Možnost dotace pro města, která jsou zaregistrovaná v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii

04. 05. 2019

V rámci Národního programu životního prostředí byla vyhlášena výzva č. 2/2019: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Příjemce podpory musí být ovšem registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů na adrese: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-community-cz/signat-cz.html. Za Českou republiku to mohou být zatím jen tato města: Brno, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce pomoci rozšířit tuto síť. Vzhledem k tomu, že žádosti se mohou podávat až do 30. 9. 2019, tak je dost času na to, aby se města zaregistrovala do daného Paktu.  Více o iniciativě spolku se dočtete na tomto odkaze.

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů.

Předmětem podpory jsou následující aktivity:
  • zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace,
  • organizace Místních dnů pro klima a energii,
  • zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.
Podrobnosti výzvy jsou dostupné na tomto odkaze.

V kontextu této výzvy je pak srozumitelnější tisková zpráva Hlavní města Prahy z 2. 5. 2019 - Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima.

Hlavní město Praha připravuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Dokument má metropoli ukázat cestu a navrhnout konkrétní opatření, pomocí kterých bude Praha schopna plnit své závazky v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030.

Akční plán vzniká v návaznosti na iniciativu Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, ke kterému Praha přistoupila loni na podzim. Jeho cílem je snížit podíl metropole na celosvětové změně klimatu. Město musí být vůči této změně odolnější a jeho rozvoj musí být dlouhodobě udržitelnější.

Přípravu akčního plánu a koordinaci jednotlivých opatření bude mít na starosti pracovní skupina, která v tuto chvíli vzniká. Jejím úkolem bude zajistit, aby byl plán v souladu s činností městských organizací a aby navazoval na ostatní strategie a záměry hlavního města.

„Musíme významně posílit odolnost města proti změnám klimatu a snížit náš příspěvek k tvorbě skleníkových plynů. Pomohou i ty nejmenší zásahy, třeba vyšší tráva během suchých dní. Čekají nás ale i větší výzvy, jako je změna energetické koncepce města či přechod na cirkulární ekonomiku,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček.

„Praha má dobrou Adaptační strategii na změnu klimatu, v rámci které již podniká celou řadu kroků. Obnovujeme a rozšiřujeme městskou zeleň, lesoparky, revitalizujeme vodní plochy a zvyšujeme zadržovací schopnost krajiny. Projekty Divoké Vltavy na Císařském ostrově nebo příprava příměstského parku Soutok patří mezi dobré ukázky toho, že hlavní město nepřešlapuje na místě,“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy Jana Plamínková. Jednání výboru jsou veřejná a je možné se k tématům, která jsou na program pravidelně zařazována, vyjádřit.

Mezi další nezbytná opatření, na která se město zaměřuje, patří projekty na zadržování srážkové vody v území či zlepšení možnosti vysazovat stromy ve městě. Patří sem také aktuální přizpůsobení režimu sekání trávy a zeleně současným podmínkám sucha a vyzvala k tomu i městské části a městské organizace. Již v roce 2017 Praha přijala Adaptační strategii na změnu klimatu a schválila Územní energetickou koncepci. V současné době připravuje aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší. Ještě před zveřejněním varovné Zvláštní zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu z 8. října 2018 tak hlavní město učinilo systémové kroky a zahájilo řadu opatření a projektů na cestě ke snížení emisí skleníkových plynů.

Potřebu významně snížit příspěvek hlavního města k celosvětové změně klimatu, učinit Prahu odolnější proti této změně a její rozvoj dlouhodobě udržitelným konstatovalo v usnesení i pražské zastupitelstvo na jednání 25. 4. 2019. Tato potřeba je ve světle nejnovějších odborných poznatků výrazně závažnější a naléhavější než doposud.

Praha 2. 5. 2019

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Aktuality