KDO ZA AKADEMIÍ STOJÍ?

Aneb o národní platformě městské mobility

Za webovým portálem Akademie městské mobility stojí Ministerstvo dopravy ČR, koordinátor národní platformy městské mobility. Správcem a majitelem tohoto webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která portál bezplatně propůjčila ve prospěch nově vznikající platformy městské mobility.


Odbornou garanci nad portálem převzalo hned pět univerzit:
 • České vysoké učení technické v Praze,
 • Vysoká škola ekonomická v Praze,
 • Univerzita Pardubice,
 • Technická univerzita - Vysoká škola báňská v Ostravě
 • a Univerzita Palackého v Olomouci.

Nicméně problematika městské mobility je natolik vážné téma, že nemůže být iniciativou jedné, dvou, tří organizací. Proto vzniká národní platforma městské mobility, aby řešila společné úkoly.

Webový portál Akademie městské mobility je tak jen jednou z řady aktivit, ale na druhé straně přesně definuje pojem městské mobility.


1. Úvodní teze

Doprava je jedním z klíčových faktorů rozvoje společnosti. Existuje však trvalý protiklad mezi požadavky společnosti na stále větší mobilitu a veřejným míněním, které je čím dál tím míň tolerantní vůči negativním vlivům dopravy na životní prostředí a zdraví, chronickým problémům se zpožděním a nízké kvalitě některých dopravních služeb. Vzhledem k tomu, že poptávka po dopravě neustále roste, nelze se omezit pouze na budování nové infrastruktury a otvírání trhů. Je třeba optimalizovat dopravní systém tak, aby splňoval požadavky udržitelného rozvoje. Moderní dopravní systém musí být udržitelný z hospodářského, sociálního i ekologického hlediska.

Proto bude platforma založena na principech udržitelného rozvoje, který představuje alternativní model rozvoje společnosti, odpovídající nové situaci současného světa a otázce, jak žít na této planetě, aniž bychom překračovali únosnou míru její kapacity a omezovali tak možnosti příštích generací. Existuje několik interpretací a přístupů k udržitelnému rozvoji, které se liší podle toho, zda zdůrazňují environmentální, sociální nebo ekonomické hledisko.

Platforma řeší udržitelný rozvoj ze všech tří hledisek. Zjednodušeně můžeme jejich podstatu vyjádřit takto:

 • Ekonomický přístup, kde cílem je podpořit rychlá, bezpečná a efektivní dopravní spojení podporující hospodářský rozvoj.
 • Environmentální přístup, kde cílem je podávat přehledné a strukturované informace z pohledu životního prostředí a zdraví.
 • Sociální přístup, kde cílem je dívat se na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Rozvíjí koncept měst krátkých vzdáleností, chytrých řešení a napomáhá zavádět nové technologie v dopravních prostředcích.

2. Návrh na rozsah budoucí národní platformy

Mobilita je velmi provázané a komplexní téma. Důležitá témata integrovaného rozvoje měst, jako např. udržitelný rozvoj měst, změna klimatu v městském prostředí, inovativní řešení mobility nebo koncepce sociálního města orientovaná na člověka, se dotýkají mnoha oborů a odvětví a vyžadují angažovanost nejrůznějších partnerských organizací a síťových struktur.

Z toho důvodu platforma propojuje partnery ze státní správy a samosprávy, z řad odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, významných osobností a médií, kteří chtějí zlepšovat prostředí v Česku v otázkách dopravy a mobility. Postupně by se tak vytvořila spolehlivá a inspirativní síť, která nabídne přístup jak k odborným znalostem, tak k formátům networkingu.

Lze je rozdělit do těchto skupin:

 • státní správa a samospráva (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, DI Policie ČR, atd.),
 • sdružení a asociace (Svaz měst a obcí ČR, Asociace měst pro cyklisty, Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Asociace nemocnic, CIVINET Česká republika-Slovensko, Národní síť zdravých měst, atd.),
 • akademická a vědecká sféra (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta dopravní ČVUT, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice, VŠE v Praze atd.),
 • firmy, komerční sektor (MasterCard, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, atd.),
 • osobnosti a jednotlivci.

Aby platforma byla funkční, je nutné v roce 2019 ustanovit pracovní skupinu, která bude v první etapě složená ze stejných členů jako pracovní skupina projektu Partnerství městská mobilita (PUM), případně z členů v současnosti realizovaného projektu PROSPERITY.  Města v této pracovní skupině bude zastupovat Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), konkrétně Dopravní komise SMO ČR, která bude iniciovat úkoly této platformy a monitorovat jejich naplňování.

První setkání s prvními partnery proběhlo na půdě MD dne 19. 2. 2019.

 


 

2.1. Role klíčových ministerstev

Platforma bude především založena na aktivitách tří ministerstev v oblasti městské mobility - MD, MMR a MŽP. Právě tato tři ministerstva se stanou základní osou pro vytvoření budoucí platformy městské mobility na národní úrovni. Zatím ovšem není dořešena otázka, kdo tuto platformu bude řídit. Každopádně Česká republika má v oblasti podpory městské mobility skutečně na čem stavět. Lze například uvést:

 • Strategický rámec „Česká republika 2030“ - http://www.cr2030.cz/
 • MD – Dopravní politika ČR
 • MMR – Koordinace evropského projektu Partnerství městská mobilita
 • MŽP – Politika ochrany klimatu ČR, nebo Národní program snižování emisí ČR.
 • Další národní dokumenty: http://www.dobramesta.cz/narodni-dokumenty.

2.2. Specifická role Svazu měst a obcí ČR

Specifickou roli v platformě bude mít také Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), konkrétně Dopravní komise SMO ČR, která by byla jedním z hlavních partnerů této pracovní platformy, který by sbírala podněty v oblasti legislativních, finančních změn a šíření know–how. Proto byla pro SMO ČR vypracována Koncepce městské mobility SMO ČR, která definovala její přístup k dané problematice.

Základním zdrojem informací pro Koncepci městské mobility SMO ČR je „Orientation Paper“, tj. dokument projektu Partnerství městská mobilita popisující hlavní cíle, témata, způsoby práce a časový harmonogram celého projektu. Vytvoření platformy na národní úrovni naváže na tento specifický koncepční dokument a tímto způsobem propojí výše zmiňované evropské partnerství a národní úroveň, obé založené na principu partnerství mezi několika úrovněmi správy.

Dokument byl schválen Předsednictvem SMO ČR dne 22. 9. 2017.


3. Hlavní úkoly platformy

Platforma se zaměří na pomoc při rozdělování rolí mezi orgány národní, regionální a místní správy. Těžištěm práce platformy budou aktivity, které se zaměří na souvislosti mezi kvalitou života, mobilitou, dopravou a urbanismem. Tyto aktivity mají pomoci budovat budoucí národní vizi, která se může opřít o politickou podporu, implementaci současných strategií a jejich propojení s financováním, legislativou atd. Úkolem platformy bude provést revizi současného stavu  a identifikovat hlavní překážky, které stojí v cestě podpory udržitelné městské mobility, a následně navrhnout legislativní, politické a finanční kroky na národní úrovni. Tyto kroky jsou pro posílení udržitelné městské mobility nezbytné; platforma bude rovněž usilovat o vzájemné sdílení osvědčených postupů v České republice.

Hlavní úkoly jsou následující:

 • Iniciovat finanční změny. Finanční změny by pomohly řešit komplexní městskou mobilitu, propojující státní, regionální a místní zájmy. Platforma bude přínosem pro identifikaci, podporu a integraci jak tradičních, tak inovativních uživatelsky přínosných zdrojů financování, které mohou využívat městské oblasti. Cílem je co nejefektivněji implementovat opatření v městských oblastech. Úkolem platformy bude šířit poznatky o tom, jak napříč všemi politikami a nástroji, které má EU a stát k dispozici, vytvořit co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu.
 • Iniciovat legislativní změny. Legislativní změny by pomohly řešit komplexní městskou mobilitu, propojující státní, regionální a místní zájmy. Záměrem platformy je maximálně zefektivnit implementaci stávajících národních strategií, politik a legislativních nástrojů a zajistit jejich koherentnost. V tomto smyslu může platforma přispět k lepšímu regulačnímu rámci. Platforma bude iniciovat vznik nových regulačních úprav, které tak budou lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.
 • Zajistit šíření know – how. Pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku, je připravena databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí. Platforma se bude snažit přispět k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů. Spolehlivá data jsou nezbytná, chceme-li popsat rozmanitost struktur a úkolů, kterými se zabývají orgány městské správy, jsou důležitá pro tvorbu městských politik, které jsou vystavěny na důkazech, i pro přípravu konkrétních řešení všech zásadních problémů. Naše poznatky o tom, jak se města vyvíjejí, jsou útržkovité, nesouvislé; měli bychom se důkladně zabývat především pozitivními zkušenostmi.