Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat

20. 03. 2021

Evropská cyklistická federace zveřejnila dne 18. 3. 2021 článek Cycling in National COVID-19 Recovery Plans: Now Is the Time to Act (Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat). Vzhledem k tomu, že Česká republika právě dokončuje svůj Národní plán obnovy, informace od autorky Elen Colli mohou pomoci při začlenění cyklistiky do tohoto plánu. Za zmínku stojí, že se uvádí jen Národní plán obnovy, čím se trochu posunul oficiální název pro tento plán: National Recovery and Resilience Plan.

Termín pro předložení Národních plánů pro obnovu a oživení se velmi rychle blíží. Jak významnou roli hrají v návrzích plánů členských států investice do rozvoje cyklistiky?

Členské státy EU v současnosti připravují své plány a nastiňují, jaké budou jejich priority pro financování z fondů, které budou poskytnuty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, jenž je součástí Next Generation EU, pandemického plánu obnovy EU s rozpočtem 750 miliard euro. Společně s dalšími partnery v cykloprůmyslu se ECF usilovně snaží zajistit maximální přínos těchto investic i pro cyklistiku. Potřebujeme však vaši pomoc.

Členské státy by měli dokončit přípravu svých plánů do konce dubna 2021. některé již svůj návrh předložily (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko), některé svůj návrh na základě negativních reakcí ze strany Evropské komise upravují (Česká republika, Rumunsko a Slovinsko) a další svůj návrh doposud nepředložily (Rakousko, Estonsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta, Holandsko a Polsko). Mezitím mohou v některých státech proběhnout volby, které ovlivní jak obsah, tak načasování jejich plánů obnovy.

Abychom zjistili, jak výrazně figurují v těchto plánech cyklistické investice a strategie, provedla ECF rozsáhlou revizi patnácti návrhů na národní plány obnovy, které jsou v současnosti dostupné na internetu, se zaměřením konkrétně na obsah související s cyklistikou. Jak jsme odhalili, po cyklistickém boomu v roce 2020 si mnohé z evropských vlád začínají uvědomovat důležitost cyklistických investic.

Cyklistika v národních plánech oživení a obnovy.

Při hledání přímých odkazů k cyklistickým investicím a plánům jsme zjistili, že nejpodrobněji se cyklistikou zabývá Belgie, Itálie a Lotyšsko. Jejich plány zahrnují plánování investic do rozvoje jednotné a bezpečné sítě cyklistické infrastruktury (místní a regionální), která je začleněna do dopravního systému a podporuje místní a regionální multimodalitu.

Především Belgie a její regiony se rozhodly, mimo jiné na základě příspěvku ze strany vlámského člena ECF Fietsersbond, urychlit investice do cyklistické infrastruktury, zredukovat počet chybějících propojení na regionální cyklistické síti a zajistit osvětlení na cyklostezkách. Belgický plán obnovy také doposud jako jediný věnuje zvláštní pozornost cyklistickým dálnicím.

Itálie plánuje hlubší začlenění cyklistiky do dopravního systému, a to s 1000 km městských a metropolitních cyklostezek a 1626 km turistických cyklostezek, které jsou především součástí inciativy „Stezky historie“, jejímž cílem je podporovat v Itálii pomalý turistický ruch a generovat nová atraktivní místa, zaměřená na udržitelnost a autenticitu. Kromě toho jde prozatím o jediný plán, který uvádí i snahu o zkvalitnění parkovacích prostor pro jízdní kola na železničních stanicích.

Lotyšsko trvá na rozvoji cyklistické infrastruktury pro každodenní mobilitu, na jednotné a souvislé cyklistické síti, která zajistí propojenost městských částí a měst a obcí. Účelem je integrace veřejné dopravy, cyklistické infrastruktury a mikromobility s cílem zajistit obslužnost posledního kilometru. Jde také doposud o jediný plán, který zmiňuje integraci se sítí cyklotras EuroVelo.

