen jako Informace o realizaci plnění cílů a opatření uvedených v Cyklostrategii do vlády České republiky.

Cyklostrategie řeší čtyři základní okruhy, které mají přispět ke změně klimatu v podpoře cyklistické dopravy a cykloturistiky:

1. Finance

2. Bezpečnost a legislativa

3. Cyklistická akademie (vzdělávací program o cyklistické kultuře). Od roku 2016 je již používán termín Akademie městské mobility. Tato priorita také stála za vznikem značky Města s dobrou adresou.

4. Cykloturistika (národní produkt Česko jede) - www.ceskojede.cz

 

Co se tedy podařilo a co je potřeba ještě zlepšovat?

Na koordinaci Cyklostrategie v letech 2013‑2016 se kromě  Ministerstva dopravy ČR, také výraznou mírou spolupodílelo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a také nové sdružení Asociace měst pro cyklisty, které vzniklo na základě naplnění cíle 3.3. tohoto dokumentu. Opatření ostatních resortů byla plněna pomocí běžných postupů a procedur ministerstev. Jedná se zejména o Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvkovou organizaci agenturu CzechTourism s tématikou cykloturistiky a Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví s tématikou osvěty. Spojovacím článkem naplňování celé Cyklostrategie je Ministerstvo dopravy ČR.

Efektivní spolupráce probíhala rovněž se státními příspěvkovými organizacemi, nevládními neziskovými organizacemi, privátním sektorem apod. Spolupráce všech těchto subjektů je základním předpokladem pro fungující a výkonný systém podpory cyklistické dopravy v České republice.

Základní rozcestník k jednotlivým tématům je na www.cyklostrategie.cz.

Stručné shrnutí jednotlivých oblastí:

1. Zajištění financování cyklistické infrastruktury

Strategický cíl 1 (financování) je již dlouhodobě spojen s finanční podporou výstavby cyklistické infrastruktury z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, která činí přibližně 150 mil. Kč/rok. Vzhledem k častým chybám v projektových dokumentacích tato částka však pravidelně není dočerpána. V roce 2013 bylo podpoře 37 projektů v celkové výši 90,1 mil. Kč, v roce 2014 bylo podpoře 28 projektů v celkové výši 73,6 mil. Kč a v roce 2015 bylo podpoře 38 projektů v celkové výši 141,6 mil. Kč.

I proto SFDI ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Asociací měst pro cyklisty každoročně realizuje vzdělávací semináře, které se snaží eliminovat tento problém.  Novinkou dotační politiky pro rok 2017 bude možné také žádat na realizaci cyklistických pruhů na místních a krajských komunikacích. Pro vytvoření bezpečné infrastruktury pro cyklisty se nemusí budovat jen "cyklostezky", ale jde použít i jiných nástrojů. Například při novostavbách a rekonstrukcích státních, krajských komunikací, a železničních staveb se mohou realizovat opatření ve prospěch cyklistiky (cyklistické pruhy, cyklistické stezky, lávky, podjezdy), někdy stačí zklidnění dopravy, či využití i dalších komunikací vhodných pro cyklisty (lesní, polní cesty, protipovodňové hráze, opuštěná drážní tělesa, atd.). Informace k financování jsou dostupné na těchto odkazech:

 

2. Bezpečnost a legislativa

Strategický cíl  2 (Bezpečnost a legislativa) byl v letech 2013 – 2016 realizován v návaznosti na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011–2020, která byla schválená usnesením vlády České republiky č. 599 ze dne 10. srpna 2011, jeho cílem podpora realizace programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců. Oddělení BESIP se podílí na tvorbě obsahu dopravní výchovy na všech stupních vzdělávání, která se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Komunikační témata BESIPu se týkají těchto oblastí: a) vzájemná ohleduplnost, b) zvýšené povědomí o „Cyklolegislativě“, c) předvídatelné chování, d) doporučená a povinná výbava kola a cyklisty.

Další oblastí tohoto cíle je kontrola dodržování pravidel silničního provozu cyklisty, monitoring nehodovosti cyklistů a preventivní opatření proti krádežím kol.

Poslední oblastí je realizace legislativních opatření ve vazbě na bezpečnost a plynulost cyklodopravy. Cílem bylo vytvořit optimální podmínky pro plánování a projektování dopravních staveb a celkového rozvoje prostoru tak, aby byla vždy plnohodnotně řešena i cyklistická doprava, což přispěje ke zvýšení celkové bezpečnosti dopravy a v neposlední řadě i vyššímu používání jízdního kola. Tzv. cyklobalíček byl schválen v prosinci 2015. Informace k bezpečnosti a legislativě jsou dostupné na těchto odkazech:

 

3. Cyklistická akademie (vzdělávací program o cyklistické kultuře)

Strategický cíl  3 (vzdělávací program Cyklistické akademie) byl realizována ve třech oblastech. Zastřešující aktivitou bylo vytvoření značky Město s dobrou adresou (www.dobramesta.cz), která je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.Cílem je podporovat integrovanou/inkluzivní dopravu, jejímž základem jsou potřeby nás lidí.

První oblast byla spojena s realizací více jak 60 seminářů po celé republice na téma „Cyklistická akademie“, kde byla problematika cyklistické dopravy představena prostřednictvím 40 lekcí, webových stránek www.cyklodoprava.cz , www.cyklokonference.cz , www.cyklomesta.cz , www.ceskojede.cz  a představením vzoru pro vypracování strategického dokumentu pro podporu cyklistické dopravy pod názvem „Nepopsaný list papíru“. Dokument neřeší jen otázky cyklistické infrastruktury a kampaní, ale také dává důraz na strategické a řídící nástroje, které ovlivňují podobu budoucí infrastruktury. Od roku 2016 je „Cyklistická akademie“ nahrazena „Akademií městské mobility“, aneb důraz již není dán na samotnou cyklistickou dopravu, ale na řešení městské mobility jako celku, kam patří i cyklistická doprava.

Druhá oblast byla spojena s úzkou spoluprací s Ministerstvem životního prostředí při přípravě dotačního programu Čistá mobilita, který bude spuštěn v roce 2015- Dále proběhla spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě vládního dokumentu Zdraví 2020, konktrétně na přípravě cíle, který se týká aktivní mobility. Dokument byl schválen 20. 8. 2015.

Poslední oblast je spojena s aktivitami Asociace měst pro cyklisty, která se spolupodílí na změnách v „cyklolegislativě“, či v principech financování cyklistické dopravy. Nyní již sdružuje více jak 70 členů (viz www.cyklomesta.cz). Tato asociace úzce spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., jako odborným garantem pro tuto oblast.

Informace jsou dostupné na těchto odkazech:

 

 

4. Cykloturistika (národní produkt Česko jede)

Strategický cíl 3 (národní produkt Česko jede) se zaměřuje nejen na komplexní podporu cykloturistiky, ale i na další formy bezmotorové dopravy a aktivní turistiky v ČR. Jeho cílem je zejména vytvoření národní značky pro cykloturistiku a zpracování srozumitelné a atraktivní nabídky pro cykloturisty s poskytnutím přehledné a kvalitní informace českým a zahraničním cykloturistům (ať už dálkovým, terénním či rekreačním) o možnostech cykloturistiky ve všech regionech ČR na webu i v tištěných materiálech. Realizace je postavena na třech oblastech 1) Marketingová podpora produktu Česko jede, 2) Zajistit potřebnou infrastrukturu pro cykloturistiku a 3) Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky. Informace jsou dostupné na www.ceskojede.cz

Ke stažení :

Cyklostrategie -2016.pdf (7.4 MB)
Aktuality