Přípravné práce mikroregionu Ivančicko na využítí evropských dotací na cyklostezky.

03. 08. 2020

Jak jsme vás již informovali, Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Financování bude zajištěno prostřednictvím prostředků pro IROP. V souvislosti s přidělením dodatečných prostředků IROP bude potřeba pracovat s řadou rizik v oblasti implementace programu. Jde především o riziko spojené s časem, neboť prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2023.

Těchto rizik jsou si vědomi i v mikroregionu Ivančicko a proto chtějí zintenzivnit přípravu na realizaci cyklostezky Ketkovice – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice, která má délku  26,2 km.

Cyklostezka Mikroregionem Ivančicko: Ketkovice – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice

Význam: Spojuje tři města Mikroregionu, obslužnost pro více než 20 tisíc lidí, zajišťuje spojení mezi Vysočinou (Velká Bíteš) a oblastí Pálavy, Mušovských jezer, Mikulovska v návaznosti na Rakousko.Je velmi frekventovanou dopravní komunikací. Tato část Jihozápadního Brněnska má velký rekreační potenciál v údolích řek Oslavy, Chvojnice, Rokytné a Jihlavy. Je to spádová oblast pro Brno a Třebíč.

Má velký význam pro bezpečnou dopravu do škol a do zaměstnání a také zdravotní – rekreační a sportovní vyžití a umožní převedení cyklistické dopravy z mimořádně frekventované a nebezpečné komunikace II/152 především v úseku Ivančice – Moravské Bránice.

Mikroregion se bude muset ale poradit s problémem na cyklostezce Mikroregionu Ivančicko, v úseku Ivančice – Moravské / Nové Bránice, kde trasa vede jedinou možnou alternativou pro cyklisty v nebezpečné lokalitě kaňonovitého údolí u Střibského mlýna, kde je v souběhu železniční trať, přetížená silnice II/152 a řeka Jihlava.

Podle vyhledávací studie je trasa vedená rekreační oblastí kolem chat a pochopitelně majitelé nemovitostí zde jezdí auty.

 Třecí plochy jsou následovné:

  1. jak skloubit zájmy majitelů chat a cyklistické dopravy a jak se dostat ke vhodnému dotačnímu titulu,
  2. jaký využít povrch – přírodní park versus asfalt / mlatová stezka versus auta (většinou SUV),
  3. nová situace v investicích SÚS Jihomoravského kraje – okamžitá potřeba vytvoření PD na rekonstrukci silnice II/152 a co nejrychlejší provedení díla z důvodu další dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Jedna z hlavních tras pro dopravu materiálu. To přinese ještě větší zatížení těžkými nákladními auty v už teď přetíženém a pro cyklisty životně nebezpečné komunikaci.

 Navrhované možnosti:

  • Vybudování nové opěrné zdi pro rozšířenou komunikaci asi 600m dlouhé a cyklostezku vést na krakorcích nad řekou (viz cyklostezka kolem jezera Garda v Itálii a nebo naše Labská cyklostezka)
  • Začlenit do nákladů rekonstrukce II/152 výstavbu lávky a budování cyklostezky podle naší vyhledávací studie. Potřeba zvážit náklady, časový horizont výstavby. Zde se nabízí, že II. alternativa by přinesla možnost dřívější realizace, ještě než začne vlastí rekonstrukce komunikace. Lávka by byla také důvodem pro výjimku v dotaci pro nákladovost vzhledem k tomu, že spojuje další tři úseky cyklostezky a není možné jinak propojit.

 

Stav realizace cyklostezky k datu 19. 3. 2020 napříč Mikroregionem Ivančicko v úseku Ivančice -  Dolní Kounice 

V únoru mikoregion požádal o dotaci JmK v rámci programu na podporu cyklistických stezek na projektovou přípravu pro stavební povolení 1. etapy (úsek Moravské Bránice viadukt - Dolní Kounice) ... hodnota této PD bude cca 900 tis. Kč, z toho dotace je max. 300 tis. Kč. Mikoregion kvitoval, že JmK přišel s možností žádat pouze na projektové dokumentace, Příprava bude trvat 2 roky (2020, 2021) a pokud vše dobře půjde, reálné by bylo na jaře 2022 zahájení stavby. Nyní se dokončuje inženýrská činnost pro 1. etapu, zde bude mikoregion již žádat o vydání územního rozhodnutí a obdobná činnost bude probíhat u 2. etapy v letošním roce. Jako úskalí se jeví, že byť jsme rozdělili projekt na etapy, tak realizační náklady 1. etapy budou kolem 30 mil. Kč a v současné době nelze jednoznačně říct, jaká varianta financování bude optimální, jestli SFDI, nebo strukturální fondy EU. Pokud by dotace netvořila alespoň 70% výdajů, tak asi by byl problém, jak to spolufinancovat. Hlavním problémem je samozřejmě stále nevyjasněná 3. etapa - tedy úsek z Ivančic do Stříbského mlýna. 

Řešení 3. etapy Ivančice – Střibský mlýn

Současná situace:

SÚS Jihomoravského kraje řeší otázku zkapacitnění a rekonstrukce komunikace II/152 

v souvislosti s plánovanou dostavbou dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Pro zajištění cyklistické dopravy zadal KÚ Jmk prováděcí studii, ve které se řeší zda je finančně výhodnější vést cyklostezku po krakorcích nad řekou. Konstrukce by byla zakotvena do nové opěrné zdi, která nese komunikaci a nebo realizovat přemostění řeky Jihlavy pro převedení cyklostezky na pravý břeh řeky. Lávka by byla cca 40m dlouhá a s nájezdy by to bylo 60m. 

Alternativa 1 – cyklostezka na krakorcích

Pozitiva – vedla by stále po levém břehu v souběhu s řekou a silnicí a byla by bez rizika zatopení rozvodněnou řekou. Není to žádný extravagantní výmysl, ale jedna z možných technologiií už jinde využitých, která by umožnila průchod klíčovou pro cyklisty nebezpečnou lokalitou.

Negativa – stavba by se realizovala až v horizontu několika let. (5 – 10???)

Cyklisté by byli vystaveni masivnímu vdechování výfukových plynů z aut na sousední komunikaci, kde bude ještě daleko hustší provoz než je dnes. Cyklostezka na krakorcích by zřejmě neměla šířku 3m a nikdo neví jak a s jakými náklady by se prováděla údržba.

 

Alternativa 2 –  přemostění řeky Jihlavy

Pozitiva - pokud by byla lávka přes řeku zahrnuta jako součást rekonstrukce komunikace II/152, což by mělo být nezbytné pro zajištění cyklistické dopravy na této komunikaci a financování by se řešilo v rámci investic kraje,potažmo státu, pak by se mohlo přemostění budovat v předstihu už proto, že zbývající etapy cyklostezky by mohly být realizovány v roce 2022.

Negativa – cyklostezka v navazujícím úseku vybudovaná na náklady města Ivančice (byť zatím provizorní) je zhutněná mlatová (prochází přírodním parkem)    a při jarních táních či extrémních přívalových deštích by mohla být v některých místech zatopená. 

Mgr. Miloš Musil

cyklokoordinátor Mikroregionu Ivančicko a Města Oslavany

Co se již podařilo:

 


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Aktuality