Jak na problémy

Na základě jednání s kraji, obcemi a městy spolek Partnersví pro městskou mobilitu definoval několik neuralgických bodů, jejichž odstranění by znamenalo podstatné zlepšení podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury:


  • Chybí přehled nutných investičních potřeb do cyklostezek. Některé kraje připravují realizaci delších a nákladnějších úseků cyklotras a cyklostezek na dálkových a krajských koridorech. Současné podmínky SFDI neumožňují čerpání nákladů ve vyšších částkách, jednotlivé náklady často mohou překročit 100 mil. Kč., někdy nelze rozdělit stavbu na více samostatných úseků. V takovém kontextu by bylo vhodné předjednat, aby pro jednotlivé roky byl rozpočet na tyto projekty připraven.

  • Cyklistické stezky a cyklistické trasy na hrázích Povodí. Obce i kraje musí řešit vysoké nájmy a zvýšené náklady na realizaci cyklostezek a cyklotras na hrázích řek. Jedná se o milionové částky, které jsou hrazeny z rozpočtů obcí a krajů, jedná se o neuznatelný výdaj vzhledem k čerpání finančních prostředků ze SFDI. Zároveň není dořešena výstavba cyklistických komunikací na protipovodňových hrázích.

  • Cyklostezky, cyklotrasy, a cyklopruhy ve vztahu ke státním a krajským komunikacím. I když SFDI podporuje údržbu silnic I., II. , III. tříd, nedaří se na nich automaticky zřizovat cyklistické pruhy, tam kde to norma umožnuje a tam kde se to jeví jako nejvýhodnější varianta.

  • Není dořešena role krajů při podpoře cyklistické dopravy a městské mobility. Na jedné straně se jedná o výstavba problematických úseků na dálkových trasách, tedy v úsecích, kde malé obce nemají finanční prostředky na jejich výstavbu, na druhé straně je to otázka spoluzodpovědnosti kraje za řešení infrastrukturálních projektů, které mají pomoci s řešením městské mobility.

  • Cyklostezky a cyklotrasy ve vztahu ke státním a krajským komunikacím. Často chybí koncepční řešení cyklistické dopravy při realizaci velkých železničních staveb s využitím výstavby nových železničních koridorů a navazujících obslužných komunikací také k vedení nových cyklotras, či cyklistických koridorů. Obce i kraje musí řešit vysoké nájmy při vedení cyklistických tras kolem železnice, kde je to často nejvhodnější.

  • Není dořešena dotační politika na údržbu účelových komunikací.