Vyhrazené prostředky

Pokud chceme zjistit, kolik členské státy hodlají utratit na rozvoj cyklistiky, zjistíme, že doposud není moc informací k dispozici. Některé státy již oznámili, jaký podíl finančních prostředků bude vyhrazeno na udržitelnou mobilitu obecně (Rumunsko 9,7 miliard euro, Polsko 6 miliard euro, Portugalsko 1 miliarda euro, Francie 1,2 miliardy euro na rozvoj cyklistiky a veřejné dopravy). Finance vyhrazené konkrétně na cyklistickou infrastrukturu zatím uvedla jen Belgie (400 milionů euro ve Flandrách a 58 milionů v Bruselu a jeho okolí) a Slovensko (podle nedávného prohlášení premiéra 100 milionů euro).

Příležitost k rozvoji

Při porovnání návrhů národních plánů obnovy a pokynů ECF (guidelines) a Cycling Industries Europe k tomu, jak integrovat cyklistickou tématiku do plánů obnovy, lze zjistit následující:

  • Cyklistická infrastruktura: sedm členských států ve svých plánech výslovně zmiňuje cyklistiku (Belgie, Francie, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko a Slovensko). Pokud bychom počítali i nepřímé zmínky o cyklistice, např. o rozvoji udržitelné mobility, bude těch států jedenáct. To je povzbudivé číslo, a doufejme, že se cyklistika brzy objeví i v dalších návrzích národních plánů obnovy.
  • Fond pro zvýšení dostupnosti elektrokol: Portugalsko jako jediné zmiňuje pobídky na zakoupení elektrokol, když hovoří o minulých iniciativách v oblasti udržitelné mobility, ve kterých by země měla pokračovat. Německo vyhradilo 3,2 miliard euro na zakoupení pojistného pro elektrická a hybridní auta; ECF doporučuje do této kategorie zahrnout i elektrokola a nákladní kola.
  • Cykloturistika: v návrhu národního plánu obnovy se cykloturistikou doposud zabývala jen Itálie. Věříme, že i další státy využijí příležitost podpořit cykloturistiku v evropských destinacích.

Mezinárodní dopravní fórum: „Investujte do cyklistické infrastruktury!“

Po první revizi národních plánů obnovy členských států EU jsme dospěli k závěru, že napříč evropskými státy dochází k uvědomování si plného významu cyklistických investic, zřejmě díky cyklistickému boomu během koronavirové pandemie.

Členské státy však mohou udělat víc, a doufejme, že udělají. Mezinárodní dopravní fórum (COVID-19 Transport Brief) ve své poslední zprávě o dopravě v období pandemie Covid-19 uvádí, že investice do dopravní infrastruktury jsou tím nejefektivnějšíma prověřeným způsobem, jak v průběhu a po skončení krize úspěšně oživit ekonomiku státu. Politici a úředníci by především měli upřednostnit ty projekty, které mohou v krátko a střednědobém horizontu vytvářet nová pracovní místa (například díky údržbě, je to vhodnější než megaprojekty, které vyžadují neskutečné množství času pro plánování i realizaci), a usilovat o decentralizaci aktivit, které urychlují realizaci projektu. Podle našeho názoru je implementace projektů budování cyklistické infrastruktury jednoduchým způsobem, jak orgány veřejné správy mohou doporučení Dopravního fóra naplnit.

Zpráva Dopravního fóra rovněž konkrétně hovoří o investicích do aktivní mobility jako o dobré volbě. Přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch veřejné a aktivní mobility nebývají nijak nákladné, a přitom podle Fóra dávají práci místní pracovní síle, urychlují dekarbonizaci a zvyšují sociální rovnost.

Kromě toho, jak bylo zjištěno v nedávné studii Wuppertalského institutu, investice do rozvoje cyklistiky přinášejí četné výhody hned do několika oblastí, včetně ekonomiky; v roce 2019 pouze v Německu generovala cyklistika roční obrat ve výši téměř 40 miliard euro v návaznosti na 281 tisíc pracovních míst.

Jinými slovy, členské státy nemají žádnou výmluvu k tomu, aby nevyužily příležitosti, kterou nabízí Nástroj EU pro oživení a odolnost a Plány pro obnovu a oživení k výraznému navýšení investic do rozvoje cyklistiky. ECF úzce spolupracuje s partnery v cyklistickém průmyslu a s členy ECF na tom, abychom toho společně dosáhli.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-national-covid-19-recovery-plans-now-time-act

Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat
Modul: Novinky