Revize ekonomických přínosů udržitelné městské mobility

08. 12. 2016

V rámci projektu EVIDENCE právě probíhá rozsáhlá revize ekonomických přínosů investic do udržitelné městské mobility.

Tato revize jasně dokazuje, že investice a intervence v oblasti udržitelné městské mobility, jako je například podpora zvyšování podílu cyklistické a veřejné dopravy, jsou stejně efektivní jako „tradiční“ infrastrukturální projekty, které obvykle navyšují kapacitu silničních komunikací ve městech a jejich okolí.

Jde o významný příspěvek do diskuze na téma udržitelnosti, dopravy a ekonomického rozvoje, která probíhá ve městech a regionech v rámci celé EU. Hlavní výstupy projektu jsou k dispozici na stránce projektu EVIDENCE na webu Eltis.

http://www.eltis.org/discover/news/review-economic-benefits-sustainable-urban-mobility-now-available

Ze stránky projektu EVIDENCE na webu Eltis:

Posláním projektu EVIDENCE je zajistit lepší srozumitelnost a pochopení ekonomických přínosů udržitelné dopravy, a tím umožnit informovaná rozhodnutí o investičních prioritách. Úkolem EVIDENCE je:

 • Shromáždit důkazy v jedné důvěryhodné zprávě
 • Zajistit, aby jim ti správní lidé porozuměli
 • Usnadnit diskuzi o financování
 • Podpořit zájem o problematiku SUMP
 • Navýšit financování SUMP, a to zejména v nových členských státech EU

Hlavní výstupy:

Přílohy k hlavním výstupům:

 Common Practice in Project Appraisal(link is external)

 EVIDENCE Main Report(link is external)

 EVIDENCE Database(link is external)

 Independent Review of EVIDENCE - Method(link is external)

 In-depth Reviews of Measures - Independent Review of EVIDENCE(link is external)

 Summary Reviews of Measures - Independent Review of EVIDENCE

Z vlastní webové stránky projektu EVIDENCE

O projektu EVIDENCE

Projekt EVIDENCE je strategická iniciativa financovaná EACI; jejím cílem je uvolnit potenciál pro realizaci SUMP. Dosud dostupná evidence je velmi často účelová, nahodilá, v kolísající kvalitě a ke konkrétnímu rozhodování buď neexistuje, nebo není k dispozici – tedy, i když víme, že existuje, není v přístupném formátu. Politici i odborníci, kteří informace potřebují, nemají čas nebo dostatek personálu na to, aby vše prozkoumal a posoudil důvěryhodnost těchto zdrojů.

Tým odborníků EVIDENCE pracoval na vyřešení a vyplnění této mezery a podařilo se mu:

 • dokončit rozsáhlý průzkum s cílem identifikovat stávající údaje (zprávy a doklady o výzkumech, studie proveditelnosti atd.), které o přínosech udržitelné dopravy dosud máme k dispozici
 • dokončit sérii srovnávacích hodnocení, která odliší spolehlivé výzkumy od nespolehlivých
 • vypracovat soubor 22 revizí, která slouží k posouzení opatření v oblasti mobility (souhrnně a důkladně)
 • zpřístupnit evidenci na této webové stránce (více než 350 zdrojových dokumentů)
 • publikovat podrobnou zprávu o celém revizním procesu
 • vypracovat školící materiály pro akademické pracovníky a školitele

Tímto způsobem rozšířené znalosti usnadní efektivní integraci udržitelné dopravy do plánů městské mobility, případně pomůže jejich transformaci v plány udržitelné městské mobility (SUMP). V konečném důsledku budou země, regiony, města i obce schopny lépe pracovat na zlepšení zdravotního stavu obyvatel, zvyšovat ekonomickou efektivitu, posílit zaměstnanost, omezit provozní náklady dopravních systémů a řídit finanční požadavky na novou infrastrukturu. 

http://www.evidence-project.eu/index.php/about-evidence

 

Aktuality