Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra

29. 10. 2019

Článek "Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, budovat důvěru.

Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra.

Dobře fungující a udržitelné chytré město musí do své koncepce a politiky od samého začátku včlenit důvěru a trvale ji stále znovu a znovu potvrzovat, říká Benson Chan. Důvěra se musí stát součástí všech aspektů chytrého města – pro obyvatele, tvůrce, ve všech procesech, v politice, managementu i technologiích.

Iniciativy v oblasti smart city / chytré město v současnosti zajímají jak představitele měst, tak urbanisty nebo dodavatele technologií. Většina jejich myšlenek však směřuje k technologiím, nikoli k důvěře. Technologie a data jsou sice hnací silou chytrého města, jeho fungování však umožňuje a dlouhodobě udržuje právě důvěra, kterou mají všechny zainteresované strany vůči městu, vůči jeho službám a poskytovatelům služeb a vůči sobě navzájem. Pokud důvěra chybí nebo se ztratila, lidé nebudou služby města využívat, nebudou se zapojovat do práce s daty nebo jakkoliv přispívat. Hodnota služeb chytrého města klesá, pokud se nedaří přinášet očekávané výsledky, a lidé pak hledají lepší variantu.

DŮVĚRA V CHYTRÉ MĚSTO: VÍC NEŽ JEN KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A OCHRANA SOUKROMÍ

Pro mnohé z těch, kdo budují chytrá města, důvěra rovná se ochrana soukromí a kybernetická bezpečnost. I když jsou tyto aspekty extrémně důležité, jde jen o dva z mnoha článků řetězce, jenž tvoří důvěru v chytré město. Omezení pojmu důvěra jen na tyto dvě položky vede ke zjednodušení problémů a k nevhodným řešením.

Jak pro obyvatele města, tak pro místní firmy je důvěra úzce propojena s výsledky. Pokud město zajišťuje služby, které trvale přinášejí výsledky, jež obyvatelé a další lidé očekávají a spoléhají na ně, a to za férovou cenu, vzniká pocit důvěry, který stále roste. Místní čekají, že je autobus každý den bezpečně a včas doveze do práce a zpět domů. Pokud tato situace probíhá dlouhodobě a důsledně, lidé mají důvěru a spoléhají se na autobusové spoje jako na svůj hlavní způsob dopravy do práce.

Důvěru můžeme z širšího pohledu definovat jako pevnou víru ve výsledky a hodnotu poskytovaných služeb, bez ohledu na to, zda služby poskytuje přímo město nebo jiný subjekt v ekosystému chytrého města. Tyto důvěryhodné výsledky jsou relevantní a poskytované spolehlivým, spravedlivým a konzistentním způsobem, pro účel, k němuž byly určeny, a rovněž jejich poskytovatelé jsou důvěryhodní, transparentní a mají kapacity k výkonu dané činnosti.

Ke ztrátě důvěry dochází, když:

  • Poskytované služby jsou dlouhodobě nevhodné, určené jen pro pár cílových subjektů. Často bývají považovány za zneužívání peněz daňových poplatníků.
  • Poskytování služeb není spolehlivé, přesné a konzistentní, nezaručuje výsledky, pro které byla služba určena.
  • Služby nejsou v souladu s normami, předpisy či politickými strategiemi a/nebo jsou zneužívané.
  • Poskytovatelé služeb nejsou dostatečně schopní, chybí jim znalosti, nejsou transparentní a féroví, pokud jde o zajištění žádoucího výsledku.

RÁMEC PRO BUDOVÁNÍ DŮVĚRY V CHYTRÉM MĚSTĚ

S vědomím významu důvěry pro fungování města nyní představujeme rámec pro budování důvěry v ekosystému chytrého města (viz Obr. 2).

Jádrem rámce je proces užívaný pro vytváření a provozování služeb chytrého města. Soubor deseti strategických a operačních pák působí na proces tak, aby vznikaly důvěryhodné výsledky. V každé fázi procesu je použita jiná kombinace různých taktik pro budování důvěry. Neexistuje žádný soubor taktik, který by vyhovoval každému – liší se služba od služby, poskytovatel od poskytovatele i město od města.

Schopnost města a poskytovatelů jednotlivých služeb nasazovat tyto páky je klíčovou kompetencí pro budování chytřejšího a rychleji reagujícího města. Očekávání a potřeby uživatelských skupin se samozřejmě v průběhu času vyvíjejí, je tedy nutné upravovat i tyto páky tak, aby míra důvěry byla buď udržovaná, nebo zvyšovaná.

DALŠÍ KROKY

Bez ohledu na to, v jaké fázi cesty se město nachází, představitelé chytrého města i poskytovatelé jeho služeb musí budovat základy důvěry nyní. Další důležité kroky jsou:

  • Pochopit rámec pro ekosystém důvěry a upravit ho tak, aby vyhovoval strategii, vizi a reálným podmínkám vašeho města.
  • S využitím rámce provést analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), která pomůže vyhodnotit míru důvěry v ekosystému.
  • Využijte rámec i pro identifikaci „mezer v důvěře“ v probíhajících i plánovaných projektech smart city, a také k hledání řešení.

Rozvíjejte vaše schopnosti, které jsou důležité pro budování důvěry – zaměřte se na prioritní oblasti ve vašem městě, kombinujte interní rozvoj s outsourcingem a strategickými partnerstvími.

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality