Energie a doprava

27 % veškeré spotřeby energie v ČR se spotřebuje v dopravě (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015). V převážné většině jde přitom o energii z fosilních paliv, která je málo efektivní a náročná na emise. 

Spotřeba energie pro dopravu činí v ČR 18 kWh/obyvatele/den, což zhruba odpovídá dennímu provozu 20 ledniček. Celých 90 % z toho tvoří fosilní paliva.

V osobní přepravě jsou dominantním módem osobní automobily poháněné spalovacími motory, které zajišťují 61 % přepravních výkonů.

Státní energetická koncepce z roku 2015 v oblasti dopravy stanovila cíle:
  • PII.17. Zvýšit účinnost energetické přeměny u spalovacích motorů se souběžným účinkem a snížení měrných emisí z dopravy, a to i fiskálními nástroji (odstupňovaná silniční daň, platba za využití infrastruktury/mýto).
  • PII.18. Snížit ztráty při provozu napájecích soustav a zařízení v elektrické trakci.
  • PII.19. Zvýšit účinnost přeměny u hnacích vozidel v kolejové dopravě při obnově vozového parku vč. využívání rekuperace.
  • PII.20. Zvýšit využívání alternativních pohonných hmot – CNG a elektromobility.Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Energetické koncepce v Evropě

EU se zavázala ke snížení svých celkových emisí do roku 2020 nejméně o 20 % pod úroveň roku 1990. Místní orgány hrají klíčovou roli při dosahování cílů v oblasti energetiky a klimatu EU. Pakt starostů a primátorů je evropskou iniciativou, kterou se obce, města a regiony dobrovolně zavazují ke snížení svých emisí CO2 nad rámec tohoto 20% cíle. Tohoto formálního závazku má být dosaženo prostřednictvím implementace akčních plánů pro udržitelnou energii (SEAP).

Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) je klíčový dokument, který ukazuje, jak signatář Paktu dosáhne svého závazku do roku 2020. Využívá výsledky Bilance základních emisí pro určení nejvhodnějších oblastí činnosti a příležitostí pro dosažení cílů místních orgánů při snižování emisí CO2. Stanoví konkrétní opatření na snížení, společně s časovým rámcem a přidělenými odpovědnostmi, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe.

Za zajímavost stojí, že v České republice má 6 měst zpracovanou tuto strategii energetických úspor. Součástí dokumentu SEAPs je i řešení dopravy, ale většinou jen na úrovni podpory čistých, ekologických dopravních prostředků, případně rozvoje systému bikesharingu apod. Jenže aby se dosáhlo stanovených cílů, pak je třeba vynaložit daleko více úsilí, než jen podpora zaměřena na čistá, ekologická vozidla.