Jaké mohou být problémy s plánováním udržitelné mobility?

07. 08. 2018

A další postřeh z MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“.  Města, která připravují a realizují plán udržitelné mobility, by měla hledat odpovědi na tuto otázku: Jaké mohou být problémy s plánováním udržitelné mobility?

Příprava a realizace plánu je ambiciózní cíl, který vyžaduje adekvátní finanční zdroje i kapacity ve správě města.

Abyste si byli jistí, že všechny zdroje využíváte efektivně, zvažte důkladně následující doporučení:

  • Najděte a vhodným způsobem zapojte relevantní partnerské subjekty i občany města do jednotlivých fází procesu PUMM
  • Nastavte vhodné mechanismy spolupráce s odbory a resorty uvnitř i vně administrativních hranic vašeho města
  • Použití nejmodernějších metod průzkumu vám zajistí soubor přesných a úplných údajů o dopravě. Jak často lidé cestují? Kde bývá začátek jejich cesty a kde cílová destinace? Jaké způsoby dopravy používají a na jakých trasách? Sběr dat a jejich analýza jsou jednodušší dnes, kdy s průzkumem pomáhají různé aplikace a otevřená data.
  • Zajistěte sběr dat o bezmotorové (aktivní) dopravě. Vzhledem k metodologickým problémům bývá počet cest vykonaných pěšky nebo na kole obvykle podhodnocen – politici a úředníci pak samozřejmě ve svých plánech upřednostňují početnější automobilovou dopravu před uživateli dopravy aktivní
  • Vypracujte účinné a komplexní balíčky opatření pro dosažení strategických cílů vašeho města – omezení, která přináší doprava ve vašem městě, by měla být řešena vhodnou (a udržitelnou) dopravní alternativou
  • Diskutujte o alternativních scénářích – analýza více možností budoucího vývoje vašeho města je nezbytná pro přípravu akčního plánu, který bude přesně odpovídat potřebám a možnostem vašeho města
  • Usilujte o sladění vize a reality – ambiciózní cíle PUMM vyžadují úspěšnou realizaci opatření plánu. Proto všechna opatření musí podporovat vizi PUMM, proto je nutné řádně monitorovat, zda realizovaná opatření plní plánované očekávání.
  • Vypracujte náležité mechanismy monitorování a evaluace, abyste zajistili institucionální učení
  • Nespoléhejte na modely poptávky po dopravě. Tyto modely pomáhají odhadovat a předpovídat poptávku po dopravě i možnou efektivitu plánovaných opatření. Modely jsou však jen tak dobré, jako v nich použitá data a předpoklady. Čas a prostředky potřebné pro vytvoření spolehlivého modelu poptávky po dopravě často nejsou odůvodněné. Jinou možností je spoléhat na kvalitativní hodnocení poptávky po dopravě a mobilitě, základní průzkumy dat a veřejné konzultace.
  • Udržitelná mobilita je něco, co nezískáme přes noc. Nastavte plánování ve vašem městě tak, aby šlo o trvalý proces, který zajistí, aby se mobilita ubírala směrem k udržitelnosti.

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality