Inspirace pro Česko: Dopis vyzývající britskou vládu k financování a implementaci programu Čistý vzduch pro děti

25. 10. 2018

Dne 24. 10. 2018 zveřejnila britská organizace SUSTRANS, že podpořila dopis, kterým organizace ClientEarth a British Lung Foundation vyzývají vládu Spojeného království k financování a realizaci programu Čistý vzduch pro děti.

Rachel Whiteová, hlavní poradkyně Sustrans pro politické a strategické záležitosti, k tomu řekla: „Musíme přijmout okamžitá opatření, která ochrání naše děti a budoucí generace před škodlivými vlivy znečištěného ovzduší. I když roste počet důkazů o tom, jak se dýchání v takovém ovzduší negativně projevuje na našem zdraví, stále jsme neudělali dost na to, aby se naše země s krizí vypořádala. K nečistotám, které dýcháme, velkou měrou přispívá silniční motorová doprava – na silnicích dnes jezdí o jeden milion aut víc než před deseti lety. Jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit kvalitu ovzduší v Británii, je snížit počet motorových vozidel a nabídnout vhodné alternativy jako cyklistickou či pěší dopravu. K tomu ale potřebujeme změnit koncepci ulic a veřejného prostoru, upravit je tak, aby vyhovovali lidem, ne autům, zavést bezmotorové zóny v okolí základních a mateřských škol a umožnit dětem chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole. Vyzýváme britskou vládu, aby přispěla k ochraně našich dětí, které jsou zvlášť citlivé na znečištěné ovzduší, a zajistila implementaci národního programu Čistý vzduch pro děti.“

Celý dopis zde

https://www.sustrans.org.uk/news/sustrans-supports-letter-calling-uk-government-fund-and-implement-clean-air-children-programme

Jedná se o skvělou příležitost, jak tento dopis uplatnit i v Česku. Jak se to může stát?

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí tzv. Clean Air Dialogue (dále také jen „dialog“). Cílem dialogu je diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší a pomoci tak při úsilí, které ČR vynakládá k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší.

Zlepšení kvality ovzduší je jedním z prioritních zájmů Ministerstva životního prostředí i Evropské komise. Proti ČR jsou vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2.

Dialog tedy bude zaměřen na hlavní příčiny znečištěného ovzduší, mezi které patří lokální vytápění domácností pevnými palivy, nadměrné zatížení měst automobilovou dopravou, průmyslové znečištění a emise ze zemědělské činnosti.

V rámci dialogu se dne 7. listopadu 2018 uskuteční zasedání expertních skupin se zapojením odborníků z Evropské komise, jejichž cílem bude diskutovat výše zmíněné příčiny znečištění ovzduší, aplikovaná a možná dodatečná opatření a řešení problémů, které brání dosažení požadované kvality ovzduší. Expertní skupiny budou tematicky rozděleny na 4 bloky (znečištění z domácností, dopravy, průmyslu a zemědělství). V rámci jednotlivých témat bude příležitost diskutovat i náměty k řešení, spadající do působnosti Evropské komise.

Přejme si, aby jednání bylo úspěšné. Tým Města s dobrou adresou bude u toho.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality