O AKADEMII

Modul: Seznam podstránek
Vítejte na stránkách Akademie městské mobility, jejíž cílem je pozitivně měnit pohled na mobilitu v českých městech a regionech a to ve čtyřech oblastech:
  1. Role veřejné správy - Je třeba si přiznat, že právě veřejná správa výrazným způsobem ovlivňuje řešení otázek mobility a dopravy. Tato stránka představuje moderní trendy, jak by se veřejná správa měla postavit k dané problematice. Jejím prvním cílem by mělo být předcházení vzniku potřeb po mobilitě. Na mobilitu a dopravu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
  2. Mobilita, člověk a jeho potřeby -  neměli bychom zapomínat, že mobilita se týká samotného člověka. Kdo je ale člověk? No přeci děti, ženy, muži, senioři, apod.. Je třeba hledat způsoby, jak uspokojit jejich potřeby po mobilitě. Cílem je ukázat na příkladech, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat právě z pohledu jejich užvatelů.
  3. Design ulice a veřejný prostor -  stránka se dotýká úprav uličního a veřejného prostoru, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat výběr dopravního prostředku.
  4. Dopravní infrastruktura, prostředky a dopravní služby - uspokojování potřeb po mobilitě jednotlivými dopravními módy a dopravními službami, aneb role automobilové, veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve městech.
Ostatní:
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Aktuality - každá novinka je automaticky tříděna dle témat webového portálu
Cílem je Informace o udržitelné mobilitě sdílet třemí způsoby:
  • Politikům: ptáme se, co považují politici za nejlepší volbu a co jsou ochotni financovat! Je tedy potřeba zajistit politickou podporu: tu lze hledat v organizacích a lidech, kteří mohou využít svou pravomoc k vytvoření plánu a realizaci a financování plánu; nacházejí se především v politických subjektech.
  • Stratégům, úředníkům, vědcům a inženýrům: ptáme se, jaké strategie předkládají odborníci jako řešení a jsou technicky proveditelné! Je potřeba použít přístup, který zajistí kompetence nad dopravními sítěmi a službami a dále zajistí technickou dokonalost ve vývoji plánu: odborné znalosti, dovednosti, data a informace jsou nejen o sektoru dopravy, ale i o oborech, které s dopravou souvisejí, jako územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí a energie. Streategii ale vždy nakonec schvalují politici.
  • Občanům: ptáme se, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní! Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení.


Za webovým portálem Akademie městské mobility stojí Ministerstvo dopravy ČR, koordinátor národní platformy městské mobility. Správcem a majitelem tohoto webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která portál bezplatně propůjčila ve prospěch nově vznikající platformy městské mobility.

Odbornou garanci nad portálem převzaly hned tři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubícich a Univerzita Palackého v Olomouci.

Nicméně problematika městské mobility je natolik vážné téma, že nemůže být iniciativou jedné, dvou, tří organizací. Proto je cílem vytvořit národní platformu městské mobility, aby řešila společné úkoly. Webový portál Akademie městské mobility je tak jen jednou z řady aktivit, ale na druhé straně přesně definuje pojem městské mobility. Návrh na vytvoření platformy městské mobility byl přednesen na konferenci City Changers v Ostravě ve dnech 6. - 7. 12. 2017.


Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Za kolektiv autorů značky Město s dobrou adresou a Akademie městské mobility

Ing. Anna Batulková, MInisterstvo dopravy ČR
Ing. Jaroslav Martinek,  Fakulta dopravní ČVUT v Praze a Asociace měst pro cyklisty