Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking"

10. 12. 2016

Co je to placemaking? Český překlad neexistuje, ale doplňující otázka může napovědět. Co kdybychom budovali komunitu místa?

Placemaking je idea i praxe zastřešující veškeré postupy, které vedou ke zkvalitnění čtvrtí, měst nebo regionů. Slouží jako inspirace pro všechny, kdo společně znovuobjevují a přetvářejí veřejný prostor jako centrum každé sociální komunity. Placemaking klade důraz na propojení lidí s místy, která společně sdílejí, a zaměřuje se na spolupráci v procesu formování veřejných zón, která maximalizuje sdílené hodnoty. Spíše než tlak na kvalitnější práci urbanistů představuje placemaking snahu o jednodušší uplatnění kreativních vzorců užívání a důraz na fyzickou, kulturní a sociální identitu, která definuje místo a napomáhá jeho trvalému rozvoji.

Je-li spoluúčast celé komunity základním kamenem placemakingu, je tento proces účinný a dokáže vytěžit maximum ze schopností a potenciálu, které jsou k dispozici, a výsledkem je kvalitní veřejný prostor, který přispívá ke zdraví, štěstí a spokojenému životu místních obyvatel.

Jde o zcela zásadní a vysoce hodnocený proces pro ty, kdo cítí silné propojení s místem, kde žijí. Placemaking lidem ukazuje, jakou moc může mít společná vize. Pomáhá vidět denně míjený prostor v novém světle a dívat se novýma očima na známé parky, náměstí, nábřeží, ulice, tržnice, vysokoškolské kampusy nebo veřejné budovy.

Placemaking začíná v tom nejmenším měřítku.

Placemaking není nová myšlenka. Ačkoliv se začal trvale používat termín „placemaking“ pro vyjádření tohoto přístupu až v polovině 90. let, myšlenková stopa placemakingu vede až do 60. let 20. století, kdy mentoři Jane Jacobs a William H. Whyte představili přelomovou myšlenku koncepce měst pro lidi, a ne jen pro auta a nákupní centra. Jejich práce se zaměřuje na sociální a kulturní význam živého veřejného prostoru: Jacobs povzbuzuje obyvatele měst, aby prostřednictvím dnes již proslaveného konceptu „oči na ulici“ přijali ulice svého města za vlastní; Holly Whyte definovala klíčové prvky, které ve veřejném prostoru pomáhají vytvořit aktivní společenský život. Placemaking se od roku 1975 snaží uplatňovat moudrý přístup těchto (i dalších) průkopnických urbanistů v postupně vypracované komplexní metodice placemakingu.

Prostřednictvím spolupráce s více než 3000 komunitami – ve všech státech USA a ve 43 dalších zemích – může Placemaking prezentovat na příkladech, že komunitní spolupráce je nejefektivnější cestou, jak vytvářet a revitalizovat veřejný prostor. Pro nás je placemaking jak postupem, tak filozofií, která je soustředěná kolem lidí žijících, pracujících nebo hrajících si v určitém konkrétním prostoru. Tyto lidi pozorujeme, ptáme se jich a nasloucháme jim, což nám umožňuje zjistit a pochopit co nejvíc o jejich potřebách a touhách v souvislosti s tímto prostorem a komunitou celkově. Tyto poznatky nám pomáhají uvádět společné vize v realitu. Rychlá proměna vize v implementační strategii začíná v malém měřítku, postupnými kroky, které můžeme shrnout slovy „snazší, levnější, rychlejší“ a které přinášejí okamžité benefity jak pro samotný prostor, tak pro lidi, kteří ho využívají.

Otázka ale je, zda české prostředí je připraveno na placemaking. I proto byla vytvořena šablona webové aplikace www.mesto.dobramesta.cz, která může být vygenerována pro konkrétní město, například www.otrokovice.dobramesta.cz. Cílem je tak do procesu tvroby webu zapojit i veřejnost, vytvořit místní komunitu.

KDYŽ SE ZAMĚŘÍTE NA MÍSTO JAKO TAKOVÉ, VŠECHNO DĚLÁTE JINAK

K naší smůle se plánování během 20. století stalo tak rigidní a institucionalizovanou záležitostí, že kdokoliv z místní komunity měl jen velmi malou šanci vyjádřit své vlastní postoje a myšlenky ohledně místa, v němž žije. Tyto strnulé postupy může placemaking narušit a urbanistům, stavebním inženýrům a plánovačům ukázat, jaké hodnoty přináší cesta za hranice jejich profesí a oborů. Zkušenost nám ukazuje, že pokud se projektanti a developeři otevřou názorům veřejnosti, ušetří si následný poměrně častý bolehlav. Naše běžné problémy jako ulice s dominantní motorovou dopravou, nevyužité parky nebo izolované či nedostatečně funkční developerské projekty můžeme vyřešit (nebo se jim dokonce úplně vyhnout), když přijmeme model placemakingu, který každé místo vnímá v jeho celistvosti a nemíří pouze na jednotlivé prvky.

Zaměřit se na jedno konkrétní místo, to města velmi často přehlížejí, bez ohledu na to, zda jsou nakonec v tomto malém měřítku úspěšná, nebo neúspěšná.

Základní principy placemakingu

Metoda placemakingu může sloužit jako odrazový můstek pro revitalizaci obcí. Principy placemaking, vycházejících ze čtyřicetileté praxe, slouží jako průvodce, který obcím pomáhá:

(1) integrovat odlišná stanoviska do jedné soudržné vize,

(2) tuto vizi přetransformovat v použitelný plán a program,

(3) zajistit udržitelnou implementaci plánu.

