Připravujeme se na strukturální fondy 2021-2027

30. 06. 2020

Spolek Partnerství chce monitorovat záměry obcí, měst a krajů na výstavbu cyklistických stezek, které mají vyšší náklady. Přehled investičních záměrů má vyvolat diskusi o výši alokace ze státních a evropských fondů na tyto projekty.

Jen pro ilustraci - v roce 2020 přišlo na Státní fond dopravní infrastruktury celkem 75 žádostí na výstavbu cyklostezek, s dosud rekordní výší požadovaného příspěvku 833 mil. Kč. Vyřazeny byly i některé žádosti, které splnily formální i věcné náležitosti. To jen potvrzuje velký zájem žadatelů o tento druh příspěvku, a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2021, která je ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2020, tedy ve výši 200 mil. Kč. V praxi to bude znamenat, že u části schválených příspěvků bude možné začít čerpání prostředků SFDI až v roce 2021. Z evropských fondů už dávno nelze čerpat na cyklostezky, neboť naplánovaná alokace na období 2014 - 2020 byla nízká.

Z tohoto důvodu prosíme zástupce krajů, aby na info@dobramesta.cz do 15. 7. 2020 poslali:

 1. Odkaz na svůj web, kde je vyvěšena existující koncepce kraje pro podporu cyklistiky (případně nám jej přímo zaslali)
 2. Principy financování cyklodopravy/cykloturistiky ze strany kraje za roky 2015-2020. Jaká byla v jednotlivých letech finanční podpora ze strany kraje na:
  • Dotační titul pro obce a další subjekty na výstavbu a údržbu komunikací pro cyklisty (např. Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký a Olomoucký kraj)
  • Dotační titul pro výstavbu terénních cyklotras (např. Jihomoravský)
  • Podpora cyklistických opatření (cyklistických pruhů) na krajských komunikacích.
  • Projektová příprava a realizace problematických úseků na dálkových trasách, případně pomoc kraje s realizací zájmovým sdružením (např. Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský, Ústecký kraj).
  • Podpora rozvoje systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS
 3. Plány kraje na výstavby cyklostezek na dálkových cyklotrasách
 4. Kdo a jakým způsobem provádí značení tematických tras na území kraje (financování přeznačení)
  • Jakým způsobem je zajištěna údržba značení cyklotras, kolik je na ni věnováno prostředků.
  • Kdy kraje přistoupí / přistoupily ke značení tematických tras (EuroVelo a Greenways)
  • Nakolik kraj počítá s údržbou tematických tras (EuroVelo a Greenways)

Všechny informace budou vyvěšeny na webu https://www.dobramesta.cz/paterni-trasy.

   

Předchozí jednání o IROP

Dne 29. 11. 2019 se v Praze sešli zástupci krajů a dalších partnerů, aby tu diskutovali další podporu pro aktivní mobilitu a bezmotorovou dopravu. Hlavním účelem setkání bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2027. Setkání se zúčastnili také zástupci spolku Partnerství pro městskou mobilitu. 

Na tomto jednání Partnerství pro městskou mobilitu představilo také myšlenku vytvoření mapové aplikace, která by monitorovala všechny připravované velké cyklistické projekty, u kterých je pravděpodobné, že budou zrealizovány v letech 2021 - 2029 (v budoucím programovém období).

 

Modul: Novinky