Zajímavost: Carpooling jako součást integrovaného dopravního systému ve francouzském Toulouse

09. 11. 2016

Toulouse, jako jedno z nejatraktivnějších měst Francie, zaznamenalo v posledních deseti letech zvýšení populace o 200 000, tedy až na 1,2 milionu obyvatel. S ohledem na tuto skutečnost lze v příštích deseti letech očekávat počet každodenních cest vyšší až o 500 000/den. Místní dopravní podnik SMTC-Tisseo v reakci na rostoucí poptávku po cestování zahájil projekt „Mobilita 2025-2030“, který sleduje tři cíle ve třech oblastech:

  1. Mobilita – zajistit podmínky pro udržitelnou mobilitu v kontextu rostoucí populace města

  2. Atraktivita – zlepšit dostupnost podnikatelských zón a dalších míst, kam lidé dojíždějí za prací, a současně zachovat jejich atraktivitu

  3. Dostupnost – uspokojit poptávku po cestování v souvislosti s populačním růstem a hospodářskou dynamikou.

V dubnu 2010 starosta Toulouse formálně potvrdil carpooling jako způsob dopravy, který oficiálně spadá pod SMTC-Tisséo. Tomu předcházela celá řada koordinovaných opatření, např. zřízení webové stránky pro carpooling SMTC-Tisséo nebo informační kampaň o systému, který propojuje dvě rozsáhlé podnikatelské zóny a firmy a jejich zaměstnance tak, aby počet uživatelů byl co nejvyšší.

V případě zájmu firem a úřadů je podnik SMTC-Tisséo schopen propojit systém carpooling s metrem a autobusovými i tramvajovými linkami a zajistit tak lepší dostupnost hlavních pracovních zón a zvýšit počet registrovaných uživatelů systému v dalších částech města. To vše umožnil projekt CHUMS a jeho unikátní trojstupňová metoda.

V rámci projektu CHUMS vznikla unikátní metoda, která otevírá carpooling maximální poptávce a umožňuje nastavit kritické množství uživatelů prostřednictvím tří po sobě jdoucích aktivit, z nichž každá slouží ke zvyšování informovanosti mezi zaměstnanci a následné angažovanosti v systému carpooling. Metodika CHUMS:

  • Krok 1: zorganizovat týden s carpoolingem, kdy se zaměstnanci dozvědí potřebné informace např. o úsporách nákladů a systém si mohou vyzkoušet. V tomto okamžiku je také založena databáze registrovaných uživatelů z řad zaměstnanců.
  • Krok 2: poskytnout zaměstnancům tzv. osobní plán mobility, který opět klade důraz na možnosti carpoolingu. Studie z Velké Británie ukazují, že osobní plány mobility pomáhají snížit počet cest s jednou osobou v automobilu až o 11 %.
  • Krok 3: realizovat soutěž „Mobility Jackpot“, kdy každý týden nebo měsíc putuje odměna k jednomu ze zaměstnanců zapojených v systému carpooling a tato informace je zveřejněna v celé firmě. Jak se ukázalo v USA, finanční pobídky dokážou omezit každodenní cesty autem až o 20 %.

Kontext

Pro realizaci opatření projektu CHUMS byly vybrány dvě podnikatelské zóny v Toulouse. V zóně TOP se nachází 17 firem, většinou malé a střední podniky s více než 500 zaměstnanci. Celkový počet zaměstnanců je 12 000 (5 500 státních a 6 500 soukromých). Zónu Héliopole obývá 9 organizací; jejich počty zaměstnanců se pohybují od méně než 50 po víc než 500. Celkem jde o 2 100 zaměstnanců (300 státních a 1 800 soukromých). Tyto dvě lokality byly zvoleny jako obzvlášť dynamické a s dřívějším zájmem o carpooling. Dokonce v letech 2012 a 2013 získaly i ocenění v oblasti ekomobility „Trophées Ecomobilité SMTC-Tisséo“.

Aktivity

Realizace tří opatření projektu CHUMS proběhla ve vybraných organizacích dvoufázově v letech 2015 a 2016.

V první fázi se v termínu od 30.3. do 3.4.2015 konal Týden mobility jako období intenzivní komunikace na podporu a propagaci systému carpooling mezi zaměstnanci, kteří dojíždějí do podnikatelských zón Top a Héliopole. Ústředním mottem komunikační kampaně se stal slogan „Jezděte společně“. Pro druhou fázi byl vybrán termín 8. až 12. února následujícího roku. Cílová skupina se rozšířila na každou organizaci registrovanou v carpoolingovém systému: 60 oprávněných organizací, z nichž 14 se do akce zapojilo, tj. 11 224 zaměstnanců.

