Podpora implementace opatření Koncepce SmartCities, v oblasti C.4. Doprava a mobilita

09. 02. 2024

Prezentovali jsme na pracovní skupině SmartCities výstupy našeho projektu Podpora implementace opatření Koncepce SmartCities, v oblasti C.4. Doprava a mobilita.

Naše koordinátorka Eva prezentovala na téma Doprava a mobilita v koncepci SmartCities inovativní a inspirativní příklady. 

Cílem samotného projektu bylo přiblížit téma veřejnosti a překonat předsudky spojené s představou, že dopravu mohou řešit jen dopravní specialisté a pod termínem „smart“ se skrývají jen chytré technologie a dále pak motivovat odbornou veřejnost, aby aplikovala do praxe základní vizi Koncepci Smart Cities v oblasti dopravy a mobility:  „Zajištění dopravní infrastruktury pro lidi, ne pro auta, znamená prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran. Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury za účelem dosažení kvalitního života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.“  

Projekt rozvíjel tři pilíře, které jsou definované v Koncepci Smart Cities:

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí, celkovou odolnost a dopad na klima.
  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti
    mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a plánech udržitelné městské mobility.

Foto: Eva Štěrbová

Podpora implementace opatření Koncepce SmartCities, v oblasti C.4. Doprava a mobilita
Modul: Novinky