Společnou vizi proměnit v realitu – v opravdu atraktivní místo – to vyžaduje trpělivost dělat jen malé kroky, pořádně naslouchat a vidět, co v daném kontextu funguje nejlíp.

Stejně důležité jako zapojit místní komunity je pro proces placemakingu také porozumět způsobům, jakými atraktivní místa posilují úspěšnost sociálního kontaktu a přinášejí okamžitý prospěch různým subjektům a iniciativám. Obyvatelům měst se podařilo provést zásadní změny v jejich obcích – změny, jež jsou mnohem obsáhlejší, než si v rámci původní vize dokázali byť jen představit.

 

 „Diagram místa“ je jedním z nástrojů, které jsme pro obce vytvořili a které jim pomáhají zhodnotit kvalitu jednotlivých míst. Vnitřní kruh představuje klíčové atributy místa, prostřední kruh jeho nehmotné vlastnosti a vnější měřitelné údaje

 

Od teorie k praxi: placemaking roste do rozměrů mezinárodního hnutí

Zjisti víc o placemakingu a o tom, jak může pomoci přetvářet veřejný prostor. Stáhni si brožuru. Autoři o této publikaci: "Placemaking je sice jádrem naší práce v PPS, ale nevlastníme ho ani nemá naši ochrannou známku. Patří úplně každému, kdo má upřímnou snahu vytvářet atraktivní místa a pochopit, že silný cit pro místo může ovlivnit fyzické, sociální, emoční a ekologické zdraví jednotlivce i společnosti na celém světě. Cítíme zodpovědnost za další ochranu, obhajování i praktickou realizaci přístupu, který placemaking vystihuje, tedy přístupu, který stojí na názorech místní komunity. Má-li být úspěšný, potřebuje tento proces prvotřídní vedení a aktivitu na všech úrovních. Lídři nemusejí, a snad by ani neměli mít odpovědi na všechny otázky – tím, že tento fakt uznají, otevřou prostor pro experimentování, spolupráci a daleko odvážnější činy.

V současnosti se termín placemaking používá v mnoha skupinách – nejen mezi občany a organizacemi, kteří jsou oddaní myšlence zlepšovat prostředí v obcích způsobem tzv. zezdola nahoru, ale i mezi projektanty a developery, kteří ho používají jako značku označující kvalitu a autenticitu projektu, ačkoliv ne všechny jejich projekty tento příslib splňují. Použití termínu placemaking v souvislosti s procesem, který ve skutečnosti nestojí na zapojení veřejnosti, však snižuje možnou hodnotu placemakingu. Vytvořit místo s atmosférou není totéž, jako postavit budovu, vypracovat projekt náměstí nebo komerční zóny. Vzhledem k tomu, že víc a víc obcí se zapojuje do placemakingu a další a další odborníci nazývají svou práci placemakingem, je o to důležitější zachovat význam a integritu tohoto procesu. Atraktivitu veřejného prostoru nelze poměřovat jen materiálními atributy, musí také sloužit lidem jako zdroj společenského života, kde funkce vždy vítězí nad formou. Když lidé každého věku, s jakýmikoliv schopnostmi a různým socio-ekonomickým zázemím nejen vstupují do prostoru a užívají ho, ale zásadně se také spolupodílejí na utváření identity místa i na jeho údržbě, to je to, v čem vidíme skutečný ryzí placemaking v akci.

Placemaking se aktivně zaměřuje na všemožné způsoby, kterými jsou vzájemně propojeny fyzické, sociální, ekologické, kulturní a dokonce i spirituální charakteristiky daného místa. Trvale se necháváme inspirovat vizionáři, kteří vizi placemakingu intenzivně podporují a podporovali již po celé generace. PPS se snaží vytvořit širokou síť tzv. obhájců a odborníků pro místa a maximálně tak využít rostoucí dynamiku hnutí placemakingu. Pomáhá nám v tom rada Placemaking Leadership Council. Společně s partnery UN Habitat a Ax:son Johnson jsme se podíleli na organizování série konferencí pod názvem Budoucnost místa (Future of Places), jejímž cílem byla podpora praxe placemakingu na mezinárodní úrovni s důrazem na urbanizaci a rozvíjející se města po celém světě.

Placemaking patří každému: jeho poselství a poslání jsou větší než poselství a poslání jednoho člověka, jedné organizace. Jako páteřní organizace chce PPS i nadále podporovat celé hnutí, rozšiřovat síť organizací a sdílet zkušenosti a zdroje s každým, kdo v této oblasti kdekoliv na světě působí."

Placemaking je

 • Řízený komunitou
 • Vizionářský
 • Funkce stojí nad formou
 • Adaptabilní
 • Inkluzivní
 • Zaměřený na vytváření destinací
 • Konkrétní pro dané podmínky
 • Dynamický
 • Mezioborový
 • Transformační
 • Flexibilní
 • Kooperativní
 • Společenský

Placemaking není

 • Řízený shora dolů
 • Zpátečnický
 • Projekt, koncepce, plán stojí nad vším
 • Paušální řešení nebo oprava narychlo
 • Exkluzivní
 • Auto-centrický
 • Statický
 • Řízený oborově
 • Jednorozměrný
 • Závislý na regulačních kontrolách
 • Postavený na analýze nákladů a přínosů
 • Zaměřený na projekt

 

 

Aktuality