Tyto aktivity byly ve spolupráci se zaměstnanci doplněny o osobní komunikační soubory (na papíře i v digitální podobě) připravené pro jednotlivé organizace, čítající plakáty a letáky různých formátů, brožury, průvodce, roll-upy, internetové bannery, leporela a USB disky. S pomocí poradců v oblasti mobility jak z SMTC-Tisséo, tak ze společností, které se do aktivit zapojily, proběhlo asi 17 seznamovacích akcí přímo pro zainteresované zaměstnance.

Během dvou let realizace projektu CHUMS proběhlo osm loterií Mobility Jackpot, zaměřených na zaměstnance registrované v systému carpooling, kteří se rozhodli na losování podílet. Komunikace na měsíční bázi zahrnovala automatické emaily registrovaným uživatelům a následné připomenutí směrované do kontaktních míst v podnikatelských zónách. Po losování sdělil organizátor, tedy SMTC-Tisséo, jméno vítěze kontaktnímu místu, které mělo na starosti propagaci loterie a výsledků. SMTC-Tisséo pak kontaktoval vítěze a předal mu jeho cenu (iPad, Smartbox, večeři v luxusní restauraci).

Třetí opatření v rámci metodiky CHUMS spočívá v doručení osobních plánů mobility zaměstnancům, kteří si je prostřednictvím internetového dotazníku vyžádali. Poradci z SMTC-Tisséo se setkávali se zaměstnanci a osobně nebo telefonicky jim předávali informace o výsledcích porovnání nákladů na individuální automobilovou dopravu a ostatní způsoby dopravy a snažili se je tak přesvědčit, aby vyzkoušeli i udržitelné způsoby dopravy, jako například carpooling.

Výsledky

Týden s carpoolingem

Před spuštěním projektu CHUMS bylo do carpoolingu zapojeno 61 osob v Héliopole a 504 v zóně Top. Během prvního roku projektu vzrostl počet o 18 % v Héliopole a 10 % v Top. Celkový počet registrovaných členů se tak zvýšil na 4 010. V následujícím roce se počet registrovaných uživatelů ze 14 organizací, kteří se zapojili do Týdne s carpoolingem 2016, zvýšil z 504 na 669 (o 33 %), a celkový počet osob registrovaných v systému carpooling vzrostl o téměř 9 %, ze 4 424 na 4 805.

Mobility Jackpot loterie

V roce 2015 proběhlo losování pětkrát, cenami byly iPady a Smartboxy, zatímco v roce následujícím se losovalo jen třikrát a firma SMTC-Tisséo přidala jednu novou, hodnotnější a atraktivnější cenu: šťastní výherci byli obslouženi v rámci luxusní večeře pro dva v jedné z restaurací v regionu Toulouse, které se honosí třemi michelinskými hvězdičkami.

Osobní plány mobility

V roce 2015 odpovědělo na dotazníky, které měly definovat účel a cíle osobních plánů mobility, 49 respondentů (28 ze zóny Top a 21 ze zóny Héliopole), přičemž tento nápad považovali za zajímavý. V roce 2016 odpovídalo na první dotazník 156 respondentů, z nichž 103 se ukázali jako vhodní zájemci o osobní plány mobility, které nakonec obdrželo 60 respondentů.

Celkem tedy v ukázkových místech regionu Toulouse získalo svůj osobní plán mobility 75 respondentů.

Problémy, možnosti a přenositelnost

Projekt CHUMS otevřel cestu k dalším potenciálním zájemcům o carpooling a pomohl navýšit počet registrovaných uživatelů. Výrazně k tomu přispěla přesvědčivá komunikační kampaň společně s na míru připravenými komunikačními materiály. Jedním z nejdůležitějších aspektů bylo zapojení manažerů mobility v dotčených organizacích s podporou SMTC-Tisséo. To bylo klíčové pro motivaci zaměstnanců a úspěch Týdne s carpoolingem. Poradci SMTC-Tisséo se opakovaně setkávali se zástupci firem, aby zájem a dynamika rozvíjejícího se carpoolingu vydrželi po celé dva roky projektu CHUMS (účastníci podepsali závaznou chartu).

Realizace projektu s sebou však přinesla i zvýšenou pracovní zátěž právě pro manažery mobility a nepočítaně úkolů, včetně přípravy osobních plánů mobility, která si vyžádala i značné náklady.

Pro replikaci projektu se obecně doporučuje inspirovat se, ale pro maximální efektivitu přizpůsobit požadované výsledky místnímu kontextu.

http://www.eltis.org/discover/case-studies/carpooling-part-integrated-transport-system-toulouse-france

Autor  Lucia Cristea

Aktuality