Soutěž Tady žiju, GOVERNANCE a DOBRÉ VLÁDNUTÍ

26. 03. 2017

Pomalu se připravuje druhý ročník soutěže Tady žiju. Základní motiv je postaven na videu "Slanské vrchy", které bylo odprezentováno na cyklokonferenci už v roce 2007 ve Velkých Karlovicích. Pamatujete si? Tenkrát byla pro region zpracována strategie rozvoje území a její tvůrci udělali krátké video, které mělo poutavou formou představit tuto strategii - https://www.youtube.com/watch?v=dxpGhffK7Us. Mimo jiné se zde v rychlém sledu střídá rozbitá a nová cesta, starý a nový pension, stará a nová kavárna atd. Každému hned dojde, kde by region mohl být.

Na podobném principu by mohla být postavena soutěž Tady žiju. Každé město, které by šlo do této soutěže, by se kvalifikovalo tím, že by si nechalo zpracovat takové krátké video, které by prezentovalo svou vizi městské mobility.

Videa by se natáčela do září 2017, následně by veřejnost mohla o nich hlasovat na sociálních sítích a vyhlášení by proběhlo v prosinci. Jedná se o první nástřel myšlenky, na které se bude dále pracovat.

Základní otázky zní. A kdo by ho zaplatil? A uvěřili by občané města tomuto videu, nebo si budou spíše myslet, že se jedná o politickou kampaň?

Máme zajímovou myšlenku. A co kdyby to video zaplatily místní firmy ve spolupráci s místními iniciativami. Podmínkou by bylo, že by se vycházelo ze stávajích  strategických, koncepčních a odborných dokumentů města. Nešlo by tedy o revoluci, jen "zhmotnění" toho, kde by město mohlo být. Cena by se odvíjela od kvality scénaře, nápadu, délky a kvality podkladů. Čím více se shromáždí peněz, tím může být video kvalitnější.

Jedná se o určitý experiment, který ale vychází z dvou tezí, které jsou obsahem nově připravovaného vládního dokumentu Česká republika 2030. Aspoň bychom si vyzkoušeli, zda jsou postaveny na reálných základech.

První teze se jmenuje GOVERNANCE a objevuje se v pracovní verzi kapitoly "Udržitelný rozvoj sídel", která celá je dobrou inspirací pro řešení městské mobility. Samotný pojem se objevuje např. v těchto dvou bodech:
"Bod 25. Posun od hierarchických struktur vlády (government) ke strukturám vládnutí na bázi sítí a partnerství (governance).
Bod 26. Kritickým faktorem pro zvládnutí výzvy spočívající aktérů při přechodu od government ke governance na místní úrovni je schopnost a ochota jednotlivých článků veřejné správy moderovat veřejnou debatu o strategických rozvojových cílech na svém území, včetně změn ve využití území, a přejít ke sdílenému vládnutí (governance)."

Druhá teze se jmenuje DOBRÉ VLÁDNUTÍ, podle které se dokonce jmenuje celá kapitola, byť je také v pracovní verzi. Pro podmínky soutěže je pak klíčová tato definice: "Na vládnutí v ČR se legitimně podílí nejen vláda či státní správa, ale celá řada dalších aktérů, např. politické strany, nestátní neziskové organizace[1], zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, města, kraje, média, firmy či sociální hnutí. Legitimním aktérem vládnutí je v řadě různých rolí také individuální občan".[1] Ve vymezení Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/4_statni_politika.pdf.

Touto citací chceme povzbudit místní iniciativy, že jejich aktivity jsou zcela legální. Nejsou zaměřeny proti městu, ale ve prospěch města.

Ke stažení :

Dobré vládnutí.docx (39 kB)
Governance.docx (41 kB)
Aktuality